מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין תפקיד בית הדין של השבט לחלוקה לשבטים יש חשיבות גדולה במקרא. האם נותרה משמעות לחלוקה זו גם אחרי תקופת המקרא? מהו מעמדו של בית הדין השבטי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין גר קטן (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קרבן שתי הלחם בחג השבועות בחג השבועות יש חובה להקריב את קרבן שתי הלחם. האם שתי הלחם הם יחידה אחת וקרבן אחד, או שלכל אחד מהלחמים יש מעמד עצמאי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין צדי רשות הרבים מה מעמדם של צדי רשות הרבים - האם הם נחשבים לרשות היחיד או לרשות הרבים? שאלה זו משיקה להבנת אופיו של קניין משיכה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדים זוממים הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין `תוך כדי דיבור`? ומהו תפקידה של ההתראה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ב) - חצי שיעור במעשים אסורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית מתודולוגיה
הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצוַת שופר מהי מצוַת השופר: לתקוע בשופר או לשמוע את קולו? שיעור זה עוסק בשיטת הרמב`ם, הסובר באופן עקרוני שהמצווה היא בשמיעה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ג) - הגדרת האיסור וסיווגו מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפילת נעילה מהו מעמדה של תפילת הנעילה? האם זוהי תפילה עצמאית, או הרחבה של שאר תפילות היום? מהו המקור לתפילה מיוחדת זו? מהו נוסח התפילה? מתי מתפללים אותה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שליחות לדבר עבירה מתודולוגיה
הרב משה טרגין חיובי שואל מדוע שואל חייב לשלם על נזקים שאירעו באונס? האם השואל מקבל על עצמו תשלומים אלו, או שהוא נחשב בעלים חלקיים על החפץ המושאל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור אבל ללכת לבית שמחה מהו היקפו ומהו אופיו של האיסור על אבל ללכת לבית שמחה? מה הדין אם האבל אינו משתתף בסעודה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי מתודולוגיה
הרב משה טרגין היש צורך בבעלות על סוכה לקיום מצוותה? האם אדם יוצא ידי חובת הישיבה בסוכה כאשר הסוכה אינה שייכת לו? מהי רמת הבעלות הנדרשת? מה דינה של סוכה גנובה? מהו דינם של שואל ושל שותפים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת היין - בורא פרי הגפן מתודולוגיה
הרב משה טרגין שיעור רביעית דם נחלקו התנאים האם דם בשיעור רביעית מטמא, גם אם הוא לא ניגר מגוף אחד. מהו יסוד המחלוקת? האם יש הבדל בין שיעור רביעית דם לבין השיעורים הנדרשים במקומות אחרים בהלכה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שקר ודרכי שלום התורה מצווה `מדבר שקר תרחק`, אך שקר הותר מפני דרכי שלום ובמקרים רבים נוספים. כיצד יש להבין את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא `כיצד מרקדים לפני הכלה`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין היחס בין תקיעת שופר לתפילה כמה מהלכות תקיעת השופר מצביעות על קשר בין השופר לבין התפילה. הגמרא הקובעת שתקיעת השופר היא 'לזיכרון'; החיוב לעשות את השופר כפוף; והפסוק המקשר בין הלל לבין שופר - כולם מצביעים על כך שתקיעת השופר מעלה את איכות התפילה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא שהשופר מזכיר לנו את זעקת הבהמה שממנה בא; משום כך שייך לגבי שופר גם דין `אין קטגור נעשה סנגור`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין אבילות תשעה באב אבלות תשעה באב נתקנה על דרך האבלות הנוהגת בשבעת הימים הראשונים שבהם אדם מתאבל על קרוביו, הן מבחינת היקפה והן מבחינת חומרתה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת קנאי מתודולוגיה
הרב משה טרגין השופר כליווי לתפילה הסבר אפשרי לקשר שבין השופר לתפילה עולה מדברי התוספות, לפיהם תקיעת השופר היא מעין קישוט מוסיקלי לתפילה. הבנה זו קצת קשה לשיטת הרמב`ם, שראה את עיקר המצווה בקול השופר ולא בחפצא שלו, אך משתלבת היטב עם שיטת הרמב`ן, שסבר שהשופר עצמו צריך להיות כלי מהודר, כדי שיהיה קישוט נאה לתפילה. לדעת הרמב`ן, השופר צריך להיות מוגדר 'כלי' מבחינה הלכתית, וצריך לבוא דווקא מבהמה כשרה. מתודולוגיה

עמודים