ספר נזיקין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב "הט לבי אל עדותיך" - פתיחה לספר נזיקין בשיעור זה נראה כי לפי הרמב"ם 'מטרות העל' של דיני נזיקין הן למצוא פתרונות לנזק ולמנוע אותו. לאחר מכן נצביע על הבעייתיות של תעשייה מזהמת לשמור על עקרונות אלו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תקנות יהושע בן נון הרמב"ם מקדיש את רוב פרק ה' בהלכות נזקי ממון לתיאור תקנות יהושע בן נון, אשר על פי המוסרת תוקנו בכניסה לארץ ישראל. בתחילת השיעור נביא בקצרה חלק מהתקנות, ולאחר מכן נדון במשמעות תקנות אלו בעבר ובהווה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב האם לבעלי חיים יש אחריות אישית? מעמדם של בעלי חיים במקרא ובחז"ל הוא של יצורים בעלי אוטונומיה, רגשות ורצונות, ובשיעור זה נדון בשאלת האחריות האישית של בעלי החיים בהלכה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הלכות גנבה בשיעור זה נעסוק במהות תשלומי כפל של גנב, ונצביע גם על המטרה החינוכית של התורה בהלכות גנבה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עין תחת עין- ממון? בשיעור השבוע נעיין בשיטות התנאים במדרשי ההלכה וכן בדברי הראשונים והאחרונים בנושא "עין תחת עין - ממון" וננסה למתוח קווים מנחים עבור שיטות שונות אשר מתמודדות עם הלכה זו. בעקבות כך נדון בשיטתו הייחודית של הרמב"ם בעניין, כפי שעולה משילוב דבריו בכתביו השונים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב רמאות במידות ובמשקלות בשיעור שלפנינו נעסוק בלאו של רמאות במידות ובמשקלות. ראשית נעסוק באופי האיסור על פי הרמב"ם, ולאחר מכן נעמוד על שיטת הרמב"ם בנוגע לחומרתו המיוחדת. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר השבת אבדה בשיעור זה נעסוק במספר יסודות בדיני השבת אבדה. הסוגיות המרכזיות בנושא זה נמצאות בפרק שני במסכת בבא מציעא, ובמהלך השיעור נתמקד במספר היבטים שעולים סביב פסיקות הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה. בסיום השיעור נשווה בין דיני השבת אבדה לבין מצוות פריקה וטעינה אשר נידונה גם כן בפרק שני במסכת בבא מציעא. בשבתך