מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין זכור את יום השבת לקדשו מהם הציוויים הכלולים בפסוק `זכור את יום השבת לקדשו`? כידוע, נחלקו הלל ושמאי כיצד יש לקיים מצווה זו. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חזקה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קלוטה כמי שהונחה דמי מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלך ומלכות (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועת שווא מהי ההגדרה של שבועת שווא? מהו היחס בין שבועת שקר לבין שבועת שווא? מתודולוגיה
הרב משה טרגין משיח לפי תומו לעיתים ניתן לסמוך על עדותם של פסולי עדות, כאשר הם משיחים לפי תומם. מהו אופיו ומהו היקפו של דין זה? האם הוא חל על כל פסולי העדות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שאילה בבעלים ההלכה קובעת ששומר פטור מתשלום על נזק שאירע לחפץ אם `בעליו עמו`. האם פטור זה חל גם על פשיעה של השומר? מהו דין `פושע כמזיק`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חזקה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלאכת העברה בראשונים יש דעות שונות ביחס למידת ההבדל שבין איסור הוצאה מרשות לרשות לבין איסור העברה ברשות הרבים. בין השאר נידונים הצורך בכוונה לעבור על האיסור, הצורך בעקירה והנחה והיכולת להפעיל את דין `קים ליה בדרבה מיניה`. החילוק העולה הוא בין ההוצאה שעניינה בשינוי מקום החפץ לבין ההעברה שעיקרה הזזת החפץ בלבד, וכעין זה נמצא בחידושי ר' חיים מבריסק. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הטפת דם ברית הגמרא קובעת שיש להטיף דם ברית מתינוק שנולד מהול ומגר שנתגייר. האם דין זה נובע מהחשש ל`ערלה כבושה`, או שזהו דין מהותי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הרהור בדברי תורה מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידוש בבית הכנסת מהו יסוד המנהג לקדש בבית הכנסת? האם הקידוש בבית הכנסת אינו ברכה לבטלה, שהרי `אין קידוש אלא במקום סעודה`? האם האדם יכול להחיל קדושה על השבת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלך ומלכות (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה בפורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפוטרופוס הגמרא לומדת שאפוטרופוס רשאי לפעול לטובת יתומים. אך מהו אופי תפקידו של האפוטרופוס? האם הוא פועל מטעם היתומים או מטעם בית הדין? האם יש קשר בין סמכות האפוטרופוס לבין `זכין לאדם שלא בפניו`? האם היתומים יכולים להתנגד למעשיו של האפוטרופוס? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אופיו של קניין חצר מספר סוגיות בגמרא קובעות שחצרו של אדם נחשבת כידו. האם יש לחצר מעמד ממש זהה ליד, או שקניין חצר דומה באופיו לקניין יד? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הוצאה מרשות לרשות הגמרא מפרטת שני פסוקים שונים שנלמדת מהם מלאכת הוצאה. מדוע יש צורך ללמוד אותה מפסוקים, בניגוד לשאר המלאכות? לפי התוספות, הוצאה היא `מלאכה גרועה`, משום שאינה מוגדרת היטב ומשום שאינה מביאה לשינוי בגוף החפץ. מאפיינים מיוחדים של דיני הוצאה ניתן להסביר לאור הגדרתה כמלאכה גרועה, למשל היתר אמירה לגוי לדעות מסוימות, היתר מעשה שבת בהוצאה וחילוקים באופן ההוצאה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה בשחרית של פורים מדוע כאשר קוראים בתורה, יש לקרוא לפחות עשרה פסוקים? כיצד אנו קוראים בשחרית של פורים תשעה פסוקים בלבד? האם ישנו הבדל בין הקריאה בתורה בימים טובים לבין הקריאה בתורה בשאר הימים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת הדיינים ההלכה קובעת שדיינים צריכים להיות סמוכים על ידי קודמיהם, ולא הדיוטות. מהו אופייה של סמיכה זו? האם הסמיכה מגדירה את המעמד האישי של כל דיין, או את מעמדו של בית הדין כולו? האם דין זה חל גם על בתי דין של התרת נדרים ושל חליצה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שומרים מדוע שומר שפשע חייב לשלם: בשל עצם הפשיעה או בשל הנזק שנוצר? מהן סברות המחלוקת בדין `תחילתו בפשיעה וסופו באונס`? איזו רמה של פשיעה מחייבת את השומר לשלם על אונסין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנאה מתרומה טמאה ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עקירה והנחה השאלה אם הוצאה היא מלאכה גרועה משליכה גם על שאלת מקומן של העקירה וההנחה במלאכת ההוצאה: האם הן רק נקודות קצה של הפעולה או שהן המרכיב העיקרי במלאכה. לשאלה זו נפקא-מינה במקרים שבהם העקירה או ההנחה אינן כרגיל, כגון `עקירת גופו`, `קלוטה כמי שהונחה` וקליטת חפץ בשלושת הטפחים הסמוכים לקרקע. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפילת הדרך האם תפילת הדרך היא תפילה לשלום ההולכים בדרך, או שהיא מעין 'התייעצות' עם הקב`ה? על איזו נסיעה יש לומר תפילת הדרך? מתי צריך לאומרה? מתודולוגיה

עמודים