מסכת תמורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ יסוד דין תמורה לאור סוגיית "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד" סוגייתינו עוסקת במחלוקת האמוראים הכללית בעניין `כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד`. מדוע נשנתנה מחלוקת זו דווקא במסכת תמורה? דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד - יסוד המחלוקת נדון בקיצור נמרץ ביסוד מחלוקת אביי ורבא בעניין `כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד`. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ הקדשת איבר שהנשמה תלויה בו דיון בחקירת יסוד של רבי עקיבא איגר ביחס לקדושת איבר אחד המתפשטת בכל הבהמה. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ מים שאובים הפוסלים את המקוה דיון במים שאובים הפוסלים את המקוה, והבחנה בין הפסול במים מצד עצמם, לבין הפסול שבהזרמה המלאכותית של המים אל המקוה. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ עדותו של רבי פפייס, ואיסור "בל תאחר" בקורבנות בכדי להצדיק את ההלכה שולד שלמים קרב על המזבח, מעיד רבי פפייס על ולד כזה שנולד בפסח והוקרב בחג הסוכות. הגמרא דנה בעניין `בל תאחר` ביחס לעדות זו, ונרחיב מעט בסוגיה זו. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ הפרשת קורבן בלתי מתאים - "ונהפוך הוא" נעסוק במשמעות `פּוּרִימִית` להלכה של הקדשת קורבן בלתי מתאים (נקבה לעולה), ובקשר העמוק שבין לימוד ענייני קודשים וקורבנות ובין חג הפורים. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ פרט ולקט נעסוק בהלכה המתחדשת בסוגייתינו ביחס ללקט, ובהשואה בין הלקט שבשיבולים והפרט שבענבים. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ תפוס לשון ראשון דיון אחד בנוגע למחלוקת האם תופסים לשון ראשון או אחרון. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ בעלות בקודשי מזבח ובקודשי בדק הבית נדון בהבדל המהותי שבין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית, לאור השאלה האם ניתן להקדישם הקדש נוסף. דף יומיומי תמורה
הרב אביהוד שורץ העמדה והערכה סוגייתינו מביאה דעות שונות בעניין העמדה והערכה של בהמת קודשים קודם פדיונה; נעיין ביסודה של הלכה זו. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו איסור שבדה מלבו דיון בדעת רבא, ש`אי עביד לא מהני`, לעניין איסור שאדם בדה מלבו. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו הקדשת בעלי מומין למזבח דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו תמורה בוולדות קדשים דיון במהותו של תהליך התמורה מתוך מחלוקת התנאים על תמורה בוולדות קדשים. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו קרבנות שדוחים את השבת דיון שמחלוקת התנאים ביחס לקרבנות שדוחים את השבת ואת הטומאה. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו תמורת אשם דין במחלוקת האמוראים בעניין האפשרות להקריב בהמת תמורה לאשם. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו קדושת בכור ומעשר דיון באופייה של קדושת הבכור והמעשר לאור דיניהם הייחודיים. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו חילול ותמורה דיון בהבדל העקרוני שבין חילול לתמורה מתוך הלשונות המשמשות לחילול ולתמורה. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו רובע ונרבע דיון באופיו של פסול רובע ונרבע לקרבן. דף יומיומי תמורה
הרב אברהם סתיו הנשרפין והנקברין דיון באיסור לקבור איסורים הטעונים שריפה לאור דברי רש`י על המשנה וקושיית האחרונים על דבריו. דף יומיומי תמורה
הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת תמורה דף יומיומי תמורה
הרב ירון בן צבי לרצון להם לפני ה' דיון בהבדל שבין קרבנות גויים לקרבנות ישראל. דף יומיומי תמורה
הרב ירון בן צבי מכירת בכור נעסוק בנאמנות ישראל בנוגע להטלת מום בבכור. דף יומיומי תמורה
הרב ירון בן צבי בהמה בבהמה נעסוק בדרשת הגמרא את הפסוק `וְאִם הָמֵר יָמִיר בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה`. דף יומיומי תמורה
הרב ירון בן צבי עובר ירך אמו מדוע לדעת בר פדא, אין העובר גורם לכך שהאם תתקדש כולה? דף יומיומי תמורה
הרב ירון בן צבי אדם לדוגמה בסוגייתנו מסופר על חסיד שהיה חולה ועבר על איסור דרבנן לשם מרפא, חבריו הסתייגו ממעשהו. נעסוק בסיבה לכך. דף יומיומי תמורה

עמודים