מסכת פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ לשון נקייה וביעור חמץ נדון במשמעותה של ההוראה להימנע מדיבור מגונה, ובקשר העמוק בינה ובין ראשית מסכת פסחים. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ תלמוד תורה בזמן בדיקת חמץ נדון בהלכה הדורשת להפסיק את לימוד התורה לצורך בדיקת חמץ. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ חמץ שאינו נגיש נדון בפרטי ההלכה בעניין ביעור חמץ המצוי במקום בלתי נגיש. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ בדיקת חמץ בתוך המועד נדון בפרטי ההלכה של בדיקת חמץ בתוך המועד, ואף נציע הסבר רעיוני למחלוקת התנאים בעניינה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ אישתבוש כהני - על הקושי בלימוד ענייני טהרות [א'] נביא את דברי הרמב`ם בהקדמת פירוש המשנה לסדר טהרות על הקושי שבלימוד ענייני טומאה וטהרה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ "אישתבוש כהני" - על הקושי בלימוד ענייני טהרות [ב'] לרגל ראש חודש אב, נעסוק ביחס שבין מיעוט הידיעה בהלכות טומאה וטהרה, ובין העדר בית מקדש. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ איסורי אכילה שלא כדרכה נדון בשני גדרים עקרוניים לאכילה `שלא כדרכה`, וביישום הדברים ביחס לשימוש בתרופות בתשעה באב. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ איסור הנאה מעבודה זרה נדון במחלוקת הראשונים בדבר היקף איסור ההנאה מעבודה זרה במקום פיקוח נפש. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ חמץ שנפלה עליו מפולת נדון בתפיסה מחודשת של `בל יראה ובל ימצא`, לאור דין חמץ שנפלה עליו מפולת. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ תשלומי קרן וחומש בזר שאכל תרומה נדון באופי התשלומים של זר שאכל תרומה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ אפיית מצה לשמה נדון בשאלת אפיית מצה לשמה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ הירקות הכשרים למרור נדון במינים הכשרים למרור. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ חמץ שהתעפש, ומשמעותו לעניין צריכת תרופות המכילות חמץ בפסח נעסוק בדין חמץ שנתעפש, ונשאל האם כדרך שאין בו איסור בל יראה ובל ימצא, הוא מותר גם באכילה. שאלה זו משפיעה על דין צריכת תרופות המכילות חמץ בפסח. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ ח"י רגעים באפיית המצות נדון בעניין `ח`י רגעים` באפיית המצות. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ יום טוב שני לבן ארץ ישראל שיצא לחו"ל נדון בתוקף ובהיקף איסור מלאכה ביום טוב שני של גלויות לבן ארץ ישראל שיצא לחו`ל. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ הדלקת הנר בערב יום הכיפורים נדון בפסיקת ההלכה בעניין הדלקת הנר בערב יום הכיפורים. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ עשה דהשלמה - קורבנות התמיד נדון בהבדל שבין תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ הקרבת הפסח לשמו נדון בקצרה ביסודות דין לשמה בקורבן פסח, ובכלל. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ מסורת וחדשנות בסיפור עליית הלל לנשיאות - בין הבבלי לירושלמי נדון בהבדלי ההשקפה היסודיים שבין הבבלי והירושלמי בדבר סיפור עליית הלל לנשיאות. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ שילוח טמאים וטבילה לקראת עלייה להר הבית נדון במצות שילוח טמאים ביחס לבעלי קרי, ובשאלה ההלכתית בעניין טבילה קודם עלייה להר הבית. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ תיקון וקלקול בשחיטה בשבת נדון בחידוש המתחדש בסוגייתינו בדין קילקול שיש בו תיקון בהלכות שבת. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ דין "מולייתא" ומשמעותו המעשית סוגייתינו עוסקת בהלכות מליחה, בדין `מולייתא`; נסביר הלכה זו, ואת משמעותה המעשית. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ מחצה טמאים ומחצה טהורים נדרוש דרשה על היחס שבין סוגייתינו בדבר מחצה טהורים ומחצה טמאים ובין עשרת ימי תשובה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ טומאת התהום נדון בקצרה בהלכה הנרחבת של טומאת התהום. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ בניך הם - בין יום הכיפורים לסוכות נעמוד על הקשר שבין דרשת `בניך הם` שבסוגייתינו ובין ענייני דיומא. דף יומיומי פסחים

עמודים