ספר קנין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב הקדמה להלכות קניין בשיעור זה נסביר את מטרתם הכוללת של דיני ספר קניין. עיון במורה הנבוכים, בכותרת להלכות קניין ובהלכה החותמת ספר זה, תגלה כי לדעת הרמב"ם תכליתם של דיני הממונות היא להקנות את מידת היושר, הנחוצה כל כך לשגשוגה של החברה האנושית ולביסוסה של הכלכלה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב השתלטות או ייחוס - למהותו של קניין כסף בשיעור זה נעסוק במחלוקת האם מדאורייתא פעולת הקניין היא התשלום או המשיכה, נעמוד על מהותו של קניין הכסף, ונראה כיצד הכריע הרמב"ם הלכה למעשה במחלוקת זו. בסיומו של השיעור נראה כיצד הפך הקניין מפעולה של השתלטות פיזית לפעולה משפטית. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר איסור אונאה בשיעור השבוע נעסוק באיסור אונאה, אשר מוזכר לראשונה בתורה בפרשת בהר (ויקרא, כ"ה, יד - יז) ונידון בגמרא בפרק רביעי במסכת בבא מציעא (מט: והלאה). בשיעור זה נעסוק במספר יסודות העוסקים בדין אונאת ממון, נעמוד על משמעות האיסור ונבחן את יישומו בעולם המודרני. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מנהג מבטל הלכה המנהג תופס מקום מרכזי בדיני ממונות, ובמקרים רבים ההלכה מבכרת את המנהג על פני שורת הדין. בשיעור זה נעסוק בתופעה זו ונתמקד בכללים "הכל כמנהג המדינה" ו"מנהג מבטל הלכה". נבחן את גבולות הכללים (בדיני ממונות ובשאר תחומי התורה), גדריהם ומשמעותיהם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב חזקת ג' שנים בקרקעות, עדי התובע שהנכס היה פעם שלו גוברים על המוחזקות של הנתבע. אולם, לאחר שלוש שנים של ישיבה בקרקע מוחזקות הנתבע גוברת, ובשיעור זה נעסוק בטעמים ובגדרים של חזקה זו. בסוף השיעור נשווה את ההלכה לחוק במדינת ישראל כיום, ונעמוד על ההבדלים המשמעותיים ביניהם. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר הלכות עבדים כאשר אנחנו לומדים הלכות עבדים אנו עומדים בפני קושי בעצם העיסוק התורני בהלכות אלו: עולם העבדות כה רחוק מאתנו ונראה בעיננו כאינו מוסרי, כך שקשה לקבל את העובדה שהתורה התירה זאת. בשיעור זה נבחן את היחס להלכות עבדים ולאור כך נלמד את פרשיות התורה ופסקי ההלכה המובאים ברמב"ם. זאת, תוך התמקדות בפן המוסרי של העבדות. בשבתך