מסכת נידה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מועד החיוב בהפרשת חלה נדון בשלבי החיוב בהפרשת חלה, וביחס בין נתינת המים לקמח, ובין הגלגול והלישה. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ חולין הטבולים לחלה ויסוד איסור טבל לאור האמור בסוגייתינו, נדון באופיו ובמהותו של איסור טבל. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ איסור השחתת זרע נדון בחומרה המיוחדת באיסור השחתת זרע. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ הרגשת עד אישה שבודקת עצמה בדיקה פנימית בעד נטמאת, ואינה נהנית מן ההקלות המיוחדות בדיני כתמים. נדון בשאלה האם הלכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן? דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ יראת הוראה במראות הדמים נדון ביראת ההוראה בענייני מראות הדמים – מן הש`ס ועד ימינו. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ מת שרוף וטומאת רקב נעיין בחידושו של מורנו הרב ליכטנשטיין אודות טומאה המהווה ייצוג של המת, ונבהיר אותו לאור דיני מת שרוף וטומאת רקב. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ עובר שהוציא את ידו נעיין בגזירת חכמים על טומאת לידה בעובר שהוציא את ידו. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ בין ישראל לעמים נדון במשמעות ההבחנה הפיזיולוגית בין ישראל לעמים, כפי שהיא מוצגת בסוגייתינו. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ מעיין אחד ושני מעיינות נעיין ביסוד המחלוקת בין רב ולוי אודות מעיין אחד ושני מעיינות. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ כריתת רחם נדון בהשלכות ההלכתיות של ניתוח לכריתת רחם. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ קול עובר בוכה הגמרא קובעת כי תינוק שהשמיע קול - הרי הוא כילוד. נבחן האם קביעה זו היא ודאית, או אומדנא מסופקת בלבד. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ בדיקת סימני גדלות נדון במחלוקת התנאים בשאלה מי מוסמך לבדוק ולהכריע באשר לסימני הגדלות של הבת. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ כשרות גר לשמש כדיין נדון בשאלת כשרותו של גר לשמש כדיין דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ רוק הזב דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ מרכז הסחר העולמי בתדמור נעסוק במעמדה המיוחד והבעייתי של העיר תרמוד-תדמור. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ בדיקת מעבדה לזיהוי דם נידה לאור דברי המשנה המתארת בדיקת כתם בשבעה סממנים, נדון באופן כללי את השלכתה של בדיקת מעבדה בבירור מקורו והרכבו של הדם. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ וסת הגוף דיון באפשרות לקבוע וסת קבוע על פי הרגשת הגוף. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ ספירה והיסח הדעת בשבעה נקיים נדון באופיה של ספירת שבעת הימים הנקיים. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ התעוררות לתשובה נדון בקצרה בשלוש שאלות האגדה ששאלו חכמי אלכסנדריה את ר' יהושע, ובקשר ביניהן. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו דם בתולים דיון בטעמה ואופייה של גזירת דם בתולים ובהשלכותיה המעשיות. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו תרתי לריעותא דיון בענייני חזקות מתוך לבון המונח `תרתי לריעותא` המופיע בסוגייתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו סילוק דמים במעוברת דיון בשלב שבו מוגדרת המעוברת כמסולקת דמים. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו עונה בינונית דיון באופיו וגדריו של דין עונה בינונית. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו הבא מן הדרך דיון באופי דין ווסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן ווסתה. דף יומיומי נידה

עמודים