מסכת סוטה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ סוטה דף ו - יבום סוטה נדון במעמדה של סוטה ודאי וסוטה ספק לעניין יבום וחליצה.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף ז - השקאת סוטה בבית הדין הגדול נבאר מדוע מתבצעת השקאת הסוטה דווקא בבית הדין הגדול שבירושלים.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף יג - קבורת יעקב בשדה המכפלה ומעשה חושים בן דן נדון בשני פירושים הפוכים למעשה חושים בן דן בקבורת יעקב במערת המכפלה.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף יד - והלכת בדרכיו נדון בחובה ללכת בדרכי ה' במידות ובמעשים.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף כ - תלמוד תורה לנשים [א'] – יסוד הדין וטעמו נדון בקציר האומר בשאלה מדוע המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות, ובתחומים התורניים שנשים רשאיות לעסוק בהם.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף כא - תלמוד תורה לנשים [ב'] – בדורנו בדורות האחרונים הפך לימוד התורה לנשים לחזון נפרץ. על שום מה ולמה?
הרב אביהוד שורץ סוטה דף כז - רוב בעילות אחר הבעל נחקור האם דין "רוב בעילות אחר הבעל" יוצר בירור ודאי, או שמא אינו אלא הכרעה מן הספק.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף כח - "וְנִקָּה הָאִישׁ מֵעָוֹן " נדון במחלוקת הראשונים בפירוש ההלכה שלפיה אם אין הבעל מנוקה מעוון המים אינם בודקים את אשתו.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף כט – שלישי בתרומה ורביעי בקודש דיון באופי דין "שלישי בתרומה ורביעי בקדש".
הרב אביהוד שורץ סוטה דף לד - נס חציית הירדן נדון ביחס שבין קריעת ים סוף ובין נס חציית הירדן, ומתוך כך נעמוד על איזכור מדרש חטא המרגלים בסוגייתינו
הרב אביהוד שורץ סוטה דף לה - כתיבת התורה על האבנים נדון במצות כתיבת התורה בשבעים לשון על האבנים.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף מא - מצות המלך בהקהל נדון בשאלה מדוע מעמד הקהל מוגדר במשנה כ"מצות המלך", ונקשר את הדברים לחג החנוכה.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף מב - כהן משוח מלחמה נגדיר את תפקידו הייחודי של כהן משוח מלחמה.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף מח - מזמור שיר חנוכת הבית נדון במחלוקת הראשונים אודות האיסור לשמוע שירה וזמרה בזמן החורבן.
הרב אביהוד שורץ סוטה דף מט - עקבתא דמשיחא נעיין במשמעותו של הביטוי "עקבותא דמשיחא".
הרב אברהם סתיו סוטה דף ב – בת פלוני דיון באגדתות הפותחות את מסכת סוטה.
הרב אברהם סתיו סוטה דף ח – אין עושין מצוות חבילות חבילות דיון באופיו וגדריו של הכלל "אין עושין מצוות חבילות חבילות
הרב אברהם סתיו סוטה דף ח – אין עושין מצוות חבילות חבילות דיון באופיו וגדריו של הכלל "אין עושין מצוות חבילות חבילות
הרב אברהם סתיו סוטה דף ט – מידה כנגד מידה דיון בטעמו ומשמעותו של עיקרון "מדה כנגד מדה" בהשגחה האלוקית.
הרב אברהם סתיו סוטה דף טז – שיעור עפר סוטה דיון באופי הדרישה שהעפר במי הסוטה ייראה על המים.
הרב אברהם סתיו סוטה דף כב – שכר פסיעות דיון במשמעותו וגדריו של המושג "שכר פסיעות".
הרב אברהם סתיו סוטה דף כג – כהנת דיון באופי קדושת כהונה של בת כהן.
הרב אברהם סתיו סוטה דף ל – שלישי בתרומה ורביעי בקדש – המשך דיון באופי דין "רביעי בקדש" לאור השאלה: האם שלישי בתרומה יכול לעשות רביעי בקדש?
הרב אברהם סתיו סוטה דף לו - שמות השבטים על אבני השוהם דיון ביחס בין שתי אבני האפוד לאור המחלוקת על סדר כתיבת שמות השבטים על גבן.
הרב אברהם סתיו סוטה דף לז – דין ערבות דיון באופי דין ערבות לאור המחלוקת על "ערבא דערבא".

עמודים