מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין כלאיים הגמרא כותבת שגידולים שהשרישו בהיתר ואחר כך נתערבבו - נאסרים מחמת כלאים רק אחרי שהוסיפו שיעור של 1/200. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מדיני התערובות והביטול, או שמא תערובת בשיעור קטן יותר אינה נחשבת לחפץ של איסור? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו נגד עדים מדוע `מיגו נגד עדים - לא אמרינן`? האם הכוח של מיגו חלש מהכוח של עדים, או שמא אין למיגו שום משמעות במקום שיש עדים? מהן הנפקא-מינות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין היחס בין שני ימי הפורים מהו היחס בין י`ד באדר לבין ט`ו בו? לפי הסבר היסטורי של הרמב`ן, יום י`ד הוא היום העיקרי ויום ט`ו משני לו. להסבר זה יש השלכות לדינם של הולכי מדבריות, לדיני בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, ולשאלה אם פרוז יכול להוציא מוקף ידי חובתו בקריאת המגילה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין שומע כעונה הבנת דין `שומע כעונה` תלויה בהבנת כ`ף הדמיון: האם השומע נחשב כאילו אמר את הדברים בפועל ממש, או רק תוצאת האמירה נזקפת לזכותו? האם דין זה חל על סומא? האם הוא חל רק על מצוות שנאמרות בקול רם (כמו ברכת כוהנים)? האם קיים דין הפסק ב`שומע כעונה`? האם המשמיע צריך להיות מחוייב במצווה בעצמו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תוספת שביעית מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפקעינו רבנן לקידושין הגמרא מעלה אפשרות שחכמים יכולים להפקיע רק קידושי כסף, ולא בקידושי ביאה. מהי סברת החילוק בין שני סוגי הקידושין? מהי מסקנת הגמרא? כיצד פועל דין `אפקעינהו`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פטור חתן מקריאת שמע מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר הגורם לממון לדעת רבי שמעון, `דבר הגורם לממון - כממון דמי`. האם דין זה מצביע על סוג חדש של בעלות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תתחתן בם` ממה נובע האיסור של `לא תתחתן בם`? האם יסודו בקדושת ישראל, או בחשש מהליכה אחרי עבודה זרה? האם איסור זה חל רק על שבעת העממים, או על כל הגויים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת המגילה בשני ימי הפורים בעניין בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, הרי`ף סבר שדינו של האדם תלוי בדעתו, ואילו הרמב`ן פסק שדינו של האדם מבוסס על מנהג המקום. ניתן להעלות הבנה נוספת, לפיה קיימות שתי מצוות נפרדות - לקרוא את המגילה ביום י`ד וביום ט`ו. כתוצאה מהבנה זו, קיימים מקרים שבהם האדם יתחייב לקרוא את המגילה פעמיים, ומקרים שבהם האדם לא יתחייב בקריאת המגילה כלל. מתודולוגיה
הרב משה טרגין סוף טומאה לצאת בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין אדר א' ופורים קטן האם השם `אדר א'` רומז לכך שבשנה מעוברת יש שני חודשי אדר? מדוע מצוות הפורים אינן חלות באדר הראשון? מהו מעמדו של פורים קטן? האם יש קשר בינו לבין הפורים הגדול? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי דבר דין `דבר ולא חצי דבר` קובע שאי אפשר לצרף שתי עדויות שונות לכלל עדות אחת. מהו היקפו של דין זה? מתי ניתן להתחשב גם בעדות על 'חצי דבר'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מגילת אסתר ומעמדה ביחס לשאר ספרי התנ`ך מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת כרפס מצוַת אכילת הכרפס נועדה כדי ש`יתמהו הנערים וישאלו`. מהו אופייה של מצווה זו, מהם דיניה ומהו שיעורה? האם זוהי מצווה עצמאית, או הרחבה של מצוַת המרור? מה דינו של אדם שיש לו רק ירק אחד? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עד המסייע פוטר משבועה דין ידוע הוא שעדות של עד אחד מחייבת שבועה. היא עדות לטובת אדם מסויים יכולה גם לפטור אותו משבועה? האם `עד המסייע` מבטל את חיוב השבועה מעיקרו, או מהווה תחליף במקום השבועה? בהקשר זה, יש לדון גם בענייני גלגול שבועה, שבועת נשבע ונוטל, ודין `מתוך שאינו יכול להישבע - משלם`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין גומלין לעיתים אין מאמינים לעד אחד בגלל חשש ל`גומלין` עם אדם אחר. האם זהו חשש לשקר, או הפקעה של נאמנות מיוחדת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שתי הקריאות של המגילה כידוע, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. האם שתי הקריאות של מגילת אסתר הן שתי קריאות נפרדות, או שהן שני חצאים של תהליך אחד? האם יש הבדל בין שתי הקריאות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שופר שנסדק מדוע שופר שנסדק - פסול? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועת ביטוי להבא ברור שמי שנשבע שלא יאכל, ועבר על שבועתו ואכל - עבר על איסור; אך מהו אופי האיסור? האם מתברר למפרע שנשבע שבועת שקר, או שמא הוא קיבל על עצמו איסור עצמאי, מעין נדר? הדים לחקירה זו אפשר למצוא במחלוקת אמוראים בעניין מקור הדין, ובכמה מחלוקות תנאים בעניין היקפו - האם גם מי שאכל פחות מכזית חייב? האם יש היקש בין שבועה על העבר לבין שבועה על העתיד? האם ניתן להתפיס שבועה אחרת בשבועה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קדימות בני ירושלים בצדקה האם יש להקדים את עניי ירושלים לעניים אחרים בנתינת צדקה? השיעור סוקר את תשובת ה`חתם סופר` על שאלה זו, ועוסק בשאלה האם יש מצווה בימינו לגור בירושלים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת משלוח מנות האם מצוַת משלוח מנות היא מצווה עצמאית, או שהיא חלק ממצוַת הסעודה? מהו זמנה של מצווה זו? מי מחוייב בה? כיצד מקיימים אותה? מתודולוגיה

עמודים