מסכת נדרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי נדרים דף ה נדרים דף ו - תפקיד השפה בעולם הנדרים ובמצוות הדיבור דף יומיומי
הרב אביהוד שורץ נדרים דף ז - נידוי נדון בשאלת יסוד בעניין נידוי, ומתוכה נבאר מספר הלכות בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף ח - "אשכים ואשנה פרק זה" נדון בהיבטי הפלאה ותלמוד תורה המתעוררים בסוגיית "אשכים ואשנה פרק זה".
הרב אביהוד שורץ נדרים דף יד - התפסה לאור ההלכה המאפשרת להתפיס בדבר הנדור ולא בדבר האסור, נדון בשאלת יסוד בעולם ההפלאה בדבר כוחו של אדם ליצור איסור יש מאין.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף טו - בל יחל דרבנן נדון במושג "בל יחל דרבנן".
הרב אביהוד שורץ נדרים דף כא - תפקידו של החכם בהתרת נדרים נציג שאלת יסוד מחודשת בדבר תפקידו של החכם המתיר את הנדר.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף כב - בגנות מידת הכעס נדון בהשלכותיה הרעות של מידת הכעס, כפי שהן מוצגות בסוגייתינו
הרב אביהוד שורץ נדרים דף כח - דינא דמלכותא דינא נדון בשאלת יסוד אחד בהבנת המושג ההלכתי דינא דמלכותא דינא.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף כט- קונם כללי וקונם פרטי נעמוד על החידוש הייחודי שחידש רבינו יונה בסוגייתינו בדבר ההבדל שבין קונם כללי וקונם פרטי.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף לה - שלוחי דידן ושלוחי דרחמנא במודר הנאה נציג תפיסה מחודשת בדין מודר הנאה, ולאורה נסביר את ספק הגמרא בסוגייתינו בדבר שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף לו - "זכין לאדם" לעומת "זכין מאדם" נדון בהבחנה היסודית שהעלה בעל קצות החושן על פי סוגייתינו, בין "זכין לאדם" ובין "זכין מאדם".
הרב אביהוד שורץ נדרים דף מב - הפקר הפירות והפקר הקרקע בשביעית נדון בגדרי ההפקר בשביעית, לאור האמור בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף מג - הנאה עקיפה במודר הנאה נדון בהלכה שלפיה גרם הנאה מותר במודר הנאה, ונבחן האם הלכה זו מוסכמת לכולי עלמא.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף מט - צער ומאמץ לקיום מצוה לאור הסיפור על רב יהודה ששתיית ארבע כוסות בפסח גרמה לו כאבי ראשי עזים, נדון בשאלה עד כמה נדרש אדם להתאמץ או להצטער כדי לקיים מצוה.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף נ - עושרו של ר' עקיבא נדון בעושרו של ר' עקיבא, ובמשמעות סיפור המעשה שבסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף נו - כפיית המיטה בתשעה באב סוגייתינו מזכירה, בדרך אגב, את הלכות כפיית המיטה באבילות. היות שאנו עומדים בימי חודש אב, נדון בהלכה זו, וביישומה בתשעה באב.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף נז - ביטול גידולי שביעית בשמינית נציע הסבר מחודש להלכה של ביטול גידולי שביעית בשנה השמינית.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף סג - "כאילו התקבלתי": עולם ה"פיקציה" ההלכתית נדון בשני חידושים בעולם ה"פיקציה" מתורתו של הרשב"א בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף סד - ארבעה חשובים כמת נבקש להסביר מה המשותף לארבעת אלה שעליהם נאמר בברייתא שהם חשובים כמתים
הרב אביהוד שורץ נדרים דף ע - "בנעוריה בית אביה" – על המקור להפרת נדרי נערה מאורסה הילפותא "בנעוריה בית אביה" המצוטטת בסוגייתינו תשפוך אור על דברי תנא דבי ר' ישמעאל ביחס למקור דין הפרת נדרי נערה מאורסה
הרב אביהוד שורץ נדרים דף עז - הפרת נדרים והתרת נדרים בשבת נדון בנימוקים להתיר או לאסור התרת נדרים או הפרת נדרים בשבת.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף עח - מי מוסמך להתיר נדרים? התרת נדרים אפשרית ביחיד מומחה או בשלושה הדיוטות. מיהו מומחה לעניין זה, ומה טיבם של ההדיוטות?
הרב אביהוד שורץ נדרים דף פה - נדר והפקר הרמב"ם מחדש שההפקר הוא "כמו נדר". ייתכן, שבסוגייתינו ניתן למצוא סימוכין לחידוש זה.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף צא - מים גנובים ימתקו - הדרן למסכת נדרים הדרן למסכת נדרים.
הרב אביהוד שורץ נדרים דף פד - "שני דינים" במעשר עני נעמוד על "שני דינים" בהלכות מעשר עני.

עמודים