מסכת נזיר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ב - פתיחה למסכת נזיר דברי פתיחה למסכת נזיר.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ח - נזיר עולם ונזיר לעולם מתוך ההשוואה בסוגייתינו בין נזיר עולם ונזיר לעולם, נעמוד על ייחודו של נזיר עולם
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ט - נזיר מן הגרוגרות נציע הסבר למחלוקת התנאים (והראשונים) בשאלה האם מי שנזר מן הגרוגרות נאסר בהנאתן.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף טו - "מקצת היום ככולו" ודין "יום אחד עולה לכאן ולכאן" נעמוד על ייחודו של דין מקצת היום ככולו, ועל משמעות הדברים ביחס לאפשרות שאותו היום יעלה לכאן ולכאן
הרב אביהוד שורץ נזיר דף טז - נזירות בזמן הזה דינו של נזיר שקיבל על עצמו נזירות בבית הקברות, הוביל ראשונים ואחרונים לדון בשאלה האם מותר בזמן הזה לקבל נזירות.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף כב - בין התרת לנדרים להפרת נדרים לאור חקירת "מיעקר עקר ומיגז גייז" נדון במשמעות של התרת נדרים על ידי חכם ביחס להפרת נדרים על ידי הבעל.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף כב' - בין התרת לנדרים להפרת נדרים לאור חקירת "מיעקר עקר ומיגז גייז" נדון במשמעות של התרת נדרים על ידי חכם ביחס להפרת נדרים על ידי הבעל.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף כג - כוונה ומעשה סוגייתינו עוסקת ביחס בין המעשה והכוונה. איזה מהם מרכזי יותר? נדון בשאלה זו, ונקשור את הדברים לברכת ה"זכרונות" שבתפילת מוסף בראש השנה
הרב אביהוד שורץ נזיר דף כט - חינוך הבנות סוגייתינו עוסקת בשאלה יסודית בדבר מצות חינוך בבנות.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ל - נזירות האב והבן נברר את מהות ההלכה המאפשרת לבן להקריב את קורבנות הנזירות של אביו.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף לו - היתר מצטרף לאיסור וטעם כעיקר [א'] סוגיית טעם כעיקר והיתר מצטרף לאיסור היא מן הסוגיות היסודיות והמורכבות בהלכות תערובות. בעיון זה נדון בשיטת רש"י בביאור שני המושגים.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף לז - היתר מצטרף לאיסור וטעם כעיקר [ב'] בהמשך לעיון הקודם, נדון בשיטת בעל המאור שחלק על רש"י בהבנת המושגים "היתר מצטרף לאיסור" ו"טעם כעיקר".
הרב אביהוד שורץ נזיר דף מד - שלושת איסורי הנזיר והיחס ביניהם המשנה מבקשת לברר מהו האיסור ה"חמור" ביותר שבין איסורי הנזירות. נבקש להעמיק במשמעותו של בירור זה.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף נ - בדין "נצל" והמסתעף נעיר שתי הערות הנוגעות לסוגיית ה"נצל" – בשר המת שהרקיב.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף נא - קבורת המת בארון לאור הדיון שבסוגייתינו בדבר רקב של מת שנקבר בארון עץ או שיש, נדון בשאלת הקבורה בארון.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף נז - איסור הקפת הראש – טעמא דקרא לאור דברי הרמב"ם, הטור ובעלי החסידות, נדון ב"טעמא דקרא" של איסור הקפת הראש.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף נח - הקפת הראש במספרים נדון במחלוקת הראשונים בעניין הקפת הראש במספרים.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף סד - פינוי קברים סוגייתינו עוסקת בפינוי קברו של מת, כל עוד לא מדובר על שכונת קברות. נדון בקצרה בהלכה זו של פינוי המת מקברו.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף סה - השכבת המת בקברו סוגייתינו מציינת תנוחות קבורה שאינן נהוגות בעם ישראל, ועל פיהן ניתן לזהות האם הנקבר הינו יהודי. נדון בהלכה זו.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף מג - טומאת כהן לקרוביו סוגייתינו מחדשת שכהן רשאי להיטמא לקרובו רק אם הגופה שלימה. נדון בפרטי הלכה זו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ג – נזירות חלקית דיון במחלוקת התנאים אודות המקבל על עצמו נזירות חלקית.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ד – נזירות שמשון דיון באופייה ומעמדה ההלכתי של "נזירות שמשון".
הרב אברהם סתיו נזיר דף י – אמרה פרה הריני נזירה דיון בחלות נזירות על האומר "אמרה פרה זו הריני נזירה", לאור סוגיית הבבלי והירושלמי.
הרב אברהם סתיו נזיר דף יז – מי שנזר והוא בבית הקברות דיון במעמד נזירות שאדם קיבל על עצמו בבית הקברות.
הרב אברהם סתיו נזיר דף יח – נזיר שנטמא דיון במחלוקת התנאים סביב חלות הנזירות על נזיר שנטהר מטומאתו.

עמודים