מסכת עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בין ישראל לעמים: פתיחה למסכת עבודה זרה הקדמה קצרה על עניינה המהותי של מסכת עבודה זרה: היחס בין ישראל לעמים. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ חגו של אדם הראשון הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב`ה כהודאה על `מנהגו של עולם`. מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ תורתו של אברהם אבינו ששת אלפים שנה הוי העולם: שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. מתי החלו שנות התורה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ איסור מכירת בהמות לנכרים: האם ההלכה עשויה להשתנות עם השתנות תנאי החיים? בדפים יד ע`ב - טז ע`ב נידון האיסור למכור בהמות לנכרים. התוספות עומדים על הפער בין איסור זה ובין מנהג העולם להקל בכך. נעיין בדבריהם, ובייחוד בחידוש מרחיק הלכת שחידשו בהסבר הדבר. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ רבי אליעזר והמינות סוגייתנו מספרת על רבי אליעזר שנתפס למינות. נדון בגִרסה המדויקת של מעשה זה (על פי ספר דקדוקי סופרים) ובמשמעותה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ חביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן סוגייתנו עוסקת בהרחבה בקלקולים הגדולים שמקולקלים אומות העולם בעריות. נדון בקצרה ביסודות הרוחניים המשתקפים בסוגיה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ חטאת קרייה רחמנא: על מעמדה של פרה אדומה בדף כג נאמר שפרה אדומה שנרבעה - פסולה. נדון בטעמו של פסול זה ובחידוש המתחדש בסוגייתנו בדבר אופייה של פרה אדומה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ פתיחה לענייני יין נסך וסתם יינם חלקים נכבדים ממסכת עבודה זרה יוחדו לאיסור יין נכרים. נציג את יסודותיו של איסור זה, תוך הבחנה בין יין נסך - קרי: יין שהתנסך לעבודה זרה - לבין גזרת `סתם יינם`. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ איסור שתיית משקה מגולה סוגייתנו עוסקת באיסור שתיית משקאות מגולים. נדון בקצרה בטיבו של איסור זה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ גזרה שלא פשטה ברוב ישראל מסוגייתנו עולה שגזרה שלא פשטה ברוב ישראל - ניתן לבטלה. נדון בטעמה של הלכה זו. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ בית דינא שריא רבי יהודה נשיאה לא התיר פת נכרים מחשש שיכנוהו `בית דינא שריא`. מה פשרו של כינוי זה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ צורת אדם בסוגייתנו נאמר שאסור לצור צורת אדם. נדון באיסור זה ובדברי הפוסקים האחרונים על צילום בני אדם. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ מרחץ של אפרודיטי היאך התיר רבן גמליאל לרחוץ במרחץ של אפרודיטי? לאיזה מצב בדיוק נוגע ההיתר הזה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ בנן של קדושים סוגייתנו מספרת על רבי מנחם בן סימאי, `בנן של קדושים`, שלא הביט בצורת מטבע. נדון במשמעותה של מידה מיוחדת זו. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה שלא כדרכה סוגייתנו מחייבת את המקריב קרבן למרקוליס, אף שאין זו דרך עבודתה. נדון במשמעות של איסור עבודה זרה שלא כדרכה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ מגע נכרי ביין ללא כוונה בדף נז נידונים ספקות שונים בדבר מגע עקיף של נכרי ביין. נדון בסברות להתיר ולאסור במקרים אלה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ לך לך אמרין נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב סוגייתנו מנמקת את איסור יין שמזגו גוי בכלל `לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב`. נדון במשמעותו של כלל זה ובשימוש בו בסוגייתנו. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ יינו של גר תושב ומחלל שבתות בפרהסיה אגב סוגיית יינו של גר תושב נבחן אם איסור סתם יינם תלוי במעשיו של האדם - האם הוא עובד עבודה זרה - או שמא בזהותו ובמעמדו. נציג גם נפקא-מינה מעשית לשאלה זו: דין יין שנגע בו יהודי המחלל שבת בפרהסיה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ רבא ובר שישך הגמרא מספרת על שיחה בין רבא ובר שישך. נזכיר מקצת מן השאלות הרבות שמעוררת אגדתא זו, אף שאין בידינו תשובות ברורות לכולן. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ מנת המלך סוגייתנו עוסקת ביהודי המבקש מנכרי סיוע בתשלום `מנת המלך`. נסקור בקצרה את הפירושים השונים שהציעו הראשונים לדברי הגמרא. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אביהוד שורץ ניצוק חיבור לעניין יין נסך אמר רב הונא: נצוק... חיבור לענין יין נסך. נדון בטעמה של הלכה זו ובהבדל שבין הלכות יין נסך להלכות טומאה וטהרה בנושא זה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו גדול המצווה ועושה גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה - מדוע? ומדוע אומות העולם מקבלות שכר כמי שאינו מצווה ועושה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו כעסו של הקב"ה ותפילה ביחיד בשלוש השעות הראשונות של היום אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד. מה טעמו של דין זה ומה גדריו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו אנטונינוס סוגייתנו מתארת את יחסיו של רבי עם אנטונינוס קיסר. מיהו אותו אנטונינוס? האם ניתן לזהותו עם דמות היסטורית מסוימת וידועה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו חוקות הגויים ודרכי האמורי סוגייתנו דנה בכפיפה אחת באיסור חוקות הגויים ובאיסור דרכי האמורי. האם מדובר באיסור אחד או בשני איסורים שונים? ואם בשני איסורים שונים - מה ההבדל ביניהם? דף יומיומי עבודה זרה

עמודים