מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ קידושין ד - איילונית מיהי איילונית? מה דינה של אישה שאין לה סימני איילונית, אך גם אין לה סימני נערות או בגרות? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין ה - פדיון הקדש בשטר הגמרא קובעת כי אי אפשר לפדות הקדש בשטר. באיזה שטר מדובר: שטר שאמור להחיל את הפדיון, או שטר שכתוב בו סכום פדיון (צ'ק)? האם גזבר ההקדש נחשב כבעלים על ההקדש? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין יא - בנותיו של ר' ינאי ההלכה קובעת שאישה מתקדשת בשווה פרוטה. האם הלכה זו עשויה להשתנות כשהאישה מעוניינת בסכום גבוה יותר או מסתפקת בסכום נמוך יותר? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין יב - שווה פרוטה במדי אישה מתקדשת רק בדבר ששווה לפחות פרוטה. כיצד ניתן לקבוע את שוויו של חפץ, כאשר במקומות שונים קובעים לו מחירים שונים? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין יח - ירושה לעשו בגמרא נאמר שעשו היה ישראל מומר. האם ניתן להסיק מכאן מסקנה כללית ביחס למעמדם של האבות? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין יט - קידושין לקטן הגמרא קובעת שלא ניתן לייעד אישה עבור קטן, משום שאין לו קידושין. אך האומנם דבר פשוט הוא שאין כלל קידושין לקטן? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין כה - קניין מסירה מחלוקת הראשונים בהבנת קניין מסירה מבוססת על הבחנה בין שני זנים של קניינים: קנייני ייחוס וקנייני שליטה. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין כו - קניין אגב קניין אגב מאפשר לערוך 'עסקת חבילה' הכוללת קרקע ומיטלטלין. נברר מה אופיו של קניין זה, ונציין את משמעותו הרוחנית ליחסו של עם ישראל לארץ ישראל ולמצוות. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין לב - כבוד זקן וכבוד חכם בגמרא נחלקו תנאים אם חובה לכבד כל זקן, או שמא דווקא תלמיד חכם. מה יסוד המחלוקת? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין לג - כיבוד זקן נכרי רבי יוחנן פוסק שיש מצוה לכבד אפילו זקן נכרי. מה יסוד החיוב? האם כיבוד זקן יהודי וכיבוד זקן גוי זהים לחלוטין? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין לט - העושה מצוה אחת במשנה נאמר שהמקיים מצוה אחת זוכה לחיי העולם הבא. האם באמת ניתן לזכות לדבר גדול כל כך על ידי מצוה אחת? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין מ - תלמוד ומעשה תלמוד ומעשה בשלבים שונים בחייו של אדם. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין מו - התקדשי לי בתמרה סוגייתנו דנה בדעת רבי שמעון, שדורש אמירות מפורשות כדי לחלק משפט אחד ארוך לחלקים נפרדים. הגמרא מקבילה בין תחומים שונים, ואנו נבחן את ההקבלה הזאת לאור פסקי הרמב`ם. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין מז - מִלווה להוצאה ניתנה סוגייתנו מציעה שנחלקו תנאים אם מִלווה להוצאה ניתנה. ננסה לעמוד על יסוד המחלוקת. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין נג - קידושין הבאים בעבֵרה בסוגייתנו נאמר שאישה לא תסכים, מן הסתם, שיהיה איסור כלשהו מעורב בתהליך הקידושין. האם נפסקה קביעה זו להלכה? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין נד - מעילה בבגדי כהונה בסוגייתנו נאמר שאין מעילה בבגדי כהונה. נבחן הלכה זו וננסה לברר את היקפה. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין ס - מבוא לדיני תנאים מה כוחו של תנאי בביטול קידושין או בהחלתם? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין סא - תנאי כפול סוגייתנו עוסקת בדין 'תנאי כפול'. לאור הבחנתו של הרמב"ן בין תנאי על העבר ותנאי על העתיד, נעמוד על ההבדל שבין כפילת תנאי לבין הדרישות האחרות בניסוח תנאים. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין סז - הגדרת נידה כערווה בסוגייתנו נאמר, שקידושין אינם תופסים באישה שמוגדרת ערווה ושהבא עליה חייב כרת. הגמרא מציינת שאיסור נידה הוא איסור יוצא דופן בהקשר זה, ובעיוננו נברר מהו ההבדל בין נידה לשאר עריות. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין סח - עַם הדומה לחמור הגמרא קובעת ששפחה היא `עַם הדומה לחמור`. האם יש לקבל את הדברים כפשוטם? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין עד - שודא דדייני סוגייתנו עוסקת בהכרעת דין בדרך של `שודא דדייני`. בעיוננו נעסוק בביאור מושג זה. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין עה - אלמנת עיסה ודין חזקת כשרות סוגייתנו מזכירה את המשנה על `אלמנת עיסה`. נברר מיהי אותה אלמנת עיסה ומדוע היא כשרה לכהונה, ומתוך כך נכיר יסוד חשוב בדין חזקת כשרות. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין פא - איסור ייחוד בדירה סגורה או בחדר סגור בסוגייתנו נאמר, שאם יש `פתח פתוח לרשות הרבים` אין איסור ייחוד. בעיוננו נציג את הדיון ההלכתי בשאלה זו. דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין פב - קיום מצוות על ידי האבות במשנה נאמר שאברהם אבינו קיים את כל התורה. נביא פירושים שונים להיגד זה. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין ב - מהם קידושין המסכת פותחת בהשוואה בין לשון קידושין ללשון ליקוחין. מה ההבדל בין הלשונות? האם קידושין הם ביסודם מעשה אישותי, או שמא מעשה קנייני? דף יומיומי קידושין

עמודים