מסכת תענית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שאלה שלא כהוגן נדון בשלושה ששאלו שלא כהוגן, ונבהיר את הקשר בין דברי אגדתא אלה למסכת תענית דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ ירושלים של מעלה וירושלים של מטה נזכיר רעיון הלכתי אחד הקשור לעניין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה הנזכר בסוגייתינו. דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף כה דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף כו דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף יב דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף יא דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף יח דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו משילכו הנמושות דיון באופיו וטעמו של היתר מתנות עניים לכל אדם כאשר העניים כבר לא רוצים אותן. דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תלמיד שאינו הגון דיון בלימוד תורה לתלמיד שאינו הגון המתאמץ ללמוד. דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף כח - דברים שבכתב דיון באופיו וגדריו של דין "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה". דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף כז דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף יג דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף יד דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף כ ניתוח של הסיפור על רבי אלעזר ברבי שמעון והאיש המכוער. דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף כא – אילפא ורבי יוחנן ניתוח של הסיפור אודות אילפא ורבי יוחנן. דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת תענית נעסוק בהגיון העומד בבסיס הציווי המחייב תענית ציבור דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי הפסק בברכה האם אדם יכול להוסיף בתפילתו באמצע ברכות שמונה עשרה דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף כג דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף כד דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף י דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף ט דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף ח דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף יט דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף יז דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף טו דף יומיומי תענית

עמודים