ספר הפלאה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב מבוא לספר הפלאה : נעסוק בתיחום עולם ההפלאה (מטרתו כשימור רגעי שיא או שפל), בהגדרתו (חיוב באמירה או אמירה כחיוב), בתפיסת החלקים השונים שבו וההבדלים בין מרכיביו השונים (מהו ההבדל העקרוני בין נדר לשבועה), ובניסיון לעמוד על המוטיבציה של האדם הנודר או הנשבע. בסיום המאמר, נבהיר מעט את המבנה של הספר ממעוף הציפור. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר בכל לשון? שיעור בענייני לשון השבועה בשיעור השבוע נעסוק בשאלת קיום מצוות באמירה ובכתיבה בלשונות לועזיים. אנו נעסוק בנושא זה בהקשר לפסיקת הרמב"ם בענייני שבועה. נעסוק בשאלה האם יש צורך להבין את לשון הנדר או השבועה, ונקביל את דיני ההפלאה לדינים אחרים בהם ישנה חשיבות לאמירה (כגון: קריאת שמע), אשר יסודם במשנה בסוטה פרק ז' 'אלו נאמרים בכל לשון'. ננסה לעמוד על שתי הגישות המרכזיות גישתו של הרמב"ם המדגישה את המשמעות וההבנה העוברת דרך השפה לעומת גישת המקובלים המדגישה את השפה כשלעצמה - כלשון הקודש וכשפת הנביאים. בסיום השיעור, נציין את המחלוקת בפוסקים, ואת הפולמוס שהתקיים בנושא עם היווסדות תנועת הרפורמה בגרמניה בשבתך
הרב אביעד ברטוב היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו כפי שתואר בשיעור הפתיחה לספר הפלאה, מקורם של מעשי ההפלאה השונים נובע מזמני התרוממות הנפש, בהם האדם מרגיש כי עליו להגיב למציאות. מעשה ההפלאה הוא הדרך לתת תוקף לתגובה אנושית זו. בחלוף הזמן, כאשר מתפוגגים ענני ההתרגשות חייב האדם להתמודד עם השלכות מעשיו ניתן לו מוצא – הוא יכול ללכת אל החכם, ולעשות התרת נדרים ושבועות. בשיעור זה נעסוק באופן ההתרה ובהגדרותיה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר נזירות כאשר אנו משווים את המקומות השונים בהם הרמב"ם התייחס למעמד הנזירות, עולה לפנינו סתירה בדבריו. לאור סתירה זו, עלינו לבחון האם קיים מושג של נזיר אידיאלי והאם התורה מאפשרת לאדם להיות נזיר או שמא מדובר על אפשרות שהיא כלל אינה רצויה. בשבתך