ספר קדושה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב על שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה שיעור זה יעסוק בשאלה באיזו מידה שחיטה היא מצווה חיובית או דבר רשות, נעסוק בשיטת הגרי"ד סולוביציק אשר הגדיר את השחיטה 'כמתיר' ונשווה אותה לגישתו של הט"ז. דיון בשיטות האחרונים יוביל אותנו לדיון נוסף מה היחס בין איסור נבלה למצוות השחיטה. לסיום, נבחן כיצד שאלות הלכתיות בהגדרת מצוות השחיטה משקפות שתי תפיסות שונות בשאלה המהותית מהי הדרך הראויה בה אדם יעלה על שולחנו בשר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב אם יש לך כנפי רוח - עיון בטעמיה של מצות כיסוי הדם והשוואתה למצוות הקבורה בשיעור זה ננסה לעמוד על טעמיה של מצוות כיסוי הדם כפי שהם מופיעים בדברי הראשונים. נראה כי קיימים שתי הנמקות מרכזיות לכיסוי הדם – הראשונה הוא יחס של כבוד לנפש הבהמה, והשנייה הוא הרצון להרחיק את האדם מדם הבהמה. הנמקות אלו באות לידי ביטוי בטעמי המצווה כפי שהם נזכרים בדברי הראשונים והאחרונים וכן גם בחלק מפרטי הלכות כפי שנראה לקמן. בסיום דברינו נערוך השוואה בין מצוות כיסוי למצוות הקבורה שתי מצוות העוסקת בשלב של ניתוק הנפש מן הגוף. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מסורת וסימנים בשיעור זה נעסוק בזיהוי כשרות בעופות, חיות ובהמות החל ממקורות הרמב"ם עד פולמוסי ימינו. השאלות ההלכתיות העיקריות נוגעות ליחס בין הסימנים והמסורת כלפי מיני בעלי חיים שלא היו מוכרים בעבר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר הלכה ומציאות במאכלות אסורות – מליחה וטריפות בנושאים רבים בהלכה שאלת המפתח היא האם הדיון הוא מציאותי או הלכתי. הבירור הנגזר משאלה זו הוא האם דרך קבלת ההחלטות ההלכתית צריכה להיות בכלים שבוחנים את המציאות תוך שימוש בעזרתם של בעלי מקצוע, או שמדובר על שאלה הלכתית הנקבעת לפי כלים וקריטריונים המצויים בעולם ההלכה. השבוע נעסוק בקצרה בשני נושאים שבהם ההלכה במקורה נובעת ונקבעת לאור המציאות. למרות זאת, השאלות ההלכתיות בפועל הופכות להיות שאלות הלכתיות לפחות לחלק מהגישות, והן נקבעות ללא קשר למציאות כפי שהיא לפנינו. בשבתך