מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין מתודולוגיה
הרב משה טרגין כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד מהו המקור לדין `כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד`? האם הוא נובע מחשש לשקר, או שזהו אחד מהליכי המשפט? מהן ההשלכות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיטב - תשלום נזקים באמצעות קרקע מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית מתודולוגיה
הרב משה טרגין יאוש בעלים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכות הנהנין המאמר עוסק בחקירה היסודית האם ברכות הנהנין הן מצווה או מתיר לאכילה. בחלקו השני של המאמר ישנה התייחסות פרטנית לגדרי ברכות בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, תוך התייחסות לשאלה האם הברכה היא על הפרי או על העץ, וההשלכות השונות לשאלה זו הנידונות בגמרות ובראשונים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברייה בעניין איסורי אכילה, נפסק להלכה ש'ברייה' היא רק דבר שהיה חי. בדיני ביטול, לעומת זאת, 'ברייה' יכולה להיות גם עצם דומם. מהו ההבדל בין שתי מערכות הדינים הללו? האם ברייה אינה בטילה מחמת חשיבותה, או מפני שהיא אינה נטמעת בתערובת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין בדבר שלא בא לעולם נחלקו האמוראים בשאלה האם ניתן לקנות דבר שלא בא לעולם. מהן סברות המחלוקת? האם הבעיה היא רק בגמירות הדעת, או שמא עצם מעשה הקניין פגום? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת `שעשה נסים` מתודולוגיה
הרב משה טרגין ייאוש בעלים (ג) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תענית אסתר הרב סולובייצ'יק הציע שתענית אסתר איננה כשאר ארבעת הצומות, אלא היא חלק ממערכת השמחה של ימי הפורים. להבנה זו השלכות לעניין הקדמת התענית כשחלה בשבת, צביון התענית וקיומה בימות המשיח. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין `ייהרג ואל יעבור` ומצוַת קידוש השם יהודי מחויב למסור את נפשו ולא לעבור על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. האם דין זה נובע מחומרת העברות הללו, או ממצווה עצמאית של קידוש השם? לשאלה זו השלכות רבות: גוי הכופה יהודי להנאת עצמו, עבירה פסיבית (`קרקע עולם`), רפואה בעבירות אלו, דינו של אדם שעבר ולא נהרג והשאלה האם גם גויים חייבים להיהרג ולא לעבור. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תשלומי מזונות מקדימים אם האיש לא נשא את ארוסתו שנים-עשר חודשים אחרי הקידושין, הוא מתחיל לשלם לה מזונות. האם תשלומי המזונות הללו הם קנס, או שהם מעידים על תחילת חיי הנישואין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שחיטה על ידי גוי מדוע שחיטתו של גוי פסולה? האם פסול זה נובע מחשש לקרבה בין יהודים לגויים, או שמאיסור פורמאלי כלשהו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חליפין באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין נתינה על ידי אחר בקידושין מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת כיבוד סב האם אדם חייב לכבד את סבו? אם כן, האם מדובר בחובה עצמאית, או בהרחבה של מצוַת כיבוד אב? האם חובה זו חלה גם אחרי פטירת האב, או במקרים שבהם האדם אינו חייב בכבוד אביו? ומהצד השני - האם הסבא חייב ללמד את נכדו תורה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין יכולתו של הלווה לקנות מחדש את נכסיו הגמרא דנה בדין `שומא הדר`: אדם שהיה חייב כסף, ולא היה לו לשלם ומכרו את שדותיו - יכול לפדות אותם אחרי שהוא משיג כסף. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מוסרי בלבד, או שהוא מושתת על עקרונות משפטיים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אכילת בשר וחלב על שולחן אחד פרט לאיסורי הבישול, האכילה וההנאה של בשר בחלב, יש איסור דרבנן להעלותם על אותו שולחן. מהי אופי האיסור? האם הוא נובע מחשש ערבוב, או שחז`ל הגדירו בצורה מחודשת את ה'אכילה'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא וברכת `שעשה נסים` (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (א) מתודולוגיה

עמודים