מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין ברכות קריאת שמע שלפניה האם הברכות שלפני קריאת שמע הן ברכות המצווה או ברכות השבח? ההשלכה של שאלה זו, בין השאר, היא האם חייבים לברך אותן בצמוד לקריאת שמע. הרמב`ן והרשב`א נחלקו בחקירה זו, וייתכן לחלק בין שתי הברכות - בין `יוצר אור` לבין `אהבה רבה` (או `אהבת עולם`). מתודולוגיה
הרב משה טרגין מוקף גוויל מתודולוגיה
הרב משה טרגין אכילת קרבן פסח האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תלמוד גדול או מעשה גדול מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין אמירה בקידושין מה הדין כאשר האיש נותן את הכסף, והאישה אומרת את נוסח הקידושין? מהו תפקיד האמירה בתהליך קידושין? האם יש עניין מיוחד בכך שהאישה לא עושה דבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין זמן בדיקת חמץ מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י`ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידושי ביאה מתודולוגיה
הרב משה טרגין חובת כיבוד אב ואם לאישה נשואה מדוע נשים נשואות פטורות מכיבוד אב ואם? האם הפטור הוא טכני, כי הן נמצאות בבית אחר, או מהותי, כי הן מחוייבות בכבוד הבעל? מה דינה של אישה שבעלה מתיר לה לכבד את אביה? ומה דינה של אישה שיש לה הכנסה משלה? מתי חל פטור זה? האם נשים פטורות גם ממצוַת מורא אב ואם? מתודולוגיה
הרב משה טרגין לשון הרע האם קיים איסור לדבר לשון הרע בפניו של האדם שעליו מספרים? מהו בדיוק ההיתר של `באפי תלתא`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בתי תפילין של ראש בניגוד לתפילין של יד, המורכבות מיחידה אחת, התפילין של ראש מורכבות מארבעה בתים. האם ארבעת הבתים הם ארבעה יחידות שונות, או שארבעתם מרכיבים יחידה אחת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטרות העולים בערכאות של עכו`ם ודינא דמלכותא דינא האם ניתן, על ידי הכלל של `דינא דמלכותא דינא`, להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של `דינא דמלכותא דינא`? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין כיבוד אב מול כיבוד אם הגמרא קובעת שכיבוד אב קודם לכיבוד אם. האם הסיבה היא מעשית, כי גם האם חייבת בכבוד בעלה, או שהקדימות היא עקרונית? מה יהיה הדין כאשר ההורים גרושים, או אחרי שהאב הלך לעולמו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין משיכה לקניין יש שני מרכיבים: גמירות דעת ומעשה קניין. מהי משמעותה של המשיכה? האם היא מבטאת שליטה על החפץ, או הכנסה לביתו של הקונה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לכאורה נראה שדין `שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא` סותר את הכלל של `אין דבר שבערווה פחות משניים`. מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנחת תפילין בלילה התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה`יום` וה`לילה` לעניין זה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת תוכחה האם חיוב תוכחה קיים גם כאשר אין כל סיכוי שתהיה לה השפעה כלשהי? מהו אופייה של מצוַת התוכחה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין הגבהה מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין `לבוד` חל גם על קניין הגבהה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידוש השם מתודולוגיה
הרב משה טרגין קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין אין שליח לדבר עבירה מדין הגמרא אין שליח לדבר עבירה. לכן, אם אדם מינה שליח לעשות בעבורו עבירה - האחריות על העבירה מוטלת על השליח, ולא על המשלח. מהו אופי דין זה? האם שליחות לדבר עבירה אינה מתחילה כלל, או שהשליחות קיימת ורק מעשה העבירה אינו מתקיים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תנופה הגמרא כותבת שהבעלים והכהן מניפים את הקרבן בצוותא. האם ידו של הבעלים אינה חוצצת בין יד הכהן לבין הקרבן? שיעור זה דן בתפקיד הכהן, על רקע חילוקו של ר' חיים בין כהן המבצע עבודה לבין כהן המשמש כמקום העבודה. מתודולוגיה

עמודים