סדר עבודת יום הכיפורים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף מרקוס פרישת כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים (1) בשיעורים אלו, בהם נעסוק בסוגיות המרכזיות של סדר, נצעד בעקבות סדר המשניות, המתארות באופן כרונולוגי את העבודות השונות. מומלץ מאוד לעבור לפני או במקביל ללימודנו על משניות המסכת. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס פרישת כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים (2) בשיעור היום נדון במספר סוגיות הלכתיות הקשורות לדין הפרישה וננסה לבחון האם ניתן לתלות את הדיונים ההלכתיים בנושאים אלו, בהבנות שונות של מטרת הפרישה. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס עבודות המחייבות כהן גדול לאחר תיאור ההכנות של הכהן הגדול במשך שבעת הימים בפרק ראשון, עוברת המסכת בפרק שני לעסוק בארבעת הפייסות (גורלות) שנעשו במקדש בכל יום, על מנת לקבוע את זהות הכהנים העובדים. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס טבילות הכהן הגדול ביום הכיפורים בשיעור שלפנינו נתמקד באופי הטבילות ובמשמעותם ובשיעור הבא נעסוק בדין קידוש ידיים ורגליים. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס קידוש ידיים ורגליים בשיעור זה נעסוק בעשרת קידושי הידיים והרגליים ביום הכיפורים וביחס שבין דין הקידושים ביום הכיפורים לבין דין זה בכל השנה. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס סדר עבודות התמיד כפי שמתארת המשנה הרביעית בפרק שלישי, לאחר הטבילה הראשונה לובש הכהן הגדול בגדי זהב ומתחיל לעבוד את עבודות התמיד הנעשות בכל בוקר. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס הווידויים של הכהן הגדול ביום הכיפורים הוידוי המתואר במשנה זו הוא הוידוי הראשון על הפרש שמטרתו היא לכפר על חטאי הכהן וביתו. המשנה בהמשך הפרק (דף מא ע"ב) מתארת וידוי נוסף על הפר, המתבצע לאחר הגרלת השעירים, אשר מטרתו אחרת: לכפר על חטאי הכהן הגדול יחד עם שאר הכהנים. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס נוסח הוידוי וחובת הוידוי של כל יחיד ביום הכיפורים כפי שראינו בשיעור האחרון, המשנה בדף לה ע"ב מתארת את הוידוי הראשון של הכהן הגדול על הפר. ניתן לחלק את הוידוי לשני חלקים ששניהם פותחים ב'אנא בשם'. בחלק הראשון הכהן מודה על חטאיו ובחלק השני הוא מבקש כפרה. האם שני החלקים הם מעיקר הוידוי? שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס גורל השעירים לאחר הווידוי הראשון על הפר, העבודה הבאה היא גורל השעירים. עבודה זו מתוארת במשנה בהמשך הפרק השלישי. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס גורל השעירים (2) בשיעור הקודם עסקנו במשמעויות ההלכתיות של גורל השעירים, בהקדשת השעירים ע"י הגורל ובזיקה הנוצרת בין השעירים על ידיו. השאלות בהן עסקנו נגעו בשאלות ה'איך והמה', אך עדיין יש מקום לנסות ולברר, עד כמה שידנו מגעת, 'למה ומדוע' ציוותה התורה שדווקא על ידי גורל יתקדשו השעירים ואף תקבע הזיקה ביניהם. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס הקטרת הקטורת ביום הכיפורים לאחר קביעת ייעוד השעירים על ידי ההגרלה, מתארת המשנה (ד',ב) את הווידוי השני של הכהן על הפר, וידוי שעיקר מטרתו הוא כפרה על הכהנים. לאחר ווידוי זה, הכהן הגדול שוחט את פרו. אולם, לפני שהכהן נכנס להזות את דמו של הפר השחוט בקודש הקודשים, הוא נכנס לקודש הקודשים על מנת להקטיר את הקטורת. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס הזאת דם הפר ודם השעיר לאחר הקטרת הקטורת בקודש הקודשים והתפילה הקצרה בקודש, מתארת המשנה בפרק חמישי (משנה ג') באריכות את הזאת דם הפר ודם השעיר בקודש הקודשים. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס פרישת הכהנים בשעת הקטרת הקטורת ועבודות הפנים כפי שראינו בשיעורים הקודמים, במרכז עבודת הכהן ביום הכיפורים עומדות עבודות הפנים, אשר כוללות את מעשה הקטורת והזאת דם הפר והשעיר בתוך קודש הקודשים. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס סדר במעשה יום הכיפורים המשנה בסוף פרק חמישי קובעת כלל באשר לסדר העבודה ביום הכיפורים. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס על מי מכפר השעיר המשתלח? חילוקי כפרות בין כהנים לישראלים לאחר שהכהן הגדול מסיים את עבודות הדם של הפר והשעיר (המתוארות בפרק חמישי), הוא הולך אל השעיר המשתלח ומתוודה וכפי שמתארת המשנה בפרק שישי דף סו ע"א: שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס שילוח השעיר לאחר הוידוי על השעיר, מתארת המשנה בפרק שישי באריכות את שליחת השעיר ביד מוליכו עד השלכתו מהצוק. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס מימד הקורבן שבשעיר המשתלח כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לדבר על שלושה מוקדי עבודה בשעיר המשתלח: הגורל שנעשה על השעירים, הווידוי וכמובן השילוח אל המדבר. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה
הרב יוסף מרקוס הוצאת כף ומחתה ביום הכיפורים להלן נדרש לדרשת חז"ל בנושא ולשיטות הראשונים באשר לזמן ההוצאה המדויק ולאחר מכן נעסוק באופיו של דין זה ובמשמעותו. שיעורים במסכת יומא בעיון ובהלכה