ספר אהבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר תחילת זמן שחרית בשיעור זה נעסוק בזמן תחילת תפילת שחרית, ובעיקר באפשרות להתפלל בין זמן 'משיכיר' ועד זמן הנץ החמה. אנשים המעוניינים להימנע מפקקים או כאלו הצריכים להגיע בשעה קבועה לעבודתם או המטפלים בילדיהם בבוקר, נאלצים להתפלל לפני הנץ החמה. בשיעור זה נראה את דעת הרמב"ם בנושא ואת פסיקת ההלכה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תפילות וקרבנות - ראשי פרקים בשיעור זה נבחן במבט כולל את הקשר ההלכתי בין דיני הקרבנות לבין דיני תפילה, וזאת על ידי עיון בזמני התפילות ובעקרונות נוספים הקשורים לנדבה וחובה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה הלכות תפילה ונשיאת כפיים "לעבוד את ה' בכל יום בתפילה" - באופן זה הרמב"ם הגדיר את מצוות תפילה (ספר המצוות, עשין, ה'): התפילה ביסודה היא "עבודת ה'", אותה יש לעשות באופן מסוים - "בתפילה". בשיעור זה נראה כיצד התפילה מעצבת את דרך עבודת ה'. נפתח בהבנת מיקום של הלכות התפילה על הרצף של ספר אהבה, ומשם נמשיך למבנה הלכות תפילה ונשיאת כפיים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הלכות קריאת שמע קריאת שמע היא הצהרת האמונה היהודית הנאמרת פעמיים ביום; ולהבדיל, גם בעתות צרה כאשר האדם עומד בפני גזרת שמד או סכנה גדולה, כפי שנהג רבי עקיבא אשר יצאה נשמתו באחד. בשיעור זה נתמקד בתכנים של מצווה זו, ובהבדל שבין קריאת שמע של שחרית ושל ערבית לבין קריאת שמע שעל המיטה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר שרטוט ועיבוד לשמה בסת"ם הרמב"ם פסק שספר תורה ומזוזה צריכים שרטוט (סימון של השורות) ותפילין לא (הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, א', יב), וכן הוא פסק שספר תורה ותפילין צריכים עיבוד של העור לשמה (לשם המצווה) אך מזוזה לא (שם, יא). בשיעור זה נתמקד בהלכות אלו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר ברכה על מנהג בשיעור זה נעסוק בשאלת ברכה על מנהג. נבחן את שיטת הרמב"ם בנושא ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה וברכה על מנהג. לאחר מכן נבחן את פסיקות השו"ע בנושא, וננסה להבין את שיטתו. בשבתך