נושאים במחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין על אחריות אישית וקולקטיבית פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על האחריות הקולקטיבית, אך אחריות זו אינה מחליפה את אחריותו האישית של הפושע. עם זאת, כאשר מתרחש פשע (כדוגמת רצח רבין ז"ל), כל המעגלים הסובבים את הפושע צריכים לבחון את דרכם: במה פשעו? האם הפשע אירע בגלל החינוך או למרות החינוך שהפושע קיבל? האם אפשר לשלהב את בני הנוער לערכים הראויים בלי לערער את איזונם המוסרי?
הרב יהודה עמיטל דברים שבחובה וחובות שבהכרה מעבר לשולחן-ערוך ולהלכה, יש מחוייבויות שאמורות לנבוע מהכרתו הפנימית של האדם. יש צורך לחנך לכך שאנשים ילמדו תורה ויתנהגו בצדקה ובחסד מתוך הכרה פנימית. תפקידנו הוא לקדש את השם, והדרך לעשות זאת היא להעלות ולצרף את המדינה היהודית, שתהיה אור לגויים.
הרב יהודה עמיטל בין מחוייבות להתחברות חלק מהנוער הדתי-לאומי אימץ לעצמו לאחרונה מגמה של 'התחברות'. מגמה זו מבטאת חיפוש אחרי עבודת השם רלוונטית, היא תגובה לעדריות, ליובש, לחוסר הרוחניות ולהתחרדות החיצונית של חלק מהציבור הציוני-דתי. מאידך, עזיבת פן המחוייבות שבעבודת השם היא סכנה חמורה ביותר. במקום ההתחברות, יש להציע את ערך הנאמנות: האמון בקב`ה והנאמנות - המחוייבות - לתורתו. על ערך הנאמנות ניתן ללמוד מסיפור חולדה ובור.
הרב אהרן ליכטנשטיין על תורת חיים וחיי תורה מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב אהרן ליכטנשטיין מחוייבות - ערך ומסגרת המחוייבות לעבודת השם היא ערך מחד ומסגרת מאידך. מחוייבותו של האדם היא כפולה: לעצמו מחד, ולחברה כולה מאידך. ישנם מעשים שונים שניתן לעשות כדי לחזק את תחושת המחוייבות, בפרט בשנות הלימוד בישיבה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דרכנו בעבודת ה' בחינת עבודת ה' עוברת בשלושה רבדים: העבודה על בניין האישיות, רתימת כוחות האישיות לעבודת ה', ושאלת המוטיבציה - היות עבודת ה' במרכז הווייתנו. לאדם המודרני יש בעיה לחוש קשר חי עם בוראו בכלל, ולחוש `שברון לב` ולהוסיף דבר בתפילתו בפרט. אין ספק שעבודת ה' כוללת לימוד תורה, תפילה ובנייה רוחנית - חובות הלבבות.
הרב אהרן ליכטנשטיין התפילה במשנת הגרי`ד סולובייצ'יק זצ`ל (א) במסורת בית וולוז'ין ובריסק, ערך התפילה ומעמדה - יחסית למיגזרים אחרים של עבודת ה' ובהשוואה לעיסוק בתלמוד תורה, ויחסית למעמדה ומשקלה הסגולי של התפילה לפי הנורמות המקובלות - היה מצומצם למדי. הדגש היה על שקידה בתורה. לצד הלימוד, היוותה התפילה מרכיב מרכזי ואינטנסיבי באישיותו ובעבודת ה' של הרב סולובייציק. הרב חידד מאד את היסוד של ה"בקשה" כמאפיינת את התפילה. התפילה היא עמידה לפני ה'.
הרב אהרן ליכטנשטיין התפילה במשנת הגרי`ד סולובייצ'יק זצ`ל (ב) בעייתיות באמירת דברי "שבח" בתפילה. השבח בברכות שמונה עשרה וסמיכת גאולה לתפילה הם ה"מתיר" של הבקשות. החיוב להתפלל הוא המתיר להתפלל ולבקש. האדם יכול בתפילתו לעמוד במחיצתו של הקב"ה כי זה צורך של האדם.
הרב אהרן ליכטנשטיין התפילה במשנת הגרי`ד סולובייצ'יק זצ`ל (ג) התפילה היא "עבודה שבלב" אך יש בה גם "מעשה מצוה" -הדיבור בפה. בתפילה ישנו גם ההיבט של היחס בין היחיד לציבור. הרב סולובייציק ראה את התפילה כמעמד שבו אדם עוסק בהקרבה עצמית. האדם זקוק לקשר עם הקב"ה. התפילה היא דבר מורכב ודיאלקטי, האדם יכול לתת ולהקריב ומצד שני הוא חלש ללא כוח. התפילה היא נתינה אך גם קבלה. בתפילה האדם מוצא את עצמו.
הרב יהודה עמיטל אני - תפילה (א) מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב יהודה עמיטל אני - תפילה (ב) מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב אהרן ליכטנשטיין הלכה ופוליטיקה בזמן הזה מה היחס הראוי בין ההלכה לבין הפוליטיקה? מחד - להלכה יש עמדה ברורה בשני ענפי הפוליטיקה: בצורת השלטון הרצויה (`הלכות מדינה`) ובאופן ההתנהגות של אותו שלטון. יש להלכה עמדה ברורה בשאלה הערכית, של קביעת סדר העדיפויות הלאומי, גם אם הוא נחשב מבחינה הלכתית ל`דבר רשות`. כיום, חובה עלינו להדגיש דווקא את הערכים המלכדים את החברה הישראלית.
הרב אהרן ליכטנשטיין הרעב לדבר ה' מה עושה אדם המגלה שלימוד התורה שלו רדוד? ייתכן שהפגם בלימוד התורה מעיד על אישיות שטחית, ייתכן שהוא נובע מעצלנות וייתכן שהוא נובע מחוסר הכרה במרכזיותו של לימוד התורה.
הרב יהודה עמיטל ישיבות ההסדר מה היה הרעיון שעמד ביסוד הקמתן של ישיבות ההסדר? האמנם אדם שמתגייס בצעירותו לצבא אינו יכול ללמוד תורה? ישיבות ההסדר נוסדו כדי לטפל אליטה של תלמידי חכמים בציבור הציוני-דתי.
הרב יהודה עמיטל על הדור שאינו יודע לשאול דורנו הוא דור שאינו יודע לשאול. עובדה זו מושכת אותו לכל מיני כיוונים, אשר אינם בהכרח שליליים.