ספירת העומר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר יש לדון האם בכלל נאסר גילוח הזקן בספירת העומר או רק הראש. נראה שהאיסור הוא חלק מגדרי אבלות של י"ב חודש, ולפי זה מותר להתגלח משיגערו בו חבריו. יש גם צד להתיר כיוון שהגילוח איננו עידון אלא רק מניעת צער. בערב שבת ייתכן שיש חיוב ממש בגילוח. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב משה טרגין מצוַת כרפס מצוַת אכילת הכרפס נועדה כדי ש`יתמהו הנערים וישאלו`. מהו אופייה של מצווה זו, מהם דיניה ומהו שיעורה? האם זוהי מצווה עצמאית, או הרחבה של מצוַת המרור? מה דינו של אדם שיש לו רק ירק אחד? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל בליל הסדר האם ההלל של ליל הסדר זהה להלל שאנו אומרים בדרך כלל? לפי הגאונים, ההלל של ליל הסדר אינו 'קריאה' אלא 'שירה', ולכן אין מברכים עליו. הגרי`ז מסביר את שיטתם בכך שהלל זה נקבע על חוויה ניסית ציבורית. הרמב`ן חולק על הגאונים, ופוסק שיש לברך על ההלל של ליל הסדר. ההפסקה בין שני חלקיו של ההלל אינה מהוו הפסק, שכן קיים רצף של עיסוק במצוַת סיפור יציאת מצרים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ארבע כוסות האם מצוַת ארבע הכוסות היא מצווה ייחודית לליל הסדר, או שהיא חלק מהמצווה הכללית של ברכה על הכוס? מתודולוגיה
הרב יעקב מדן 05: ספירת העומר - משמעות חקלאית ומשמעות היסטורית