ספר הכוזרי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב ספר הכוזרי - מחשבת ישראל וגורמים להתעוררותה (א) – הקדמה מטרתנו בשיעור זה תהיה לדון בשאלה: מהו הכוח שגורם להתעוררות ופיתוח המחשבה היהודית? לשון אחרת, מהם הגורמים שהובילו הוגים שונים – וביניהם רבי יהודה הלוי, שבו נתמקד בסדרה זו – לכתוב את ספריהם ולנסח את מערכת האמונות והדעות שלהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מחשבת ישראל וגורמים להתעוררותה (ב) – סקירה להלן נעבור על ספרים שונים, וננסה, בעיקר דרך ההקדמות השונות, לעמוד על המתח המרכזי שכל ספר בא ליישב. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב ההקדמה (ג) – המתח העומד בבסיס ספר הכוזרי נעמוד על הזרז החיצוני לכתיבת הספר, וכן על המניע הפנימי - המתח המובנה שבין תחושה דתית אינטואיטיבית לתבונה. במסגרת זו נעמיד את ריה"ל אל מול הרמב"ם, ובהמשך, בגלגול מודרני ושונה, את הרב קוק אל מול אחד העם. מתוך כך נדון בדיאלוג עם הפילוסוף, וכן בעמדות הנפשיות שמתבטאות בשתי הדתות - הנצרות והאסלאם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מהי אמונה והדרך אליה (ד) בשיעור זה נעסוק בפסקות הראשונות של הדיון שבין החבר למלך כוזר (י-כו), וננסה לראות כיצד הוא מתמודד מול השאלה העיקרית שאותה זיהינו כעומדת במוקד הספר – שאלת ההתגלות אל מול התבונה. זאת, לא רק מצד הדרך אל האמונה אלא בעיקר מצד אופי האמונה, כפי שננסה להראות. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב תבונה והתגלות: האדם השלם (ה) נמשיך לעסוק במחלוקת הרמב"ם והכוזרי בשאלת התבונה וההתגלות, ודרך בעיית הרצוי והמצוי של דיוויד יום, נגיע לשאלת הטוב והרע מול האמת והשקר בחטא עץ הדעת לפי הרמב"ם. נחתום בניסיון לעמוד על "האדם השלם" לפי כל אחת מהשיטות, ועל דרך עבודת ה' ומקום החוויה והרגש. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב בחירת ישראל (ו) לאחר שהחבר מבאר למלך את חשיבות יציאת מצרים ומתן תורה בביסוס האמונה, מעיר הכוזרי (א, כז) כי אם כן, אין תורת ישראל מחייבת אלא אותם. החבר מאשר את אבחנה זו, ועל כך אומר הכוזרי כי שבו דברי החבר להיות 'רזים'. מתוך כך נעמוד על רעיון הבחירה של עם ישראל לפי הרמב"ם ולפי ריה"ל, וכן להשלכות שאלה זו על היחס לגרות, על אופייה של תורת ישראל ביחס לתורת המוסר הכללית ועל היבטים נוספים של שאלה זו. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – גישות כלליות (ז) נסקור ארבע גישות ליחסי תורה ומדע: זהות ביניהם או הפרדה מסוימת בצורות שונות. נבחן את דברי הרמב"ם, פרופ' ליבוביץ', ריה"ל והרב קוק. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ח) ננסה לבחון את תגובות הגישות השונות למקרים בהם מתגלה סתירה – כמובן על פי השיטות לפיהן היא אפשרית. כמובן, ישנו מגוון טקטיקות לפתרון הסתירה, אבל יש הבדל משמעותי באווירת הדיון, שנדגים באמצעות שאלת היחס לביקורת המקרא. נפתח את השיעור בעימות דברי הרב עמית קולא והרב מיכאל אברהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ט) בשיעור זה נעסוק במהלך השני האפשרי בעת סתירה בין המדע לבין הדת – פירוש מחודש של הדת. נעמוד על סייגים שונים במסגרת מהלך זה, ונעמוד על דברי הרמב"ם והרב קוק בהקשר זה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הקשר בין האדם לא-ל: התגלות ונבואה (י) בשיעור זה נעסוק במערכת היחסים שבין האדם לא-ל ברמה העקרונית, ובמיוחד בהתגלות דרך הנבואה. נראה כיצד זו אפשרית לפי ריה"ל, ויתר על כן - עד כמה זו הכרחית. בהמשך השיעור נעסוק ביחס שבין ההתגלות לשאלת ההגשמה, ונקרא את דברי רס"ג בנושא. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הקשר בין האדם לא-ל: התגלות ונבואה (יא) בשיעור זה נמשיך לעיין בשאלת ההתגלות, ולאחר שסקרנו את עמדות רס"ג, ריה"ל והרמב"ם לגבי הרובד ה'טכני', נבחן כעת את המישור המהותי - התקשורת שבין הסופי לאינסופי. נשווה בין שיטת הרמב"ם והפילוסופים הדתיים ובין שיטת ריה"ל, ונעמוד על נקודות שונות בתפיסותיהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב היחס בין א-לוהים ואדם – המצוות בשיטת הרמב"ם (יב) לאחר שביררנו את היחס שבין א-לוהים לאדם מצד ההתגלות והנבואה, נעמוד על עבודת ה' מצד האדם. בשיעור זה נרחיב על תשתית המצוות לפי הרמב"ם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב היחס בין א-לוהים ואדם – המצוות בשיטת הרמב"ם (יג) לאחר שראינו את מטרות המצוות לפי הרמב"ם - תיקון הפרט והחברה או חינוך לידיעות ואמונות נכונות - נדון במטרה השנייה, שמניחה כי האדם צריך להיות מודע למטרת המצווה. נסביר לפי הנחה זו מדוע בוחר הרמב"ם שלא יהיה שינוי בדברי התורה, ונעמוד על שתי ההבנות האפשריות לעמדת הרמב"ם. את התשובה השנייה נקשר לעבודה מאהבה, ונחתום בעמדת הגרי"ד. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב ההתנגדות לשיטת הרמב"ם בביאור המצוות (יד) לאחר שעסקנו במטרת המצוות לפי הרמב"ם, נבחן את עמדת ריה"ל והרש"ר הירש, ונעמוד על מספר קשיים שמעלה שיטת הרמב"ם. מתוך כך נחדד את ההבדלים בין השיטות, נראה את היחס למצוות המעשיות ובמיוחד לפרטיהם השונים. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב עוד על טעמי המצוות (טו) לאחר שעסקנו בהרחבה בשיטת הרמב"ם לגבי טעמי המצוות, ומתוכה עברנו לקושיות ריה"ל והרש"ר הירש, נעבור בקצרה לעמדות נוספות. שוב נעשה זאת מתוך מצוות המילה, ונראה את יחסו של הרב קוק, ריה"ל והמהר"ל למצווה ולפרטיה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מצוות – ציווי או הנחיה (טז) לאחר שראינו את עמדת הרמב"ם, ריה"ל ועוד מהוגי ספרד (סכמטית) ביחס למצוות ולטעמן ותכליתן, נעבור לסקירת עמדת ההוגים באשכנז. נפתח בדברי הטור והשפת אמת, ומשם נעבור לבחון שלוש נקודות במערכת המצוות: היחס לא-ל המצווה, הבנת המצווה עצמה, והיחס לאדם שנצטווה בה. נחתום בדיון קצר על האפשרות לשלב. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב חטא העגל – להיכן הלכה הסגולה הא-להית? (יז) נסטה מעט לעיסוק בחטא העגל, כפי שגם בוחר החבר לעשות, על אף שהיה יכול להימנע מכך. נסביר את עמדתו, ולפיה החטא אינו נורא כל כך, ובשיעור זה נתמקד בתשובה הראשונה - "גדול מי שחטאיו ספורים". ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב חטא העגל – מדוע אנשים חוטאים? (יח) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחטא העגל, ונבחן שתי תשובות נוספות של החבר למלך כוזר. הראשונה מבוססת על דברי בעל עקדת יצחק המסתמך על סוקרטס ועל דברי המהר"ל, ונראה כיצד הם מסייעים להסבר מצב העם בעת החטא. נחתום בהסבר מעשה אהרן הכהן שסייע לבניית העגל, ונראה מה הייתה מגמתו וכיצד הדבר משקף את היחס בין מחשבה למעשה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב חטא העגל – מהות החטא (יט) לאחר שראינו את ניתוח חטא העגל על ידי ריה"ל ואחרים, ומתוך כך את היחס למניעים האנושיים לחטא באופן כללי, נעבור לבחון את מהות החטא עצמו. נפתח בעמדות השונות, ונחתום בשיטת ריה"ל עצמו, במשל התרופות וביחס שבין החטא למצווה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – ראיות וראיות (כ) לקראת סוף המאמר הראשון, עובר הכוזרי לעסוק בעולם הבא. בשיעורים הקרובים נעסוק בכך אף אנו, ונפתח בשיעור זה בהסבר הקשר שבין הנושא לדברינו הקודמים, ובשאלה מדוע לא הוזכר העולם הזה בתורה שבכתב. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מהותו על ידי הפילוסופים (כא) בשיעור זה נעסוק בשתי הטענות של הכוזרי כנגד דברי החבר על העולם הבא. נעמוד בעיקר על הטענה השנייה - טענת הפילוסופים כנגד החומר. נבחן את דברי הרמב"ם, הראב"ד, הרמב"ן, ולבסוף, החבר - ריה"ל. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מהותו על פי ריה"ל (כב) לאחר שראינו את דברי הרמב"ם על העולם הבא, נשוב לספר הכוזרי, ונראה כיצד מהי עמדתו לגבי העולם הבא, ומה היחס בין העולם הזה לעולם הבא. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מצבם של ישראל בעולם הזה (כג) בשיעור זה נמשיך ונטפל בטענת מלך כוזר על שפלותם של עם ישראל בעולם הזה. נבחן שתי תשובות (השלישית תיבחן בשיעור הבא): המצב השפל אינו סימן לריחוק מהקב"ה; והגלות היא תוצאה של העבירות. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הגלות כתיקון (כד) בשיעור שעבר החלנו לבחון את ניסיונותיו של ריה"ל לבאר כיצד ייתכן שעם ישראל, הקרוב אל הקב"ה, אינו נהנה מהצלחה בעולם הזה, הצלחה שאמורה לבוא לכאורה יחד עם קרבת השם. במסגרת דיון זה התחלנו לעסוק בשאלת הגלות, והבאנו לה מספר התייחסויות. בשיעור זה נבחן תשובה נועזת של ריה"ל - הגלות אינה רק ירידה אלא שלב בתכנית הא-להית. ספר הכוזרי