מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קדושת ערי חומה המשנה בתחילת מסכת כלים מונה את ערי החומה ברמה השנייה של הקדושה. מה מעמדן ומהי קדושתן של ערים אלו? האם יש קשר בין קדושתה של ירושלים לקדושתן של ערי חומה? האם מצורע משתלח מעיר חומה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תנחשו` מהם גדרי איסור `לא תנחשו`? האם נאסרו כל הדרכים לגילוי העתיד, או רק מה שהיה נהוג בימי קדם? מהו שורש האיסור: חוסר האמונה בה', או עבודה זרה? האם לגוי מותר לנחש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פנים חדשות הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו `פנים חדשות`. מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חרב כחלל - טומאת כלי מתכות ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ביכורים כקרבן מסתבר שלביכורים יש מעמד של מעין-קרבן. מעמד זה משפיע על כמה מדיני הביכורים, וביניהם: פסולי קרבנות שחלים על ביכורים, פסול 'מאוס' בביכורים - שתלוי במחלוקת התנאים אם ביכורים הם קדשי מזבח או קדשי בדק הבית, פסול מצווה הבאה בעבירה, זמן הבאת הביכורים, חיוב נשים במצווה, והכנסת ספק-ביכורים לעזרה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור עשיית מלאכה בערב פסח מהו יסוד האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? האם איסור זה מבוסס על חשש שהאדם לא יתכונן לליל הסדר, או שזהו איסור מהותי הקשור להקרבת קרבן הפסח? האם איסור זה חל גם בימינו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקדש במלווה מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תקיעה בחצוצרות בימי תענית מתי תוקעים בחצוצרות ומתי בשופר? מהי המשמעות של התקיעה בחצוצרות בימי התענית? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקרא ביכורים של גֶּר מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין עביד איניש דינא לנפשיה הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין `עביד איניש דינא לנפשיה`. האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הגרות מילה וטבילה מהוות את לבו של תהליך הגיור. מהו היחס בין שתיהן? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר בזמן הזה מפסוקי התורה עולה שיש קשר ברור בין ספירת העומר לבין קרבנות העומר ושתי הלחם. האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או רק משום זכר למקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועה על המצווה רב גידל קובע במסכת נדרים שראוי להישבע לקיים מצווה כלשהי. לכאורה, קביעתו נסתרת משתי סוגיות הקובעות שמי שנשבע על מצווה - שבועתו בטלה. כדי לתרץ את הסתירה, בעל המאור מחלק בין שבועה לקיים את המצווה לבין שבועה לבטלה; קצות החושן מחלק בין רמות שונות של חיובי שבועה; והתוספות מסבירים שדברי רב גידל מתייחסים רק לחילול השם שייגרם מהפרת השבועה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור הוראת הלכה בפני הרב ממה נובע האיסור על אדם להורות הלכה בפני רבו? האם יסוד האיסור הוא שמירה על כבוד הרב, או חשש מקלות ראש בפסיקת ההלכה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדות קידוש החודש מתודולוגיה
הרב משה טרגין התחלת שאלה לדעת רב הונא, מחוייבות השוכר והשואל מתחילה מהרגע שבו הם מתחילים להשתמש בחפץ. מהו מעשה הקניין הרלוונטי? מהי המשמעות ההלכתית של רגע השימוש. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מזיק ברשות מתודולוגיה
הרב משה טרגין כדי שישמור שבתות הרבה רבי שמעון בן מנסיא התיר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש בשל הסברה: `חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה`. האם סברה זו נפסקה להלכה? ה`בית יוסף` יישם אותה גם במקרה של חשש מפני יציאה לשמד. מסתבר שקיימת גם סברה מקבילה ביחס לדיני הקרבנות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין גר קטן (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין השתתפות הציבור בברכת כוהנים מן הפסוקים למדנו שיש להכריז `כוהנים` לפני ברכת כוהנים, ולהקריא לכוהנים את מילות הברכה. בהשקפה ראשונה נראה שמדובר בדינים טכניים בלבד, אך הבנה מחודשת שלפיה גם הישראלים מחויבים במצוַת ברכת כוהנים מאירה את הדינים האלה באור חדש, ולפיה הם מייצגים את דרכו של הציבור כולו להשתתף בקיום המעשי של המצווה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן מתודולוגיה
הרב משה טרגין נרות שבת מדוע חייבים להדליק נרות שבת? האם חובה זו שייכת לדיני כבוד שבת או עונג שבת? לשאלה זו יש כמה נפקא-מינות: הברכה על ההדלקה, והצורך להדליק לשם נר שבת. מתודולוגיה

עמודים