מסכת ערכין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת ערכין משמעות המצוה לדון בדיני ערכין לפי הרמב`ם דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ הכל חייבין בסוכה - אך מדוע אין ישנים בה? מדוע נהגו רבים שלא לישון בסוכה בחג הסוכות? דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ לוח שנה ירחי-שמשי דיון במשמעות הקישור בין שנת הלבנה ושנת החמה בלוח העברי. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ קריאת ההלל דיון בהחובה לומר הלל, ובשאלה האם חובה זו היא מן התורה או מדברי חכמים. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ תוכחה בענווה דיון קצר בגדר מצות תוכחה. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ הישג יד בערכין דיון במשמעותו של דין `הישג יד` בערכין: האם מדובר על הנחה מתוך רחמים על מעריך שאיננו מסוגל לשלם, או שמא על דין בעל אופי אחר. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ מסדרין בערכין המשנה בסוגייתינו קובעת את סדר הגבייה ממקדיש שאינו מסוגל לפרוע את הסכום שהתחייב להקדיש. נדון בקצרה בהלכה זו. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ פתיחה להלכות הקדש שדה אחוזה נדון בזיקה שבין ערכי אדם, ובין ערכה הקבוע של קרקע בארץ ישראל לעניין פידיון מן ההקדש. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ הלואה לצורך גאולת שדה – עיון כלכלי במשנתנו נאמר שאין לקחת הלואה לצורך גאולת שדה אחוזה. נבחן את משמעותה הכלכלית של הלכה זו. דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ בין שנה מעוברת לשנה פשוטה סוגייתינו עוסקת ביחס בין חודשי אדר בשנה מעוברת ובין חודש אדר שבשנה פשוטה. נדון בהלכה זו, ובמקרה משעשע שבחנו הפוסקים לאורה. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס שבין השירה בפה והנגינה בכלי. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו שירה על נסכים הבאים בפני עצמם דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת השירה. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו אופן חישוב השנים לעניין ערכין דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו האומר דמי ידי עלי דיון במחלוקת האמוראים על אופן האומדן של האומר `דמי ידי עלי`. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו לאחר ולא לבן עיון בדין בן הפודה שדה שהקדיש אביו. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו הלוקח שדה מאביו ומת אביו דיון בחזרת שדה מקנה לבעליה ביובל מתוך דין בן שלקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו בית הבנוי בחומה דיון במעמדו של בית הבנוי בחומה לעניין דין בתי ערי חומה ודין אכילת מעשר שני בירושלים. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו בתי חצרים דיון במעמדם של בתי חצרים ביחס לבתי ערי חומה ושדות אחוזה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי לב מלך ביד ה' נעסוק קבלת 'דבר מסויים' ממלכות לשם בניין בית המקדש. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הריגת עובר דיון בגדר האיסור של הריגת עובר. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי שני נדרי ערך בבת אחת כמה על אדם עני לשלם כאשר הוא נדר שני נדרי ערך בבת אחת והאם הדין זהה כאשר נדר נדר אחד שמכיל מאה נדרי ערך. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי מספר החצוצרות דיון במספר המקסימאלי של החצוצרות. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי שבח עכו"ם דיון באיסור לשבח יופיו של עכו`ם. דף יומיומי ערכין

עמודים