מסכת ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר בין פסח לסוכות השיעור עוסק בבחינת הלימודים השונים המשווים בין סוכות שבועות ופסח, החל מהלימוד במסכת ראש השנה המשווה בין שבעת ימי פסח לימי התשלומים שלאחר שבועות, דרך גזירה שווה טו טו המשווה דינים שונים בין פסח לסוכות, ועד להשוואה כוללת בין החגים לדינים שונים המובאת בירושלמי ובאחרונים. בשבתך
הרב אביהוד שורץ מלכי ישראל ומלכי האומות העולם נעסוק באבחנה בין ראש השנה לאחד בניסן בהגדרת ראש השנה למלכים
הרב אביהוד שורץ פתיחה לסוגיית "בל תאחר" נדון בקציר האומר בשתי חקירות יסוד בדין בל תאחר.
הרב אביהוד שורץ מניין שנות ערלה נסקור את השיטות המרכזיות בביאור ההלכה המרוכבת של מניין שנות ערלה.
הרב אביהוד שורץ הולדת האבות בהמשך לעיוננו בדף ג', נציע ביאור למחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע בעניין מועד הולדת האבות.
הרב אביהוד שורץ נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור נעסוק בפרשנותו של הרב יהודה עמיטל זצ`ל לדרשת ר' יוחנן בסוגייתינו על הקב`ה המתעטף כשליח ציבור.
הרב אביהוד שורץ תעניות החורבן לדורות לאורו של `יום ירושלים` הממשמש ובא, נדון במחלוקת הראשונים בסוגייתינו בביאור דין התענית בזמן `שיש שלום`.
הרב אביהוד שורץ אמירת "מקודש" נדון בחידושו של הגר`מ פיינשטיין בעניין הכרזת מקודש.
הרב אביהוד שורץ בין קידוש החודש למתן תורה נדרוש בענייני דיומא על רקע מצות קידוש החודש.
הרב אביהוד שורץ מסעות השכינה נדון במשמעות העקרונית של מסע השכינה.
הרב אביהוד שורץ מלכויות זכרונות ושופרות נעמוד על סתירת הסוגיות בשאלה האם מלכויות זכרונות ושופרות מדאורייתא או מדרבנן, ובפתרונות שהוצעו לסתירה זו.
הרב אברהם סתיו חול המועד שבועות דיון באופי קדושת הימים שאחרי חג השבועות.
הרב אברהם סתיו המפריש כסף לצדקה דיון באופי דין `בל תאחר` בצדקה.
הרב אברהם סתיו מעשר שני ומעשר עני משמעות היחס שבין מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני.
הרב אברהם סתיו הבאת שליש דיון בטעמו ואופיו של דין הבאת שליש בתבואה או זיתים.
הרב אברהם סתיו דברי סופרים צריכים חיזוק דיון בטעמו וגדריו של הכלל `דברי סופרים צריכים חיזוק, דברי תורה אין צריכים חיזוק`.
הרב אברהם סתיו מצוה לקדש על הראייה דיון באופי המצווה לקדש על פי הראייה.
הרב אברהם סתיו אין קטיגור נעשה סניגור דיון באופי דין לבישת בגדי הבד ביום הכיפורים ובסברת `אין קטיגור נעשה סניגור`.
הרב אברהם סתיו פיו מצופה זהב דיון ביחס שבין פסול שופר שפיו מצופה זהב לדין ש`כל לנאותו אינו חוצץ`.
הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון באופיו וטעמו של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן.
הרב אברהם סתיו פשוטה לפניה ולאחריה דיון ביחס שבין התרועה לתקיעה שלפניה ולאחריה.
הרב ירון בן צבי ראש השנה למלכים נעסוק במחלוקת אודות חשיבותו והגדרתו של ראש השנה למלכים
הרב ירון בן צבי בכור, מאימתי מונין לו שנה? נעסוק בדין מניית השנה לחיוב אכילת הבכור על ידי הכהן
הרב ירון בן צבי ליל ראש השנה נעסוק בייחודו של ליל ראש השנה אל מול ליל ראש חודש
הרב ירון בן צבי עקירת נטיעות של שביעית נעסוק בהגדרת שלושים היום קודם השביעית לעניין עקירת נטיעות

עמודים