מקדש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין החנוכייה ומנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם טימאו היוונים את כלי המקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אכילת קרבן פסח האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תנופה הגמרא כותבת שהבעלים והכהן מניפים את הקרבן בצוותא. האם ידו של הבעלים אינה חוצצת בין יד הכהן לבין הקרבן? שיעור זה דן בתפקיד הכהן, על רקע חילוקו של ר' חיים בין כהן המבצע עבודה לבין כהן המשמש כמקום העבודה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנאה מתרומה טמאה ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין סוף טומאה לצאת בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מינוי על קרבן פסח כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין כיבוס בחטאת טיפת דם מקרבן החטאת שנפלה על בגד מחייבת לכבס את הבגד כולו. האם מטרת הכיבוס היא רק לנקות את הבגד מהדם, או שיש לכיבוס מעמד הלכתי כלשהו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ביקור ד' ימים - בדיקת קרבן פסח ד' ימים לפני שחיטתו האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חרב כחלל - טומאת כלי מתכות ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ביכורים כקרבן מסתבר שלביכורים יש מעמד של מעין-קרבן. מעמד זה משפיע על כמה מדיני הביכורים, וביניהם: פסולי קרבנות שחלים על ביכורים, פסול 'מאוס' בביכורים - שתלוי במחלוקת התנאים אם ביכורים הם קדשי מזבח או קדשי בדק הבית, פסול מצווה הבאה בעבירה, זמן הבאת הביכורים, חיוב נשים במצווה, והכנסת ספק-ביכורים לעזרה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקרא ביכורים של גֶּר מתודולוגיה
הרב משה טרגין קרבן שתי הלחם בחג השבועות בחג השבועות יש חובה להקריב את קרבן שתי הלחם. האם שתי הלחם הם יחידה אחת וקרבן אחד, או שלכל אחד מהלחמים יש מעמד עצמאי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שיעור רביעית דם נחלקו התנאים האם דם בשיעור רביעית מטמא, גם אם הוא לא ניגר מגוף אחד. מהו יסוד המחלוקת? האם יש הבדל בין שיעור רביעית דם לבין השיעורים הנדרשים במקומות אחרים בהלכה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין `ממשקה ישראל` - איסור הקרבת קרבנות מדברים אסורים מתודולוגיה
הרב אהרן ליכטנשטיין עלייה להר הבית בימינו האם ניתן לעלות להר הבית בימינו? שאלה זו מתפרטת לארבעה נושאים שונים: זיהוי האזורים השונים של המקדש (קודש הקדשים, ההיכל והעזרה), גדרי מצוַת מורא מקדש (אופן העלייה המותרת), בעיית הטומאה והטהרה בעלייה להר הבית (ובפרט - נידה, בעל קרי וטבול יום), והאם קדושת הר הבית חלה גם כשבית המקדש חרב (האם קדושה ראשונה וקדושה שנייה קדשו לשעתן, או גם לעתיד לבוא).
הרב משה ליכטנשטיין עולת ראיה ומצוות ראיה מהו היחס בין מצוַת הראיה - העלייה לרגל, ובין חובת הבאת הקרבן - עולת הראייה? האם זוהי מצווה אחת או שתי מצוות? השיעור עוסק בגישות השונות בעניין ובפסק הרמב`ם בנושא. לשאלה זו כמה נפקא-מינות: חיוב נשים בשתי המצוות, חובת תשלומין למי שלא הביא את הקרבן בזמנו, וכן שיעור שווי הקרבן.
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שיירי מצווה מה משמעותו של המושג שיירי מצווה? איפה נתקלים בו בעולם ההלכה? למה מוצאים הבדל בין סמיכה ותנופה בקרבנות לשיירי הדם בהקשר של שיירי מצווה? מה דין ברכה על שיירי מצווה? מה פשר הברכה על שיירי המצווה? כיצד מגדיר הרמח`ל בספרו מסילת ישירים את המושג שיירי מצווה?
הרב אהרן ליכטנשטיין קדושת כהונה וקדושת לויה האם קדושת הכהונה תלויה כולה בעבודת הכהנים במקדש, או שמא עבודת הכהנים במקדש יוצרת קדושה עצמאית, או האם היא לא תלויה כלל בעבודת המקדש? האם יש בזמן הזה קדושת כהונה? האם קדושת הלויים נובעת מהעובדה שהם משרתים בקודש, או שמא זו קדושה עצמאית? האם ניתן לומר שהלויים עשויים לזכות בקדושה עצמאית, אך רק מכוחם של הכהנים?
הרב משה טרגין אופיים של הביכורים קיים דמיון בולט בין מצוַת הביכורים לבין מצוות המעשר והתרומה. מהו הקשר בין הביכורים לבין עולם הקרבנות והמקדש?