מצוות התלויות בארץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין שיעור 9 - נושאים נבחרים בפרק השני של מסכת שביעית המאמר עוסק בנושאים הבאים: חרישת שדות עד ראש השנה, המחלוקת בעניין גיזום עצים ודין עשיית מלאכה בפירות בזמן תוספת שביעית. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 10 - סיקול שדה מאבנים בשביעית סיקול השדה בשביעית נאסר ככל עבודות האדמה, אך הוא הותר במצבים שונים. החקירה היסודית בעניין זה היא האם איסור הסיקול נובע ממראית עין, או שמא הסיקול נחשב לאחת ממלאכות השדה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 11 - סיוע לאחרים בעבודות האסורות בשמיטה בשנת השמיטה אסור למכור כלי עבודה המשמשים לעבודת קרקע לאדם שעלול לעבוד בהם, מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול". על מי נאסר הדבר? האם איסור זה נדחה מפני דרכי שלום? מה הדין כאשר גוי עובד באדמה? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 12 - אכילת פרות שביעית האם יש מצווה לאכול פירות שביעית, או שרק אסור להפסידם ולסחור בהם? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 13 - קדושת שביעית כיצד ניתן להשתמש בפירות שביעית? מהו ההבדל בין פירות אלו לבין פירות תרומה ומעשר שני? האם יש עדיפות מיוחדת לאכילת הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 14 - ביעור והנאה הבאים כאחד מהו הגדר של ביעור והנאה הבאים כאחד? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע מחלוקת הראשונים - האם איסור המלאכה בפירות נובע מקדושתם, או שאפשרות השימוש בפירות מחילה עליהם את איסורי קדושת השביעית. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 16 - סיכת שמן של שביעית איזה סוג של סיכה נאסר בשמן שביעית, ואיזה הותר? מה הקשר בין איסור זה לבין איסור סיכה ביום הכיפורים? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובהקבלה בין מעמד פירות השביעית לבין הקדש. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 17 - מאכל בהמה מהו מעמדם של פירות שנועדו למאכל בהמה? ייתכן שנאסר לשנות את פירות השביעית, פרט לשינויים המכינים אותם לאכילה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 18 - ייצוא פרות שמיטה מדוע אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ? האם איסור זה נובע מהחשש שמא לא יבערו אותם, משום החשש שמא יעשו בהם שימוש לא ראוי, או מעצם קדושתם? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 19 - האכלת גויים בפרות שביעית מדוע אסור לתת לגויים לאכול פירות שביעית? האם אנו חוששים שהגויים ינהגו בהם בצורה לא ראויה, או שמא האיסור נובע ישירות מקדושת הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 20 - איסור סחורה בפרות שביעית איסור הסחורה בפירות שביעית - האם הוא איסור עצמאי, או שהוא נובע ממצו?ת האכילה של הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 21 - הגדרת איסור סחורה האם עצם הסחורה בפירות שביעית נאסרה, או שנאסר להפיק מהם רווח כספי? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 22 - שמיטת כספים שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 23 - פרוזבול שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה אברמן ישיבה בארץ ישראל מול כיבוד אב ואם
הרב אהרן ליכטנשטיין כלאיים על איזה גידולים, על איזה 'חפצא', חל איסור כלאיים - רק על גידולים הראויים לאכילה, גם על גידולים המהווים מאכל בהמה, או אפילו על גידולים המשמשים לרפואה ולנוי? באיזה שלב נאסר הגידול משום כלאיים, ובאיזה שלב הוא אוסר גידולים אחרים?
הרב שלמה לוי התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט
הרב ברוך גיגי הקצאת משאבים לאומיים מהן אמות המידה לקביעת סדרי עדיפות בהקצאת משאבים לאומיים? מאיזה סוגיות ניתן לדלות מקורות לשאלות אלו? מדוע לא עסקו בשאלה זו בספרות השו"ת?
הרב יהודה עמיטל חילול השם של מדינה מהו היחס בין חילול השם של יחיד לחילול השם או קידוש השם של מלך או שלטון? למה פוסק הרמב`ם שאסור להפר ברית לאויב שמשלים עם בנ`י ומקבל עליו שבע מצוות בני נח? האם המקור הוא בברית של יהושע לגבעונים? האם יש למגילת העצמאות ולכתוב בה מעמד הלכתי? אם כן, באיזה תחום בדיוק?
הרב אהרן ליכטנשטיין ערבות הדדית במדינה יהודית
הרב שלמה לוי משלוח מנות מפירות שביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין אכילת אדם כמחייב בחלה השיעור עוסק בקשר המיוחד שבין מצוַת הפרשת החלה לבין אכילת האדם, כפי שעולה מהפסוקים הקשורים למצווה זו. השיעור נוגע במחייבים השונים של המצווה - העיסה והלחם, ובתנאים לחיוב בה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נטיעה לרבים בערלה המאמר עוסק במחייבים השונים לאיסור עורלה על רקע מחלוקת התנאים בדבר נטיעה לרבים, והפטור מערלה של נטיעה העולה מאליה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הפרשה מן היפה בתרומות ומעשרות אחד מדיני הפרשת התרומות והמעשרות הוא החובה להפריש מן התבואה היפה והמובחרת. מהו מקורו של דין זה ומהו אופיו? מהו היחס בינו לבין חובת ההפרשה בעין יפה ולבין חובת הבאת הקרבן מן המובחר? תוך השיעור נידונים ההבדלים בין אופי התרומות לבין אופי המעשרות, ובין אופיים של המעשרות השונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין פדיון מעשר שני ושביעית מהי ההערמה בפדיון מעשר שני? האם ניתן לדבר על רשות נפרדת הנקראת מעשר שני? כיצד מתבצע פדיון מעשר שני? האם קיים קשר כלשהו בין פדיון פירות שביעית לבין פדיון מעשר שני?

עמודים