סוגיות הלכתיות חו"מ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מיכאל אדרעי החיוב לדון בדין תורה השיעור הוא פתיחה והקדמה לנושא דיני ממונות, שיעסוק במשפטים ונזקים בימינו. מעמדם של בתי המשפט האזרחיים לעומת בתי דין רבניים, בנושאים שבין אדם לחברו. החיוב ללכת לדין תורה. הבנת היקף האיסור של ערכאות גויים, [הגברא של הדיין הגוי או עצם הבחירה במערכת]. המעמד ההלכתי של בתי המשפט בארץ - ערכאות גויים, או הדיוט, על פי תפיסת הר`ן, הרשב`א ועוד. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי מצבים בהם יש היתר לדיין בבתי משפט אזרח השיעור עוסק בבתי משפט ציבוריים: ההיתר לגשת לערכאות סתמיות, ששופטות על פי הצדק והיושר, ולא על פי חוקה חיצונית ליהדות, מדין בוררות. מה נחשב ערכאות סתמיות ולא ערכאות גויים, וכוחו של מנהג המקום למשפט אזרחי. התנאים לעתירה בפני בית משפט אזרחי – רשות או דיון מוקדם בבית דין רבני, במקרים בהם האדם השני מסרב לבוא בפני בית הדין הרבני, והציות לפסק הדין בסוף. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי דינא דמלכותא דינא השיעור עוסק בדינא דמלכותא דינא. ההבדל בינו לבין משפט המלך, מעמד חוקי המדינה כדינא דמלכותא דינא ולא כמשפט המלך. תוקפם של דיני המדינה מתוקף דין זה, התחומים עליהם הוא פרוש – עניינים הנוגעים למלכות, עניינים הנועדו לתקנת הציבור. הדגמה באמצעות חוק המתווכים, ודוגמאות לפסיקה כחוק האזרחי וכחוק התורה, על פי הסיבות להבדלים שבין החוקים. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי כריתת חוזים על פי הלכה השיעור עוסק בבעיות הקיימות בחוזים אזרחיים, במקרים בהם הם אינם תואמים את ההלכה [מה שמקשה על זכייה בעתיד בדין תורה]. הבעיות הם: לשון התחייבות, שהיא קניין דברים. קניין 'אתן' [הרב אלישיב פסק שמועיל מ'דינא דמלכותא דינא']. הקניית דבר שלא בא לעולם, שזה אפשרי כשמדובר בהתחייבויות [חוזה אזרחי], אך לא בקניינים [חוזה הלכתי]. וקנסות הכוללים את בעיית הריבית והאסמכתא. הבנת האסמכתא לתוספות ולרמב`ם. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי כריתת חוזים על פי הלכה המש השיעור עוסק בפתרונות ליצירת חוזים התקפים על פי החוק האזרחי וההלכה גם יחד. חזרה על הבעיות [קניין אתן, קניין דברים, אסמכתא, ריבית] באור סוגי הקנסות ורמת תקפותם [ריבית דאורייתא או דרבנן]. הפתרונות ['התרופות'] העוזרים לנו והמקומות בהם כל אחד מהם תקף: קניין סיתומתא, אודיתא [ראיה או קניין], דינא דמלכותא דינא, והיתר עיסקה. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי חלוקת ירושה בין בנים לבנות השיעור עוסק בדיני חלוקת ירושה בהעדר צוואה. הסבר חלוקת ירושה על פי התורה, וההיגיון העומד מאחוריו [קרקע מול מטלטלין]. הדרכים לחלק ירושה לבנות, למרות דין עבורי אחסנתא: החולקים על דין זה, השארת חלק מהסכום לחלוקה לפי דין תורה, השארת חלק מהסכום לחלוקה לפי דין תורה. מתן אישור לאישה לא לחתום על חלוקה לפי התורה, עפ''י המהר''י בסן, והסברים שונים להיתר זה. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי ירושה וצוואות, המשך השיעור עוסק בכתיבת צוואה התקפה על פי דין תורה והחוק האזרחי גם יחד. הבעיות בכתיבת צוואה – קניין דבר שלא בא לעולם, מצוות התורה להוריש לבנים. הפתרונות בגמרא ומגבלותיהם – מתנת שכיב מרע, מצווה מחמת מיתה, ההיתר של אדם להנחיל לבניו [ר' יוחנן בן ברוקה], ומצווה לקיים את דברי המת. הפתרון המצוי במנהג כתיבת שטר חצי זכר, או שטר זכר שלם קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי דיני פועלים: האם יש זכות לפועל להמשיך בעבודתו הקבועה השיעור עוסק בזכות לפיטורי עובדים. דוגמאות לקביעות בגמרא – פיטורי מלמד תינוקות, ופיטורי שכיר. קביעות קניינית הנקבעת בחוזה [על פי מנהג המדינה], וקביעות ארוכת טווח, מדין `ועשית הישר והטוב`. הגורמים לפיטורים – פשיעה, חוסר צורך, מחיר זול. רמות חיוב שונות לשכירי יחיד וציבור. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי דיני שכנים ושכנות, בתים משותפים השיעור עוסק בדיני שכנים, בבית משותף. השיעור מתחלק לשניים, זכות הכפייה, וחלוקת התשלומים. באילו מקרים יחיד כופה על הרבים, רבים על היחיד, או כלל לא כופים, על פי חוק המדינה, וההלכה [צורך גדול, תקנון ועד הבית]. הקריטריונים לחלוקת התשלומים – על פי ההנאה [שבח ממון, נפשות], חלוקה שווה, על פי החוק, התקנון, או ההלכה. קש"ת - דיני ממונות
הרב מיכאל אדרעי דיני שכנים ושכנות חלק ב - הגבלות על דיירים בבית משותף  השיעור עוסק בדיני שכנים בבית משותף, בזכות לכפות על אדם לא לעשות מעשים בביתו. היסודות של חובת האדם להרחיק ולהשמר מנזק בדיני נזיקין, ובדיני שכנים, מניעת שימוש מול שמירה מהיזק. ההיתר ללמד תינוקות בחצר משותפת, ומגבלותיו. ההיתר לאדם להשתמש בביתו כבית דירה, אל מול היכולת למנוע ממנו פתיחת עסק מזיק. קש"ת - דיני ממונות