מסכת שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ המקור למלאכת הוצאה נדון בשאלה מדוע יש צורך במקור מפורש לאיסור הוצאה בשבת, ובכלל `הוצאה מלאכה גרועה`. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ חֲטֹא כדי שיזכה חברך בסוגייתינו נאמר שאין אומרים לאדם חֲטֹא כדי שיזכה חבירך. הראשונים עימתו בין האמור בסוגייתינו לבין האמור בסוגיות מקבילות, ונזכיר דעות אחדות בנושא. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ עקר ממקומו וקיבל נדון בשני פירושים לסוגיית עקר ממקומו וקיבל, ונציע, על דרך הדרש, זיקה אפשרית בין הסוגיה ובין יום שמחת תורה. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ בניית בית כנסת בגובהה של עיר נדון בהיבטיה ההלכתיים והרעיוניים של ההלכה הדורשת להגביה את בית הכנסת מעל לבתי העיר. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ ביקור חולים ותפילה על החולים בשבת נדון בגדר ההיתר לבקר חולים בשבת, ובנוסח התפילה על החולים. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ השימוש ב"שעון שבת" האם מותר להשתמש ב`שעון שבת`? הדיון שבסוגייתינו הוא דיון בסיסי בתשובה לשאלה זו. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ הערכות למניעת חילול שבת נדון בפירושו המקורי של בעל המאור לאיסור הפלגה בספינה קודם השבת, ולהשלכת פירוש זה על שאלת ההערכת למניעת חילול שבת מפני פיקוח נפש. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ הדלקת נרות שבת נדון באופי החובה להדליק נרות שבת. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ טבל טמא ותרומה טמאה נדון בקצרה במעמדו של טבל טמא, ובמשמעות דין `משמרת תרומותי` בנוגע לתרומה טמאה. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ ונשמרתם מאוד לנפשותיכם סוגייתינו עוסקת בחובת שמירת הנפש, ובאיסור להיכנס לסכנות מיותרות. נדון במקורה של חובה זו. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ נקודת המבט של רבי שמעון בר יוחאי במסגרת האגדתא אודות רבי שמעון ורבי אלעזר המסתתר במערה, נדון בדמותו המיוחדת של רבי שמעון, כפי שהיא משתקפת בסוגייתינו ובסוגיות נוספות. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ בישול בחמה נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאין חייבים על בישול בחמה בשבת. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ שיעור "יד סולדת" נדון בדרכים המעניינות לחישוב חום `יד סולדת`. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ מוקצה מחמת גופו נדון בהגדרת מוקצה מחמת גופו. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ מוקצה בשלהבת נדון בגדר מוקצה בשלהבת, ובהיתר לטלטל תנור חימום חשמלי בשבת. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ ריפוי בהמה בשבת בסוגייתינו נחלקו תנאים האם מותר להעניק טיפול רפואי (שאיננו כרוך במלאכה אסורה) לבהמה בשבת. נדון במחלוקת זו, ובטעמי האיסור וההיתר. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ תוכחה דיון במהותה של מצוות תוכחה ובחובה להוכיח כשהתוכחה לא תועיל. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ קמיעות וסגולות [א'] נעסוק בשאלת רפואה בשבת מכוחו של קמיע. עיון זה יתמקד בדברי ראשונים בנושא, והעיון הבא בדברי אחרונים. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ קמיעות וסגולות [ב'] נוסיף ונעסוק בענייני רפואות סגוליות וקמיעות, והפעם - בתורתם של אחרונים. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ דרכי האמורי נדון בפשר איסור `דרכי האמורי`, בשני נימוקים להיתרו במקום רפואה, ובמשמעות הדברים לחג החנוכה. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ תינוק שנשבה בסוגייתינו התחדש המונח ההלכתי `תינוק שנשבה`. מהי השלכתו של מונח זה על מעמדו של יהודי חילוני? דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ בורר בדרך אכילה נדון בהיתר לברור `בדרך אכילה`, ובהרחבה אפשרית להיתר זה. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ חישוב תקופות ומזלות נעסוק בפירושים השונים שהוצעו ל`מצוה` המתחדשת בסוגייתינו לחשב תקופות ומזלות. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ עציץ נקוב - בשבת ובתחומים נוספים נדון במחלוקת הראשונים ביחס לאיסור תולש בעציץ נקוב, ובביאורו המחודש של הגר`ח מבריסק לשיטת הרמב`ם בנושא. דף יומיומי שבת
הרב אביהוד שורץ טומאת עבודה זרה נציג את חידושו של הרמב`ם בדבר המקור בתורה לטומאת עבודה זרה, ונביא את ביאורו של האדמו`ר מליובאויטש לדברי הרמב`ם. דף יומיומי שבת

עמודים