מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת עירובין דברי פתיחה למסכת עירובין. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ מבוי, סוכה ומצה נדון ביסוד ההשוואה שבין קורת מבוי ובין גובה הסוכה, ונסיים בהערה הנוגעת גם לענייני דיומא. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ תחת הקורה ובין הלחיים נדון בשאלת טלטול תחת הקורה או בין הלחיים לאור החקירה היסודית בעצם האיסור לטלטל במבוי הפתוח לרשות הרבים. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ מבוי רחב מעשר אמות נדון בהלכה הקובעת שמבוי שרחב מעשר אמות אינו ניתר בלחי או קורה, ובדעת ר' יהודה לגבי הלכה זו. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ מחיצה גרועה נדון בעניין `מחיצה גרועה`. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ דיני "מחנה" המשנה פוטרת יושבי `מחנה` מארבעה דברים. נדון בקצרה בהגדרת מחנה, ובאפשרות לפוטרו מעירובי תחומין. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ קרפף שלא הוקף לדירה נדון בשאלת מפתח בהבנת המושג `מחיצה שלא נועדה לדירה`, ובאחת מן ההשלכות של שאלה זו. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ קרפף שנזרע זרעים שניטעו בין מחיצות שהוקפו לדירה - מבטלים את המחיצה. האם כל גינה ציבורית תבטל את העירוב הכללי של העיר? האחרונים השיבו על כך בדרכים שונות, ובהן נעסוק. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ ביסוד ה"קולא" שבעירובי תחומין עירוב תחומין מבסס קולא שיש בה מימד מסויים של הערמה. נדון בדעת בית שמאי ביחס להערמה זו, ובתשובת החכמים על דעה זו. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עירובי תחומין וחצירות על ידי קטן לאור שאלת עירוב על ידי קטן, נבחן את היחס בין עירובי תחומין ועירובי חצירות. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ בעניין ברירה נעסוק בקצרה באופי הספק שבדין ברירה. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ שבת ויום טוב - שתי קדושות נדון במשמעות המונח `שתי קדושות`, ובפער שבין קדושת השבת וקדושת יום טוב. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ חזרת "היוצאים להציל" נדון בשאלה המעשית של חזרה מהצלת נפשות בשבת. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עסקי קש ותבן - ההשלכה המעשית נדון במשמעות המעשית של חילול שבת להגנה מפני נכרים שבאו על עסקי קש ותבן. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ תחומין דאורייתא סוגייתינו מביאה את המקור לשיעור אלפיים אמה לתחום שבת. לאור דיון זה נעסוק במחלוקת הראשונים הנרחבת בשאלה האם תחומין דאורייתא או דרבנן. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ מדידת מומחה נדון בשני פירושים בדבר זהותו של המומחה למדידת תחומין. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עיר של רבים ויסוד דין עירוב חצרות נדון במשמעותה העקרונית של ההלכה האוסרת לערב עירוב חצרות אחד בעיר של רבים. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ שכרות, מקדש ותורה נדון בלימוד הזכות של רב ששת על כנסת ישראל ה`שכורה ולא מיין` מיום שחרב בית המקדש, ונקשור את הדברים לקבלת התורה שבחג השבועות. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ שכירות דירת גוי בשבת נדון בהיתר לשכור דירה מן הנכרי בעיצומה של השבת, כדי שלא לפסול את עירוב החצרות. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ דין סוכה לעניין עירוב חצרות נדון בחידוש מעניין ביחס לעירוב חצרות בסוכה, המבוסס על האמור בסוגייתינו. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ הגדרת מקום מגורים – בין עירוב חצרות לעירוב תחומין נדון בהבדל שבין עירוב חצרות ועירוב תחומין בהגדרת מקום דירתו של אדם. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ שיתוף מבואות נדון במשמעותו של שיתוף מבואות לאור שתי הלכות: 1. הגבהת טפח; 2. זכייה על ידי גדול הסמוך על שולחן אביו. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עירוב חצירות בדיירים חדשים נהוג להניח עירוב חצירות פעם אחת בשנה. כיצד יועיל עירוב זה לתושבים שיצטרפו אל הקהילה במשך השנה? דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ כבוד עשירים רבי מכבד עשירים; על שום מה ולמה? דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ החלפה ברשויות דרבנן נדון במחלוקת הראשונים והפוסקים בעניין הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור. דף יומיומי עירובין

עמודים