מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג עירובין דף לד – גזירה שמא יקטום מדוע עירוב שניתן על גבי קנה המחובר לקרקע פסול גם לדעת רבי, המתיר איסורי שבות בין השמשות?
יהודה רוזנברג עירובין דף לה – ספק עירוב האם במקרה של ספק בעירוב יש חזקה שהאדם לא עירב, ומה הקשר ליסוד דין תחומין?
יהודה רוזנברג עירובין דף לו – חזקת איסור בספק דרבנן האם דין ספק דרבנן לקולא גובר על חזקת איסור או להיפך, ומה יסוד המחלוקת?
יהודה רוזנברג עירובין דף מא – מי שהוציאוהו האם אדם שיצא חוץ לתחום שבת יכול להוסיף ללכת, ומה הקשר ליסוד דין תחום שבת?
יהודה רוזנברג עירובין דף מב – נפרצה למקום האסור לה מה דינו של אדם ששבת בכרמלית, ובמהלך השבת הוקף השטח במחיצות והפך לרשות היחיד?
יהודה רוזנברג עירובין דף מג – תחומין למעלה מעשרה מה הסברא לומר שאיסור תחומין אינו נוהג למעלה מעשרה טפחים?
יהודה רוזנברג עירובין דף מח – ד' אמותיו של אדם האם ההיתר לטלטל פחות מארבע אמות ברשות הרבים נקבע לפי אמותיו של המטלטל עצמו, או לפי האמות המקובלות?
יהודה רוזנברג עירובין דף מט – עירוב משום קניין לשמואל, הסובר שעירוב משום קניין, אילו דברים קונה העירוב, ומה הקשר ליסוד דין עירובי חצרות?
יהודה רוזנברג עירובין דף נ – "כל שאינו בזה אחר זה" במעשר מדוע אין להפריש יותר מעשירית התבואה כמעשר?
יהודה רוזנברג עירובין דף נה – בית שאין בו ארבע אמות מדוע גבולות העיר נקבעים רק לפי בתים שיש בהם ארבע אמות על ארבע אמות, ומה דין בית ארוך וצר?
יהודה רוזנברג עירובין דף נו – תחום ערי הלויים מהו שטח תחומן של ערי הלויים, ומהי חשיבותו של תחום שבת כחלק מן העיר?
יהודה רוזנברג עירובין דף נז – נותנין קרפף לעיר האם הקרפף – השטח הסמוך לעיר – נחשב חלק מן העיר?
יהודה רוזנברג עירובין דף סב – הדר עם הנכרי בחצר מדוע נדרש ישראל הדר עם נכרי בחצר אחת לשכור ממנו את רשותו, ולא די בביטול רשות מצד הנכרי?
יהודה רוזנברג עירובין דף סג – מורה הלכה בפני רבו מדוע אסורה הוראת הלכה במקום הרב, והאם דין זה נוהג בימינו, כאשר רוב הלימוד נעשה מתוך ספרים?
יהודה רוזנברג עירובין דף סד – שיכור אל יורה מהו מעמדו של איסור הוראה בשכרות ביחס לאיסור כניסת שתויי יין למקדש, ומה אפשר ללמוד מכך על איסור זה?
יהודה רוזנברג עירובין דף סט – חילול שבת בפרהסיא מדוע נודעת חומרא רבה יותר לחילול שבת בפרהסיא על פני חילול שבת בצנעא?
יהודה רוזנברג עירובין דף ע – ביטול רשות לכל אחד ואחד מה עומד מאחורי השאלה האם אדם המבטל את רשותו בחצר צריך לבטל לכל שכניו או רק לאחד מהם?
יהודה רוזנברג עירובין דף עא – בעל הבית שהיה שותף לשכניו מדוע מותר לטלטל בחצר שבה השכנים שותפים זה לזה ביין או בשמן, אף אם לא עירבו זה עם זה?
יהודה רוזנברג עירובין דף עו – עירוב שתי חצרות כאחת באילו מקרים חלון שבין שתי חצרות מחבר אותן והן יכולות לערב ביחד, ובמה תלוי דין זה?
יהודה רוזנברג עירובין דף עז – מקום פטור מדוע כותל שבין שתי חצרות נחשב מקום פטור, והאם הגדרה זו היא מעיקר הדין או נובעת מתקנת חכמים?
יהודה רוזנברג עירובין דף עח – עשאו לאילן סולם האם פת שאי אפשר להגיע אליה משום שהממשלה הטילה עוצר על העיר יכולה להיחשב עירוב, ובמה זה תלוי?
יהודה רוזנברג עירובין דף פג – עיסה החייבת בחלה לפי מה נקבע שיעור העיסה החייבת בחלה, והאם שיעור זה יכול להשתנות במהלך הדורות?
יהודה רוזנברג עירובין דף פד – גג הסמוך לרשות הרבים מהי משמעותו של שיעור עשרה טפחים בנוגע להבדלה בין רשויות שונות?
יהודה רוזנברג עירובין דף פה – בית שער האם בית שער דיחיד אוסר את הטלטול בחצר, ומדוע?
יהודה רוזנברג עירובין דף צ – אכסדרה בבקעה כיצד יתכן שרשות מסוימת מוגדרת כרשות היחיד והטלטול בתוכה מותר, אך הזורק מרשות הרבים לתוכה פטור?

עמודים