ספר עבודה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב שאלו שלום ירושלים – הקדמה לספר עבודה נעסוק בביאור הסדר שסידר רבי את סדר קודשים, בעקבות ביאור הרמב"ם ובהשוואה לסדר המופיע בתורה. נעמיד אל הסדר של המשנה את הסדר של 'משנה תורה', ונעמוד על ההבדלים העקרוניים שבין שני החיבורים דרך הבדל זה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קדושת ירושלים נעסוק בביאור מחלוקת הרמב"ם והראב"ד ביחס לקדושת ירושלים והמקדש – 'קדושה ראשונה האם קידשה לשעתה או קידשה לעתיד לבוא'. נעסוק בביאור ר' חיים מבריסק ובביאור הרב קוק למחלוקת זו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר ארון העדות ארון העדות מסמל את מרכז בית המקדש. לוחות הברית הטמונים בו, העובדה שאין בו עבודה פונקציונאלית מעבודת המקדש והימצאותו בתוך קודש הקדשים נותנים לו מעמד מיוחד. בשיעור זה נסקור מספר הלכות ועקרונות שעולים בהקשר של הארון בדברי הרמב"ם ונבחן לאור כך יסודות במהות בבית המקדש ובמה שהארון מסמל. בשבתך
הרב אביעד ברטוב בין כלי קודש לרוח הקודש בשיעור לקמן נעסוק במשמעויות הרוחניות והפוליטיות של פעולת המשיחה כפי שהן באות לידי ביטוי הלכות כלי המקדש לרמב"ם. נפתח במקראות העוסקים בהקמת המשכן אשר מתארות את פעולת המשיחה, משם נעבור לאופן הצגת הדברים בהלכות כלי מקדש ונראה כיצד התפיסה המקראית שהכהונה היא גורל ולא שררה העוברת בירושה באה לידי ביטוי בהלכות משיחה ובהבדל שבין משיחת כהנים למלכים. בסיום הדברים, נראה כיצד הבחנה זו משתלבת כחוט השני בתפיסתו של הרמב"ם את המטרה הרוחנית שאדם צריך להציב לעצמו בעבודת ה'. בשבתך
הרב אהרן ליכטנשטיין עלייה להר הבית בימינו עלייה להר הבית היא נושא טעון במקצת. בשיעור זה נעמוד על ההיבטים ההלכתיים בלבד, ולא על שאר ההיבטים אשר אין לזלזל בחשיבותם. את נושא העלייה להר הבית בזמננו ניתן לחלק לשתי שאלות שונות: 1. האם קיים איסור כלשהו לעלות להר הבית? 2. במידה ויש איסור שכזה, באילו הגבלות, אם בכלל, ניתן בכל זאת לעלות להר הבית. באופן כללי, קיימים מספר שאלות ודיונים על הר הבית ומקום המקדש. אזור המקדש מתחלק לכמה אזורים: קודש הקדשים, ההיכל והר הבית. חלוקה זו היא חלוקה מדאורייתא, כאשר בין ההיכל להר הבית ישנה חלוקה פנימית לאזורים, חלוקה ברמת הדרבנן. כמובן שככל שאזור קדוש יותר - הכניסה אליו חמורה יותר, גם בלי קשר לשאלות טומאה וטהרה. בשיעור ננסה לעמוד על חלוקות אלה, ולהתייחס לשאלת העלייה בפועל לאיזורים השונים בזמן הזה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר כוהנים ובגדי כהונה הרמב"ם מבין שיש קדושה מיוחדת בכוהנים בעקבות בחירתם על ידי ה', ותוקפה מהתורה. התוספות חולקים על הבנה זו, וסוברים שהקדימות היא מדרבנן ולא מהתורה... בשבתך
הרב אביעד ברטוב איסור הקרבת קרבנות בעלי מומים של גויים- מקין והבל לקמצא ובר קמצא בשיעור זה נעסוק באופי איסור הקרבת קרבן בעל מום של גוי, והשאלות העומדות במרכזו הן מעמד קרבן גוי והבנת פסול קרבן בעל מום. את השיעור ינחו שני סיפורים הקשורים לקרבו בעל מום – סיפור קין והבל וסיפור קמצא ובר קמצא. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר בית חוניו בשיעור זה נעסוק בבית חוניו, מקום אשר הוקם במצרים ובו הקריבו קרבנות לה' בימי בית שני. נסקור את המסורות לגבי נסיבות הקמתו, ונראה את יחס חז"ל אליו ואת הבעיות ההלכתיות שהוא מעורר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר "ממחרת השבת" בשיעור זה נעסוק במחלוקת הפרושים והבייתוסים בשאלת פירוש המילה "השבת" אשר מופיעה בביטוי "ממחרת השבת" (ויקרא, כ"ג, טו) לגבי ספירת העומר וקצירת העומר. השיעור יתמקד בסוגיית הגמרא בעניין (מנחות סה. - סו.) ובדברי הרמב"ם בנושא. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר ספירת העומר בשיעור זה נעסוק במספר נקודות בנוגע לספירת העומר לאור דברי הרמב"ם בנושא: תוקף המצווה בימינו, ספירה בלילה, חיוב נשים בספירת העומר ומצווה אחת לכל הספירה או מצווה בכל יום. בסוף השיעור נתמקד במטרת הספירה ובמהותה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב המקדש האבוד - איסור העלאת חוץ בשיעור זה נעסוק באיסור העלאת חוץ, דהיינו איסור הקרבה של קדשים מחוץ למקדש, מן המקורות בפרשות 'אחרי מות' ו'ראה' ועד הלכה למעשה. בתורה ניתן לראות שני טעמים לאיסור: בפרשת 'אחרי מות' עולה שטעם האיסור הוא הרחקה מעבודה זרה, ובפרשת 'ראה' נראה שמטרת האיסור היא מניעת פגיעה בקודש. לאחר מכן נעסוק בדעה המצדיקה הלכתית את קיומו של 'בית חוניו', מקום במצרים בו הקריבו קרבנות בתקופת בית שני. בשבתך