מצוות התלויות בארץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי שיעור 19 - מסחר בפירות שביעית (ב) כפי שראינו בשיעור הקודם, התורה אסרה לסחור בפירות שביעית, אולם התירה למכור אותם במקרים מסויימים, כאשר מדובר בכמות פירות מועטה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 20 - ביעור שביעית התורת כהנים לומדת, שאין להחזיק פירות שביעית בבית, אלא בזמן שהם מצויים לחיה בשדה, אולם משעה שאזלו הפירות מן השדה, יש לכלות גם את הפירות המצויים בבית. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 21 - תרומות ומעשרות בשביעית אחת ההלכות המיוחדות שנאמרו לגבי פירות שביעית, היא פטורם של פירות אלו מהפרשת תרומות ומעשרות. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 22 - מועד שנת השמיטה בשיעורים הקרובים נעסוק בשאלות כלליות יותר הנוגעות לשביעית: מתי והיכן היא חלה, מהו מעמדה בזמן הזה, ועוד. היום נדון בשאלות הנוגעות למועד שנת השמיטה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 23 - שמיטה בזמן הזה במקומות שונים בגמרא ובראשונים נידונה השאלה, מה תוקפם של דיני השמיטה בזמן הזה: האם הם נוהגים מן התורה, מדרבנן, או ממידת חסידות בלבד. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 24 - גבולות הארץ לעניין שביעית החלוקה בין גבולות עולי מצרים לגבולות עולי בבל מבוססת על הדעה שראינו בשיעור הקודם, ש"קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא", כלומר שקדושת הארץ שנוצרה בימי יהושע בטלה עם גלות בבל, ואילו הקדושה שנוצרה בימי עזרא לא פקעה עם הגלות, וממשיכה להתקיים עד היום. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 25 - שביעית בשדה הנכרי בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלה, היכן נוהגת מצוות השמיטה. ראינו שהיא נוהגת רק בארץ ישראל, וניסינו לברר אילו מקומות נחשבים 'ארץ ישראל' לעניין זה. כעת נעסוק בפן אחר של השאלה: האם דיני השמיטה נוהגים רק בשדות השייכים ליהודים, או גם בשדות השייכים לנכרים (הכלולים בגבולות הארץ)? הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 26 - אוצר בית דין המנגנון המכונה בימינו 'אוצר בית דין' מבוסס על דברי התוספתא... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 27 - היתר המכירה (א) 'היתר המכירה' נולד לקראת שמיטת תרמ"ט, כאשר היישוב היהודי החדש בארץ ישראל היה בראשית צמיחתו, והשבתת החקלאות לשנה תמימה היתה עלולה לסכן את קיומו... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 28 - היתר המכירה (ב) בשיעור הקודם התמקדנו בשתי שאלות הנוגעות להיתר המכירה: האם ומתי המכירה מותרת ואין בה משום "לא תחנם", ועד כמה המכירה בכלל מועילה להציל את הקרקע והפירות מאיסורי השביעית. היום נעסוק בשאלות אחרות הנוגעות להיתר זה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 29 - שמיטת כספים שמיטת כספים נוהגת "מקץ שבע שנים", היינו בסיומה של השנה השביעית, והיא כוללת שתי מצוות: מצוות עשה לשמוט את החובות: "שמוט כל בעל משה ידו", ומצוות לא תעשה, האוסרת לתבוע את החובות לאחר שנשמטו... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 30 - פרוזבול פרוזבול הוא תקנת חכמים מסוף ימי הבית השני. לפי פשטות המשנה, מטרת התקנה היתה להציל את המלווים מפני איסור דאורייתא. הדבר נראה תמוה: האם כך היא הדרך הראויה, שכאשר אנשים עוברים בעקביות על איסור דאורייתא, משנים את המצב ההלכתי, כך שהאיסור יפסיק להיות רלוונטי? הלכות שמיטה
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות התלויות בארץ השיעור סוקר פנים שונים במצוות התלויות בארץ, כגון חובת ההפרשה, איסור האכילה, הפן הממוני וקדושת הפירות מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ יש לדון האם יש איסור לצאת לחו"ל, וגם אם כן האם האיסור קיים גם כשדעתו לחזור. נראה כי ההיתרים ליציאה (לישא אישה, ללמוד תורה, לסחורה) הם חלק מהגדרת האיסור - האיסור הוא על מעבר באופן קבוע לחו"ל, אך יציאה זמנית וקצרה מותרת. היציאה לסחורה מותרת גם כאשר לא מדובר על הצרכים החיוניים הבסיסיים, ומכאן נראה שמותר לצאת גם לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו צורך תרבותי. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב משה טרגין כלאיים הגמרא כותבת שגידולים שהשרישו בהיתר ואחר כך נתערבבו - נאסרים מחמת כלאים רק אחרי שהוסיפו שיעור של 1/200. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מדיני התערובות והביטול, או שמא תערובת בשיעור קטן יותר אינה נחשבת לחפץ של איסור? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תוספת שביעית מתודולוגיה
הרב ברוך גיגי הלכות תרומות ומעשרות אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? נושאים בהלכה
הרב משה טרגין שיעור 1 - בחינת המקורות המקראיים לדיני השמיטה פנים רבות לה למצו?ת השמיטה. המאמר מגלה פנים אלו תוך בחינה מדוקדקת של המקראות העוסקים בשמיטה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 2 - טעמי השמיטה המאמר עוסק בטעמים השונים שניתנו למצו?ת השמיטה על ידי גדולי ישראל הראשונים. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 3 - תוספת שביעית (א) מהי תוספת שביעית? אילו מלאכות נאסרו עוד לפני תחילת השנה השביעית, ואילו נאסרו לאחר צאתה? האם תוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה, או שנאסרו בה רק מלאכות שעתידות להשפיע על הקרקע בשנת השמיטה? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 4 - תוספת שביעית (ב) לדעת רבנו תם, כל המלאכות שנאסרו בתוספת השביעית לא נאסרו אלא בגלל השפעתן על הקרקע בשביעית. המאמר דן בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע שיטה זו. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 5 - תוספת שביעית כהרחבה עיון בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע הדעה הסוברת שתוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 6 - היתר חרישת שדה אילן עד העצרת חכמים אסרו לחרוש כבר מפסח, אך התירו לחרוש בשדה אילן עד העצרת. מהו אופיו היתר זה? איזה שדה נחשב לשדה אילן? מדוע היתר זה חל גם על שדה המכילה שלושה עצים המניבים יבול רב? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 7 - הכנת דשן בשנת השמיטה אסור לדשן את האדמה, וכן אסור להוציא את הדשן מהבית ולהניחו בשדה. מהו אופיו של איסור זה? האם ההוצאה נאסרה משום מראית עין, או משום שהיא נחשבת לתחילת הדישון? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 8 - שביתת הארץ מעבר לאיסור המלאכה המוטל על האדם, האם יש ציווי על שביתת הארץ? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הסוגיות השונות, ועל רקע שיטת רבנו תם. שיעורים בנושא השמיטה

עמודים