מסכת נזיר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי נזיר דף כח – פאה נכרית נעסוק ביסוד הדין של פאה נכרית ובמשמעות של סוגיין בדיון אודות אופן ההיתר בלבישתה
הרב ירון בן צבי נזיר דף כח – פאה נכרית נעסוק ביסוד הדין של פאה נכרית ובמשמעות של סוגיין בדיון אודות אופן ההיתר בלבישתה
הרב ירון בן צבי נזיר דף לג – תוך כדי דיבור נעסוק בהבנת הכלל 'תוך כדי דיבור' ו'כדי שאילת שלום לרבו' וביוצאים מכלל זה.
הרב ירון בן צבי נזיר דף לד – "שני חרצנים וזגן" נעסוק בהבהרת עמדתו של ר' אלעזר בן עזריה על הגדרתם ושיעורם של חרצנים וזגים, וצירופם זה לזה.
הרב ירון בן צבי נזיר דף לה – היתר מצטרף לאיסור נעסוק במחלוקת רש"י ור' זרחיה הלוי בהבנת היחס בין סוגיית 'טעם כעיקר' לסוגיית 'התיר מצטרף לאיסור' בדגש על הבהרת המקור מפרשית הנזיר 'וכל משרת ענבים לא יאכל'
הרב ירון בן צבי נזיר דף מ – גילוח נעסוק בהבנת הדעות היסודיות בעניין גילוח הזקן באמצעות מספריים לעומת הקפת הראש והפאות.
הרב ירון בן צבי נזיר דף מא – תגלחת של נזיר מצורע נעסוק במחלוקת הרמב"ם והראב"ד לגבי תגלחתו של נזיר מצורע, והקשר בינו לבין דיני עשה דוחה לא תעשה ועשה
הרב ירון בן צבי נזיר דף מב – מסרק ומנפץ נעסוק בהשוואה בין איסורי סירוק השער של הנזיר לאיסורי מנפץ, בדגש על שיטת רש"י בשני המקרים
הרב ירון בן צבי נזיר דף מז – כהן משוח מלחמה נעסוק בדינו של כהן משוח מלחמה ויחסו לכהן גדול
הרב ירון בן צבי נזיר דף מח – 'קדושת עולם' נעסוק בהגדרת קדושת עולם של הכהנים
הרב ירון בן צבי נזיר דף מט – כיצד ניתן לדעת מי הוא אב ומי היא אם? כיצד ניתן לדעת מי הוא אב ומי היא אם?
הרב ירון בן צבי נזיר דף נד – 'חרב כחלל' נדון בחידוש אותו ניתן לראות משאלת גילוח נזיר על כלים טמאים לדין 'חרב הרי היא כחלל'.
הרב ירון בן צבי נזיר דף נה – טומאת ידיים נעסוק בהשוואה בין דיני טומאת בית הכיסא, דיני בית נגוע ודיני טומאת ארץ העמים
הרב ירון בן צבי נזיר דף נו – ביאת מקדש נעסוק היחס בין טומאת אשר הנכנס בעודו טמא בהם למקדש אינו חייב כרת לאילו עליהם הוא מתחייב משום ביאת מקדש.
הרב ירון בן צבי נזיר דף נו – ביאת מקדש נעסוק היחס בין טומאת אשר הנכנס בעודו טמא בהם למקדש אינו חייב כרת לאילו עליהם הוא מתחייב משום ביאת מקדש.
הרב ירון בן צבי נזיר דף סא – במי שיש לו אב נעסוק בדרך בה סוגייתנו, העוסקת בשאינו ישראל שנדר בנזירות, משתלבת בסוגיית הגדרת אבהות ואימהות על בסיס הלידה או על בסיס הגנטיקה
הרב ירון בן צבי נזיר דף סב – 'ידים שאינן מוכיחות' נעסוק בהגדרת דין ידות, ובהבהרת מחלוקת האמוראים בנוגע לידיים שאינן מוכיחות בנזירות ובנדרים
הרב ירון בן צבי נזיר דף סג – שעת ידיעה או שעת טומאה נעסוק בשאלה האם נזיר צריך לסתור נזירותו לאחר שנודע שהייתה בעיה בשלבים שונים של הליך הטהרה שלו (גילוח והבאת קורבנות)

עמודים