סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר שיעור 1 - רבי יהודה הלוי וספר הכוזרי המאמר מהווה פתיחה לעיסוק בספר הכוזרי. מי היה ר' יהודה הלוי? מהיכן נטל את המתודה של הדו-שיח? מהו מקור עלילת ה"כוזרי", ומה פשר החלום בכלל וחלומו של מלך כוזר בפרט? מדוע ר' יהודה הלוי מספר שמלך כוזר התגייר כבר בסוף המאמר הראשון, ולא בסוף הספר - בסופו של הויכוח? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 2 - הפילוסוף בספר הכוזרי (א) המאמר מהווה פתיחה לדיון בדברי הפילוסוף, ועוסק בתיאור האלוהים של הפילוסוף, ביחסו של האלוהים עם העולם, במטרת האדם להידבק בשכל הפועל ובמעמדה של הנבואה. מתברר, כי קיימים קשרים בולטים בין תפיסת הפילוסוף לבין תפיסות חסידיות מסויימות. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 3 - הפילוסוף בספר הכוזרי (ב) מהו היחס בין האדם לבין האלוהים לדעת הפילוסוף? מה משמעות המעשה הדתי? הנקודה המרכזית בשיטתו של הפילוסוף היא שהמעשים הדתיים הם חיוביים כל עוד הם משרתים את המטרה המרכזית - הדבקות בשכל הפועל. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 4 - יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (א) רבי יהודה הלוי תוקף את הפילוסופיה פעמיים: בפעם הראשונה בתגובתו האמוציונלית של המלך בדבר חוסר הרלוונטיות של דברי הפילוסוף לצרכיו, ובפעם השנייה - בתשובה הלוגית, לאורך כל הספר, הדנה בשאלה האם ניתן להסתמך על ההיגיון בלבד. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 5 - יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (ב) ריה"ל אינו פוסל לחלוטין את הפילוסופיה ואת נחיצותה, אך הוא מגביל את מיקומה ומצמצם את גבולה. המאמר מנסה להגדיר את גבולות הפילוסופיה לדעת ריה"ל. לעיתים האדם צריך להתנתק מהשכל, כדי שיוכל להתעלות אל מעל לעצמו. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 6 - דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (א) כיצד מגיע האדם למדרגה המעניקה לו קיום על-הטבעי, ופותחת בפניו אפשרות של מפגש עם העניין הא-לוהי? לדעת ריה"ל, ההתגלות היא המפתח להתעלות האדם. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע מחלוקתם של ריה"ל ורס"ג בדבר ביסוס האמונה ותפקידה של התורה. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 7 - דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (ב) כיצד צריך אדם לבנות את בנין האמונה שלו? עד כמה עליו לתת מקום לשכל - לפילוסופיה, ועד כמה עליו להישען על המסורת? האם יש ביהדות עקרונות הסותרים את ההיקש ההגיוני? מה נעשה אם ניתקל בסתירה כזו? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 8 - דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (ג) שיטתו של ריה"ל בדבר מקומו של השכל בעבודת ה' מעלה מספר שאלות בנושאים שונים: בריאת העולם, השבת והגשמת הא-לוה. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 9 - סיכום סוגיית דת ומדע במאמר זה, נסקור את סוגיית דת ומדע בפרספקטיבה רחבה יותר של הוגים: רס"ג, ריה"ל, ר' נחמן מברסלב, הראי"ה קוק והגרי"ד סולובייצ'יק. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 10 - דחיית הנצרות מדוע היחס לנצרות ולאיסלאם בספר הכוזרי הוא קצר ותמציתי? האם דחיית הנצרות נעשתה רק מטעמים 'הגיוניים', כמו שלילת ההגשמה והכרתה של הנצרות ביהדות, או שיש גם טעם קיומי חוויתי לדחייה זו? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 11 - דחיית האיסלאם כמו יחסו לנצרות, ריה"ל דוחה גם את האיסלאם בעיקר בשל העובדה שהמוסלמי נזקק לתורת ישראל ולעדותו כדי להוכיח את המופתים. סיבה נוספת לדחיית האיסלאם היא כתיבת הקוראן בשפה שאינה מדוברת בכל העולם, בעוד שספר זה פונה לכל אנשי העולם. למעשה, אלו הן הנקודות המבחינות בין הדתות שהתחילו מהשכל לבין היהדות שתחילתה בהתגלות. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 12 - סגולת ישראל (א) ביסוס האמונה היהודית על ודאות ההתגלות מביא לכך שאמונה זו היא של היהודים בלבד. אחת ההשלכות של תפיסה זו היא ההשקפה על ייחודיות עם ישראל - סגולת עם ישראל. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 13 - סגולת ישראל (ב) ממקורות שונים בספר הכוזרי נשמעת, לכאורה, נימה שונה מהנימה הנשמעת מתחילת הספר. מסקנת המאמר היא שאין סתירה בין המקורות, והנבואה מתבססת על שלושה עקרונות: הסגולה הטבעית, ההתגלות והמצוות. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 14 - סגולת ישראל (ג) האם "סגולת ישראל" של ריה"ל היא תורה 'גזעית'? מהי משמעות הסגולה הזו? מדוע נוצרו אנשים ללא הסגולה הזו? מהי המשמעות המוסרית של סגולת ישראל? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 15 - סגולת ישראל (ד) - סיכום המאמר עוסק בהשוואה בין שיטת ריה"ל לבין שיטתם של המהר"ל והראי"ה קוק בנושא סגולת ישראל. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 16 - העניין האלוקי (א) כמבוא לבירור נושא העניין האלוקי, עוסק המאמר בכמה נושאים: ההוויות הרוחניות הקיימות במציאות, השפעת העניין האלוקי על האדם הזוכה לו, ובעיקר במהות הנבואה. האם הנבואה ושאר החוויות הדתיות הן חוויות פנימיות, המגיעות מתוך האדם, או שמקורן בהשראה המגיעה לאדם ממקור חיצוני? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 17 - העניין האלוקי (ב) ההידבקות בעניין האלוקי גורמת להשגחה ולהנהגה שמעל הטבע, ולהתעלות האדם מעבר לחייו הטבעיים. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 18 - ארץ ישראל בירור מקומה של ארץ ישראל בעבודת ה' בהגותו של ר' יהודה הלוי. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 19 - המצוות (א) כיצד מעשה פיזי - קיום מצווה - יכול להשפיע השפעה רוחנית? המאמר עוסק בשאלה זו, ובוחן את התשובות שניתנו לה על ידי ההוגים השונים בימי הביניים. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 20 - המצוות (ב) ריה"ל מחלק את המצוות למצוות שכליות ולמצוות שמעיות. גם רס"ג מחלק חלוקה דומה, אולם יש כמה הבדלים חשובים בין שיטותיהם. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 21 - המצוות (ג) מהי השקפתו של ריה"ל על טעמי המצוות, השכליות והשמעיות? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 22 - הקראים והתורה שבעל פה (א) מי היו הקראים? מה היו טענותיהם? כיצד מתמודד ריה"ל עם טענות אלו? מהי השקפתו בנוגע למהות התורה שבעל פה? האם יש הבדל בין סמכותם הרוחנית של חכמי ישראל בתקופת הנבואה לבין סמכותם לאחר שפסקה הנבואה? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 23 - הקראים והתורה שבעל פה (ב) מה מקומו של ההיקש השכלי בעבודת ה'? מהו היחס בין מדרשי ההלכה לבין פשטי המקראות? מה מקומן של התקנות והגזירות של חז"ל? ומה מקומה של ההשתדלות האנושית הדתית? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 24 - היחס לפרישות ולהתבודדות בעבודת ה' האם האדם השלם צריך לנהוג בסיגופים? האם עליו להתבודד, או שמא עליו לחיות בתוך החברה? המאמר עוסק בשאלות אלו על פי הגותם של ריה"ל והראי"ה קוק. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 25 - ההשתדלות דתית והחסיד מיהו חסיד? האם החסיד בתקופת ריה"ל הוא אותו החסיד מהזמן שבית המקדש היה קיים? מהו היחס הראוי בין ההשתדלות בעשייה הדתית לבין העיון ההלכתי? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי

עמודים