ספר קרבנות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב חיטוי זכירה וברית - פתיחה לספר קורבנות בשיעור זה נתמקד במאפייניו הייחודים של קורבן פסח - חיטוי זכירה ברית. הבנת מאפיינים אלו תסייע לנו לפתור את השאלה מדוע הרמב"ם בחר להפריד את הלכות פסח ובכורות מהקורבנות המופיעים בספר עבודה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר פסח שני בשיעור השבוע נעיין בשאלה האם פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון או שמא זוהי מצווה עצמאית. נפתח את השיעור בעיון במשמעות קרבן פסח, ולאור זאת נבחן את היחס לפסח שני. בהמשך השיעור נעסוק במספר נקודות נוספות הקשורות לפסח שני. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "ראשית אוני" - הקדמה להלכות בכורות בשיעור זה נעסוק בייחודו של הבכור, במטרות מצוות הבכורה, ביחס שבין "ראשית" לבין "בכורה" ובהקשר המיוחד של מצוות בכורה ביציאת מצרים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "קדש לי" - הקדשת, נתינת ופדיון בכורות בשיעור זה נעסוק במצוות בהיבטים שונים של מצוות בכורות: קדושתם, נתינתם לכהן ופדיונם. נעמוד על היחס בין הפרשייה בשמות י"ג לבין הפרשייה בבמדבר י"ח, ונראה כיצד ניתן ללמוד מכך כי אצל כוהנים קיימת קדושת הבכור אך לא חובת נתינתו. לבסוף נעסוק בשאלה האם ניתן לתת בכור אדם ופטר חמור לכהן במקום לפדות אותם. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר פר העלם דבר של ציבור בשיעור זה נעסוק בפר העלם דבר של ציבור: מקרים שונים בהם בית חברי דין הגדול הורו הלכה מוטעית והציבור טעה בעקבות כך. בחלק מן המקרים בית הדין צריך להביא קרבן חטאת - פר העלם דבר של ציבור - ואילו האנשים שצייתו לבית הדין פטורים מקרבן. נתמקד בכמה נקודות בנושא לאור מספר עקרונות המופיעים בשיעוריו של הרב ליכטנשטיין על המסכת. נדון במשמעות העונש על עבירה בשוגג, הוראת שוגג של בית דין הגדול ורב מן השורה, וכן נעסוק ביחס שבין היחיד לבין הציבור. נראה כי ההבנות השונות בסוגיה קשורות לשאלה האם הפטור של היחיד קשור לחובת הקרבת פר העלם דבר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב פדיון בכור בשטרות כסף בשיעור זה נעסוק בפדיון בכורות על ידי כסף. נתחיל בהגדרת מהות קניין כסף מתוך עיון בפדיון הקדשות, ונמשיך לעיין בשאלה האם ניתן לפדות בכורות בשטרות כסף של ימינו. בשבתך