מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת סנהדרין: מצוַת מינוי דיינים מחלוקת הרמב`ם והרמב`ן בדבר אופייה של המצוה למנות דיינים. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ ההבחנה בין בית דין של שלושה ובין בתי דין אחרים נעמוד על ההבחנה העקרונית שבין בית דין של שלושה ובין בתי הדין שמעליו (של עשרים ושלושה ושל שבעים ואחד). דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ אין אדם משים עצמו רשע אין אדם משים עצמו רשע – מדוע? האם זוהי הלכה בהלכות עדות, או שמא דין עצמאי? דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ מיתה ומלקות נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ דינו של כוהן גדול סוגייתנו שואלת מניין שכוהן גדול נידון בבית דין של שבעים ואחד. נבחן את משמעותה של הלכה זו להבנת מעמדו של הכוהן הגדול והשוני בינו ובין מעמדו של המלך. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ מעשה אלדד ומידד סוגייתנו עוסקת בסיפור אלדד ומידד. נדון בעניין אחד הנזכר בסוגיה, שהרמב`ן והר`ן דלו ממנו שאלה יסודית ועמוקה בעולם עבודת ה'. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ יסוד דין "זה בורר לו אחד" זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד - ושניהן בוררין להן עוד אחד. נעמוד על שתי הבנות יסוד בדין זה, לאור פירוש רש`י על סוגייתנו. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ בעלי דין שקיבלו עליהם דיין פסול נעלה חקירה דומה לחקירה שבעיון הקודם: כשבעלי דין מקבלים עליהם דיין פסול – האם הם יוצרים בית דין של ממש, או שמא גוף של בוררות? דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ אופייה של הכרעת הדין כדעת הרוב האמוראים בסוגייתנו חלוקים כיצד מנוסח פסק הדין. מחלוקתם משקפת שאלת יסוד בדבר אופייה של ההכרעה כדעת הרוב. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ עדות ממונות ועדות נפשות סוגייתנו מביאה את דעת רבי יהושע בן קרחה, שניתן לפצל בין עדויותיהם של עדי ממון. נדון בדעתו, במשמעותה ובהלכות הנובעות ממנה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ עדות מאומד משנתנו קובעת שאין לקבל עדות מאומד. נדון בהלכה זו ובמשמעותה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ הנהגתו של רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש היה נשיא בעל עצמה רבה, שייסד מפעלים רבים. ואולם, בסוגייתנו מצאנו מי שמתלונן על שלטונו. נציע הסבר לפִשרה ולמשמעותה של אותה תלונה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ הטחת דברים כלפי מעלה: בין רגש למחשבה סוגייתנו מספרת על יהושע ופינחס שדיברו `עזות` כלפי הקב`ה. האם מותר לפנות אל הקב`ה בתלונה או בתביעה? נבחן את הנושא על פי דברי הראי`ה קוק בספר עין אי`ה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ שני כתובין הבאין כאחד ברוצח סוגייתנו קובעת שרוצח וגואל הדם הם שני כתובים הבאים כאחד, שאינם מלמדים. נבחן את הקביעה הזאת על פי דברי הרמב`ם על חומרתו הגדולה של עוון רצח. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ הלכתא למשיחא בסוגייתנו תמה רב יוסף (לפחות לפי ההווה-אמינא) על שמכריעים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה: `הלכתא למשיחא?!`. נדון בתמיהתו, במשמעותה ובפירושיה ברש`י ובתוספות. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ בסוגייתנו נחלקו רבי יהודה וחכמים בגדרי איסור הליכה בחוקות הגויים. נדון מעט באיסור זה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ המגביה ידו על חברו נדון במימרה המפורסמת של ריש לקיש `המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע`. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורה ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ בעל אוב ויידעוני ודרכי קוסמות ומכשפות לחיזוי עתידות נדון בשאלה העקרונית בעניין בעל אוב ויידעוני: האם יש אמת במעשי קסמים לחיזוי העתיד? ואם יש, מדוע נצטווינו להתרחק מהם? דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ א-להים קודש ו"א-להים חול": על השראת שכינה בבית הדין נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביאור הפסוק `א-להים לא תקלל`, אם הכוונה לדיינים או לקב`ה. נדון במחלוקתם ובזיקה שבין הקב`ה ובין בית הדין. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ הבא במחתרת נבחן בקצרה את שאלת היסוד בדבר אופיו של חיוב המיתה של בא במחתרת. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ דין רודף נעסוק בקצרה באופיו של דין רודף. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ נתכוון להרוג את זה והרג את זה סוגייתנו עוסקת במחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין נתכוון להרוג את זה והרג את זה, וכן בדינו של תנא דבי חזקיה. נבחן את דין תנא דבי חזקיה על פי דעת רבי שמעון לאור פסקי הרמב`ם. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ מיתה קלה ומיתה חמורה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה – נידונין בקלה. כיצד ניתן להעניש אדם במיתה שאינה העונש הקבוע לו? דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ גונב איש ומכרו איסור גנבת אדם ומכירתו מורכב משני איסורים שונים: הגנֵבה והמכירה. נדון במשמעותם וביחס ביניהם. דף יומיומי סנהדרין

עמודים