מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין שופר שניקב המשנה כותבת ששופר שניקב וסתמו, אם מְשנה את קולו - פסול, ואם לאו - כשר. נחלקו התנאים במקרה שהשופר ניקב וסתמו במינו של השופר. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין בדיקת חמץ מתודולוגיה
הרב משה טרגין מינוי על קרבן פסח כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד(ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מום בשופר האם המושג 'מום' שייך להקשר של דיני השופר? האם יש קשר בין התקיעה בשופר לבין העבודה במקדש? האם ניתן לדבר על מימד מסויים של חיוּת בשופר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטר מודעה (ביטול מכירה) כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בל ייראה ובל יימצא מי חייב באיסור `בל יראה` ו`בל ימצא`? האם מוקד האיסור נעוץ בבעלות הממונית על החמץ, או גם בזיקה שאינה ממונית? מה דינו של שומר שהופקד אצלו חמץ בפסח? שאלה זו נושקת לדיני חמץ שעבר עליו הפסח, ביטול החמץ המופקד, ורמת השמירה הנדרשת. האם יש לשומר בעלות מסויימת על החפץ שהופקד אצלו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מתנות לאביונים האם מצוַת מתנות לאביונים היא חלק ממצוַת הצדקה, או שזוהי מצווה עצמאית? המאמר עוסק בשאלה זו ובנפקא מינות העולות ממנה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת גאולה לתפילה מהי המטרה של סמיכת הגאולה לתפילה? לפי הירושלמי - הסמיכה מוסיפה לחוויית תפילת העמידה, ואילו לפי רבנו יונה - הדין שייך דווקא להלכות ברכת הגאולה. האם צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה? מה דינו של אדם היוצא לדרך, או כאשר דין זה עומד כנגד תפילה במניין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ציפוי השופר נחלקו הרא`ש והרמב`ן בדבר דינו של שופר שציפהו זהב. מהו יסוד מחלוקת זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין כיבוס בחטאת טיפת דם מקרבן החטאת שנפלה על בגד מחייבת לכבס את הבגד כולו. האם מטרת הכיבוס היא רק לנקות את הבגד מהדם, או שיש לכיבוס מעמד הלכתי כלשהו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל בליל הסדר האם ההלל של ליל הסדר זהה להלל שאנו אומרים בדרך כלל? לפי הגאונים, ההלל של ליל הסדר אינו 'קריאה' אלא 'שירה', ולכן אין מברכים עליו. הגרי`ז מסביר את שיטתם בכך שהלל זה נקבע על חוויה ניסית ציבורית. הרמב`ן חולק על הגאונים, ופוסק שיש לברך על ההלל של ליל הסדר. ההפסקה בין שני חלקיו של ההלל אינה מהוו הפסק, שכן קיים רצף של עיסוק במצוַת סיפור יציאת מצרים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד המתברך בברכת כוהנים מהו תפקידו של האדם המתברך על ידי הכוהנים? האם שמור לו תפקיד פסיבי בלבד? מדוע אסור להסתכל על הכוהנים בשעת הברכה? האם ישראל יכול לברך את אחיו כאשר אין כוהנים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ארבע כוסות האם מצוַת ארבע הכוסות היא מצווה ייחודית לליל הסדר, או שהיא חלק מהמצווה הכללית של ברכה על הכוס? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין טבילות הכוהן הגדול ביום הכיפורים האם ריבוי טבילותיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים נובע מהמעברים הרבים בין מקומות בעלי קדושה שונה, או שטבילות אלו הן חלק מעיצומו של היום הקדוש? האם טבילות יום הכיפורים זהות באופיין לטבילות כל יום רגיל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין אגב כיצד פועל קניין אגב? מה ניתן לקנות בקניין זה? מה מעמדה של הקרקע בקניין אגב? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ביקור ד' ימים - בדיקת קרבן פסח ד' ימים לפני שחיטתו האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר ושיטת בעל הלכות גדולות מדוע אדם ששכח לספור את ספירת העומר ממשיך לספור בשאר הלילות בלי ברכה? כיצד ייתכן האם ספירת העומר היא מצווה אחת או כמה מצוות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין 'תמימות' בספירת העומר התורה מחייבת לספור `שבע שבתות תמימות`. מה בא ללמדנו המונח `תמימות`? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חמתה מרובה מצילתה - שיטת רבי יאשיה התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכה על מצווה שקיומה איננו מובטח בניגוד לספירת העומר, אין מברכים על ספירת ימי הטהרה של זבה כיוון שאין יודעים אם הספירה תגיע לסופה, והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה. מהם גדרי קביעה זו? האם מברכים על מצוות נוספות שקיומן המלא אינו מובטח (שחיטה, אמירת `עננו` בתענית ציבור ובדיקת חמץ)? ייתכן שיש לחלק בין מצוות הממוקדות בתהליך מסויים לבין מצוות הממוקדות בתוצאה. מתודולוגיה

עמודים