ספר נשים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר נשים בשיעור זה נעסוק בהבהרת הפסוק אותו מביא הרמב"ם בפתיחת ספר נשים. הבהרת הפסוק, תאפשר לנו לבחון את תפיסת הנישואין היהודית (תפיסה של חובות וזכויות) אל מול התפיסה הליברלית הרווחת כיום (תפיסת הנישואין כחוזה משפטי מאפשר ובחירי), והדגשת הערכים הקיימים בבסיסה של הראשונה. בסיום השיעור, נדגיש את הפער בין סדר ההלכות של רבי לסדר ההלכות של הרמב"ם, ואת הסיבה לשינויו של הרמב"ם מסדר המשניות בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מהות ומשמעות בקידושין ונישואין השיעור עוסק בבחינת המרכיבים השונים בנישואים בישראל אל מול נישואי אומות העולם. על מנת להבהיר את עמדת הרמב"ם בנושא זה, השיעור פותח בניסיון לבחון את ההפרדה בין המרכיבים: נישואים ללא קידושין בישראל (נישואין אזרחיים), וגירושין ללא גט באומות העולם (גירושין אזרחיים). במהלך השיעור, מובאות עמדות שונות לגבי נישואין אזרחיים: עמדת הרוגצ'ובר ועמדת הרב הענקין, ומתוכן מתארים הקטגוריות בהם ניתן להמשיג את חידוש התורה בקידושין כמוקד הקדושה או כשלב משפטי מכונן. בסיום השיעור מובאות מספר נ"מ הלכתיות ולמדניות להבנות אלו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב דעת בקידושין מאמרנו יתחלק לשלושה חלקים ראשית נפתח בשאלה מדוע נישואין בכפייה תופסים מן התורה בגבר ובאישה, משם נמשיך לשאלה מדוע נישואין בכפייה מועילים אצל אישה מן התורה ומדוע הפקיעום. לאחר מכאן נבדוק מדוע נישואין בכפייה אצל הגבר תופסים ולא מצאנו תקנת חכמים הפועלת לטובת הגבר. נחתום את הדיון במקרה בו שני בני הזוג נשיאו מתוך כפייה. אגב אורחה נעסוק בשתי שאלות בהם המציאות המשתנה מעמידה אתגרים מעניינים בפני הפוסקים: באיזו מידה האומדנא כי 'תב למיטב תן דו מלמיטב ארמלהו' מושפעת מרוחות הדור והתקופה, והשנייה האם ניתן להפקיע קידושין כאשר כפו את הבעל לקדש והדברים הם בבחינת הם עשו 'שלא כהגון' בשבתך
הרב אוהד פיקסלר כתיבה בגט ובשבת השבוע נעסוק בקצרה ביחס שבין הגדרת כתיבה במלאכות שבת ובין הגדרתה לצורך כתיבת גט. השאלה היסודית העולה במסגרת עיון זה היא האם ההגדרות שוות בשני התחומים, שהרי בפשטות בשניהם ישנו צורך בכתיבה בעלת משמעות הלכתית הקיימת לאורך זמן. במרכז השיעור נעסוק בהסבר דברי הרמב"ם אשר לא ברור האם ועד כמה השווה בין הלכות אלו, והאם ישנה הפרדה בין החומר הרושם (הדיו) לבין המצע עליו רושמים. בשבתך