מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מבנה התקיעות בראש השנה האם קיים מושג של 'הפסק' בין התקיעות? האם יש הבדל בין הפסק בזמן לבין הפסק בתקיעה שאינה שייכת לתקיעות? האם צריך להקפיד על הסדר הנכון של התקיעות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקפדה על הסדר בעבודת יום הכיפורים המשנה קובעת שאין לשנות את סדר העבודה בעבודות יום הכיפורים. מהו אופיו של דין זה ומה היקפו? יש שקבעו שהדין חל רק בעבודות פנים, אבל הרחיבו את ההגדרה של עבודות אלו; ויש שקבעו שהדין חל אף בעבודות חוץ, אם הדבר גורם לדחייה בעבודת פנים אחרת. מתודולוגיה
הרב משה טרגין לעולם ישלש אדם שנותיו הגמרא בקידושין קובעת כי האדם צריך לשלש את שנותיו: שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. כיצד הוראה זו מתיישבת עם הנוהג כיום, להשקיע את מירב הזמן בלימוד הגמרא? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת האכילה בערב יום הכיפורים הגמרא קובעת שיש חובה לאכול בערב יום הכיפורים. האם חובה זו היא הכנה לקראת יום הכיפורים, או שהיא ממוקדת ביום התשיעי עצמו בלי קשר ליום שאחריו? הנפקא-מינות של החקירה נוגעות לחיוב נשים במצוַת האכילה, לשאלה אם יש חיוב גם בליל ט' בתשרי, ולאופי הסעודה שיש לאכול. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצות שופר גישתו של הרמבם היא כי מצוות היום אינה השופר כחפץ אלא שמיעת קול השופר. גישה זו מדגישה את כוונת הלב של התוקע בזמן התקיעות. שמיעת תקיעות השופר נותנת דרך נוספת להתפלל בימים נוראים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור תלמוד תורה כחלק מאבילות תשעה באב מהיכן נובע האיסור על האבל ללמוד תורה? האם יסוד האיסור הוא באיסור ההנאה, או שעצם הלימוד בתשעה באב הוא בעייתי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור רחיצה ביום הכיפורים האם חמשת איסורי ההנאה ביום הכיפורים הם חמישה איסורים נפרדים, או איסור אחד בעל חמישה מרכיבים? השיעור עוסק בשאלה זו באמצעות בחינת איסור הרחיצה. האם רחיצה בלא הנאה מותרת? האם מותר ליהנות מרחיצה בלי להתרחץ בפועל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חובת ה'הדר' בארבעת המינים התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין שליח בית דין שהרג בשוגג המשנה במכות כותבת ששליח בית דין שהכה אדם במצוַת בית הדין והרג אותו בשוגג - אינו גולה. מהם יסודותיו של דין זה? מהו היחס בין קביעת מספר המלקות ע`י בית הדין באומד לבין מספר המלקות הקבוע בתורה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אופי מצוַת נטילת לולב בשבעת הימים מהסוגיות בגמרא קשה להכריע אילו פסולים פוסלים את הלולב בכל שבעת הימים, ואילו פוסלים אותו רק ביום הראשון. בראשונים ובאחרונים עולות הצעות לחלוקה בין רמות שונות של פסולים (עיקריים לעומת משניים, פסולי הגדרת המין לעומת פסולי הדר, פסולים בחפצא לעומת פסולים במעשה המצווה), בין מקומות שונים (מקדש וגבולין), ובין מצוַת נטילת ארבעת המינים לבין מצוַת שמחת החג. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת בניית סוכה האם בניית הסוכה היא חלק ממצוַת הישיבה בה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם ספירת העומר היא מצווה שהזמן גרמה לכאורה נראה שספירת העומר היא מצוַת עשה שהזמן גרמה, כיוון שחייבים לקיימה רק בלילה ורק בין פסח לשבועות. אמנם, הרמב`ן סבור שזו אינה מצווה שהזמן גרמה. מהן סיבותיו? מתודולוגיה

עמודים