עיון ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נעם מלכי מזיק בנר חנוכה מה דינו של אדם שהזיק את חבירו תוך כדי עשיית מצווה? מה קורה אם נרות חנוכה שרפו רכוש של אדם אחר? האם אפשר לחלק בין מצוות שונות? האם ניתן לפטור מלמד שהזיק את תלמידיו, מכיוון שהוא עושה זאת לצורך חינוכם? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לד. - אמצעיות אין להן סדר מה דינו של אדם ששכח ברכה אחת מברכות תפילת העמידה? האם עליו לחזור לברכה ששכח, לאומרה במקום שנזכר או להמשיך כרגיל? האם ישנה חשיבות לסדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה? האם תפילות השבת והמועדים ניתקנו ביחד עם תפילות ימות החול? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לד. - כל המחמיר - תבוא עליו ברכה?! האם חומרות הן תמיד חיוביות, או שמא ישנם מקומות שאסור להחמיר בהם? האם מותר לאדם 'להגדיל ראש' ולעשות דברים שהוא אינו מצווה עליהם? מה יכולות להיות הבעיות בהחמרה במצוות? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לה. - מאה ברכות השיעור עוסק בחיוב לברך מאה ברכות בכל יום. מהו תוקף דין זה? האם ניתן "ליצור" ברכות על מנת להשלים את המניין? כיצד פתרון זה יסתדר עם איסור ברכה שאינה צריכה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי ברכה על דבר איסור השיעור עוסק במחלוקת הרמב"ם והראב"ד, האם ניתן לברך על דבר איסור. האם מחלוקתם עוסקת רק בברכות הנהנין, או גם בברכות המצוות? ממה נובע הפטור לדעת הרמב"ם? האם ניתן להשוות בין אכילת דבר איסור לבין אכילה ביום כיפור? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לה. - אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה מהו אופיין של ברכות הנהנין? האם אלו ברכות שבח או ברכות מסוג אחר? האם חובתן היא מדאורייתא או מדרבנן? האם אופי ברכות המצוות זהה לאופי ברכות הנהנין, או שמא הן שונות זו מזו? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לה: - שינויים בהלכה?! הגמרא קובעת שאין מברכים על שמן זית מפני שהוא מזיק לבריאות. האם לאור הידוע כיום יש לשנות הלכה זו? מה הדין כאשר המציאות המוכרת לנו שונה מזו שהייתה מוכרת לחז"ל? האם עלינו להמשיך ולפסוק כנהוג, או שמא יש באפשרותנו לשנות את ההלכה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לה. - נטע רבעי השיעור עוסק באיסור ערלה ובמצו?ת נטע רבעי. מהו היחס בין שתי המצוות? האם אלו מצוות נפרדות, או שמא המשך של אותה מצווה? האם מצוות אלו נוהגות גם בחו"ל? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לו: - מה מברכים על שוקולד פרה עם עוגיות? השיעור עוסק בנושא בו אנו נתקלים רבות: מה לברך על שוקולד עם חתיכות של עוגיות. במסגרת זאת עוסק השיעור בסוגיית 'כל שיש בו מחמשת מיני דגן', ומציע שתי הבנות להבנת דין זה. בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לה: - לעבודה ולמלאכה ידוע כי התורה רואה חשיבות רבה בשילוב חיי המעשה עם לימוד התורה, אולם כיצד יש לשלב אותם? מה צריך להיות העיקר - הלימוד או המעשה? וכיצד כל זה מתחבר לבית המדרש הוירטואלי? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מה מברכים על סוכר? השיעור עוסק בברכתם של פירות שעברו שינויים שונים מרגע קטיפתם. מה יש לברך על סוכר? האם ישנה חשיבות למטרה לשמה שתלו אותו? מה יש לברך על עוגיות הקוקוס בפסח? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לז. - ברכת מעין שלוש על מה מברכים ברכת 'על המחיה'? מהו אופייה של ברכה זו? האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן? האם אדם שבירך ברכת המזון במקום 'על המחיה' - יצא ידי חובה או לא? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לח. - לפעמים המרק הוא רק תירוץ! מה דינם של מיצים והפרשות היוצאים מפירות וירקות? האם ברכתם כברכת הפרי או "שהכל"? מה יש לברך על המרקים השונים? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לג. - ברכה שאינה צריכה ידוע חומרו של איסור ברכה שאינה צריכה, אך מהו אופי איסור זה? האם האיסור הינו מדאורייתא או מדרבנן? מה נקרא ברכה לעניין זה, ומה נכנס לגדר שלא לצורך? כיצד ניתן לתקן ברכה שאינה צריכה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי יין מה דינו של יין מבושל? האם ברכתו נשארת כפי שהייתה, או שמא היא משתנה בעקבות בישולו? מה דינם של היינות בימינו? מה דינו של הפסטור? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מיחייב איניש לביסומי בפוריא - האמנם? ידועה אמרתו של רבא כי 'חייב איניש לבסומי בפוריא', אולם האם קביעה זו מוסכמת על כולם? האם יש שחשבו שקיים איסור להשתכר בפורים? מה הכוונה ב"עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מצוַת מחיית עמלק האם ניתן לקבל גרים מזרע עמלק? האם שאלה זו רלוונטית לימינו? כיצד ניתן ליישב את הרגש והמוסר הטבעי עם מצו?ת מחיית עמלק? וכיצד תפסו בחסידות את המצווה הזו? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי בדיקת חמץ כיצד יש לבצע את ביעור החמץ? האם ישנה חובה לרכוש חמץ על-מנת לבערו מן העולם? מדוע יש צורך גם בבדיקת הבית וגם בביטול החמץ? כיצד יש להתייחס למנהג של החבאת חתיכות החמץ לצורך הבדיקה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי סוף זמן אפיקומן ידועים דברי המשנה כי "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", אולם האם הדברים חד-משמעיים? האם ישנה אפשרות להמשיך ולאכול גם לאחר סוף זמן אפיקומן? מה היה ה'פטנט' של בעל ה'אבני נזר', ובמה חלקו עליו שאר האחרונים? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מצה עשירה מה דינה של מצה עשירה? האם מי פירות יכולים בכלל להחמיץ את העיסה? האם מותר ללוש לכתחילה עיסה במי פירות בפסח? מה נפסק להלכה בנוגע למצה עשירה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי ברכת הריח מהו המחייב של ברכת הריח? האם זו ברכת הנהנין או ברכת השבח? מה הנפקא-מינה בין ההסברים? מי ששכח ולא בירך לפני שהריח - האם יכול לברך לאחר מכן? האם ישנם דינים מיוחדים לברכת הריח בהבדלה שבמוצאי שבת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי זריזין מקדימין למצוות ידוע הכלל כי זריזים מקדימים למצוות, אולם מהו מקור כלל זה? האם חובה זו הינה מדאורייתא או מדרבנן? מה הדין במקרה שכלל זה מתנגש עם הידור מצווה אחר? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מב: - שיעור קביעות סעודה כידוע, במידה ואדם קבע סעודה על 'פת הבאה בכיסנין' - עליו לברך ברכת המוציא וברכת המזון. כיצד נמדדת קביעות זו? האם ישנו שיעור אובייקטיבי או שמא הדבר תלוי בכל אדם ואדם? מה חידש ה'מגן אברהם' בעניין זה, ומהי הנפקא-מינה הגדולה שיש לדבריו? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מד. - פת הבאה בכיסנין מהו המחייב של ברכת המזון? האם אלו המרכיבים של הסעודה, או שמא קביעות הסעודה על מאכלים מסוימים? כיצד יש לקבוע את שיעור קביעות סעודה? מהי פת הבאה בכיסנין ומה מברכים עליה? מה מברכים על פיצה ובורקס? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי שבועות - הרחקה בין בשר לחלב מה הקשר בין חג השבועות להרחקה בין בשר לחלב? מהן השיטות השונות בנוגע לזמן שצריך לחכות בין אכילת בשר לחלב ומה טעמן? האם יש צורך להמתין בין אכילת חלב לאכילת בשר? בשבתך בביתך ברכות

עמודים