מסכת שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ טומאתן של העבֵרות החמורות בסוגייתנו עולה האפשרות ששעיר הנעשה בפנים מכפר על טומאה כלשהי שיש בשלוש העבֵרות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נדון באופייה של אותה טומאה. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ היחס בין שעיר הנעשה בפנים ובין שעיר הנעשה בחוץ בתוך הדיון על כפרת השעיר הנעשה בפנים עולה בסוגייתנו האפשרות להפוך את מושאי הכפרה של שעירי יום הכיפורים (שעיר הנעשה בחוץ ושעיר הנעשה בפנים). על פי הצעה זו נבחן את שאלת היחס בין שני השעירים לאור מחלוקת בין שניים מלמדני בריסק: הגרי`ז מבריסק, בנו של ר' חיים מבריסק, ואחיינו - הגרי`ד סולוביצ'יק. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ תוספת על העזרה אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, ובשתי תודות ובשיר. מדוע דרושים גורמים רבים כל כך להחלטה להוסיף על העזרה? דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ שיר של פגעים סוגייתנו עוסקת בשיר שהיה נאמר בשעת ההוספה על העזרה. נדון בשיר זה ובעניינו של `שיר של פגעים`. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ שווא ושקר לאור מחלוקת רב דימי ורבין בסוגייתנו נעיין בהבחנה בין `שוא` ל`שקר` ובחשיבותה להלכות שבועות. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ מדבר ומביא קרבן נחלקו הרמב`ם והתוספות בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים במי שנשבע שלא יאכל ואכל כלשהו. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ נשבע על כיכר ואכלה האם אפשר להישאל על שבועה שאין לה עוד נפקות הלכתית? נעסוק בדבריהם של רבא ואמימר בעניין זה ובהנחת היסוד שהם מניחים על פי ביאורו של בעל קהילות יעקב. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ שבועה שהשביע משה את ישראל אגב הדיון בסמכותו של אדם לפרש את דבריו, מביאה הגמרא ראיה מן השבועה שהשביע משה את ישראל בערבות מואב. נדון במשמעות הרעיונית של דברי הגמרא. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ איסור מחיקת השם סוגייתנו עוסקת בפרטי ההלכות של איסור מחיקת השם. נדון במשמעותו המיוחדת של איסור זה לאור המיקום המיוחד שנתן לו הרמב`ם במשנה תורה. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ שם בשבועה האם שבועה צריכה להזכרת שם שמים? זוהי שאלת יסוד במסכת שבועות. נבדוק אותה לאור הברייתא דף לה ע`ב, וניישם את חקירתנו בדין `הן הן` ו`לאו לאו` הנזכר בדף לו ע`א. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ סיטראי נדון במשמעותה של טענת `סיטראי` ובספק בדבר כוחה ההלכתי. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי ואופיו של דין משכון דפים מג-מד עוסקים בהרחבה בענייני משכון. נציג חקירה יסודית בדין משכון ואת משמעותה להבנת דינו של שמואל בדף מג ע`ב בדבר משכון שאבד. דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ שהשבועה בשמו הגדול והקדוש - מדרכי העבודה היא: הדרן למסכת שבועות לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש`י בדף מט ע`א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות. דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב ומשנה לא זזה ממקומה מדוע סתם רבי כדעות תנאים שלא פסק כמותן? מה פירוש הביטוי `משנה לא זזה ממקומה`? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב ידיעה והעלם לשיטת רבי ארבע שיטות ראשונים בביאור `ידיעת בית רבו` ומשמעותן להבנת חיוב קרבן עולה ויורד בטומאת מקדש וקודשיו. דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב כוהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן מדוע צריך הכוהן להיות בקי בגוני הנגעים השונים ובצבעיהם אף כאשר אין לכך נפקא מינה? נציע שלוש דרכים בביאור דין זה, ודרך אגב נעלה גם פירוש למחלוקתם של רבי עקיבא והתנא של משנתנו בדין צירוף נגעים. דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב לב בית דין מתנה עליהן לב בית דין מתנה עליהן: כיצד? מדוע אין כאן בעיה של בררה? האם דין זה שייך גם ביחיד? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב קרבן התמיד וקיץ המזבח כיצד ניתן להקריב לקיץ המזבח בהמה שהוקדשה לקרבן התמיד? הרי אלו קרבנות שונים! שתי בחינות בקרבן התמיד. דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב כפרה וטהרה ביום הכיפורים ביאור מחלוקת רבי וחכמים אם יום הכיפורים מכפר לשאינם שבים ולמבעטים בו עצמו. שתי דרכים בהבנת כפרת היום. דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב הבא על אשתו בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש סוגייתנו קובעת שהבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה מוגדר שוגג, ולא אנוס. כיצד הדבר מתיישב עם הקביעה המקובלת בראשונים שווסתות דרבנן? האם איסור דרבנן יכול להשפיע על הגדרת אונס ושגגה באיסורי תורה? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב ידיעה המחלקת לחטאות וידיעה הנצרכת לחיוב על טומאת מקדש וקודשיו מדוע שונים גדרי הידיעה הנצרכים לחילוק לחטאות מגדרי הידיעה הנצרכים לחיוב קרבן על טומאת מקדש וקודשיו? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב התפסה בשבועה והתפסה בנדר מהי התפסה? האם יש מקום לחלק בין התפסה בנדר להתפסה בשבועה? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב חיוב קרבן על שבועה לשעבר נחלקו רב ושמואל אם רבי עקיבא מחייב קרבן אפילו על שבועה לשעבר דליתא בלהבא. מה שורש מחלוקתם? מה הקשר בינה לבין מחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירא אם חייבים קרבן על שבועה דליתא בלאו והן? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב מחשבת הלב ומבטא שפתיים בהפלאה מה בין חלות שבועה, שצריכה לדיבור, לבין תרומה והקדשה, שאינן צריכות לדיבור? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב מושבע מהר סיני מה היחס בין סברת רבי יהודה בן בתירא שאם שבועה חלה על דבר הרשות, קל וחומר שתחול על דבר מצוה, לבין הדין הנקוט בידינו שאין איסור חל על איסור? דף יומיומי שבועות

עמודים