עיון יומא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב עד: - מן ויום הכיפורים - שיעור פתיחה שיעור זה הינו שיעור פתיחה לפרק שמיני במסכת יומא. השיעור עוסק בדברי האגדתא המובאים בראשית הפרק. הגמרא מביאה מספר מימרות הדנות במן שירד לבני ישראל במדבר. בשיעור זה ננסה לראות את הקשר הקיים בין המן ליום הכיפורים. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עד: - תוקף העינויים ביום כיפור מהו תוקפם של האיסורים ביום הכיפורים – האם הם מדאורייתא או מדרבנן? האם יש הבדל בין איסור האכילה לבין שאר האיסורים? מה ההבדל בדברי הרמב"ם בין המינוח "מפי השמועה" ל"מפי הקבלה"? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עג: - חמשת העינויים ביום הכיפורים המשנה בריש פרק יום הכיפורים מונה את חמשת העינויים הנוהגים ביום הכיפורים. מהו המקור לקביעתה של המשנה אודות חמשת העינויים? אם התורה באמת ציוותה על עינויי נפש, מדוע לא די בעינוי אחד מרכזי - אכילה ושתייה? מהי תרומתם של שאר העינויים? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עד: - משמעות העינוי (א) שיעורים אלו עוסקים במשמעות העינויים ביום הכיפורים. האם אופיו של היום הינו יום תענית עם כל ההשלכות המתלוות לכך, או שמא אופיו של היום הינו שונה לחלוטין ומטרת הצומות הינה אחרת לחלוטין. לשאלה זו ישנן הלשכות רבות, ובשני שיעורים אלו נסקור אותן, ודרכן ננסה ללמוד על אופיו של היום. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עד: - משמעות העינוי (ב) שיעורים אלו עוסקים במשמעות העינויים ביום הכיפורים. האם אופיו של היום הינו יום תענית עם כל ההשלכות המתלוות לכך, או שמא אופיו של היום הינו שונה לחלוטין ומטרת הצומות הינה אחרת לחלוטין. לשאלה זו ישנן הלשכות רבות, ובשני שיעורים אלו נסקור אותן, ודרכן ננסה ללמוד על אופיו של היום. בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עו. - כשרות סבונים הגמרא במסכת יומא קובעת כי סיכה כשתייה. מה ההשפעה של קביעה זו על מוצרי היגניינה שונים העשויים מחומרים האסורים באכילה? האם יהיה הבדל בחומרים שאינם ראויים לאכילה? האם מותר להשתמש בבושם בפסח? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עח: - קרוקס ויום הכיפורים האם מותר לנעול נעלי קרוקס ביום הכיפורים? מהי הגדרת המנעל האסור ביום כיפור? האם ישנה בעיה עם נעליים מעץ? מה דין נעליים שאינן עשויות מעור אך נוחות מאוד להליכה בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט. - אכילה ביום הכיפורים מהו השיעור האסור באכילה ביום הכיפורים? הם יהיה בדל בין אנשים או מאכלים שונים? האם מותר לאכול אוכל שאינו ראוי לאכילה? מה יהיה דינו של חולה שאין בו סכנה באכילת אוכלים כאלו ביום כיפור? האם במקרה שחולה יכול לקבל אינפוזיה, עליו לקבל את האיפוזיה או שעליו לאכול כרגיל? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט-פ - שיעורין (א) הגמרא אומרת כי שיעורין הינם 'הלכה למשה מסיני'. מהי הכוונה בביטוי 'הלכה למשה מסיני'? האם גודל כל שיעור הינו דאורייתא? האם יתכן כי גודל השיעורין ישתנה במהלך הדורות ?האם גודל הביצה כיום קטן מפעם? מה היתה מחלוקת ה'חזון איש' ור' חיים נאה בהקשר זה? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט-פ - שיעורין (ב) הגמרא אומרת כי שיעורין הינם 'הלכה למשה מסיני'. מהי הכוונה בביטוי 'הלכה למשה מסיני'? האם גודל כל שיעור הינו דאורייתא? האם יתכן כי גודל השיעורין ישתנה במהלך הדורות ?האם גודל הביצה כיום קטן מפעם? מה היתה מחלוקת ה'חזון איש' ור' חיים נאה בהקשר זה? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פא: - אכילה בערב יום הכיפורים מוכרת קביעת הגמרא כי 'כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי'. כיצד ניתן להבין קביעה זו? מהו טעמה של מצווה זו? האם זו מצווה מן התורה או מדרבנן? מה דינו של חולה שקשה לו לאכול – האם עליו לאכול בכל זאת? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט: - שיעור אכילה לברכה אחרונה בשיעור זה נעסוק בשיעור שצריך לאכול או לשתות כדי להתחייב בברכה אחרונה. מהו ההבדל בין שיעור זה לשיעור האסור באכילה ביום הכיפורים? האם השיעור במחייב בברכה אחרונה הינו מדאורייתא, או שמדאורייתא מתחייבים רק על שביעה גמורה? האם מי שאוכל על ידי אינפוזיה מתחייב בברכה אחרונה? מה מברכים על שתיה איטית של קפה? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פא. - תוספת יום הכיפורים צום יום הכיפורים מתחיל זמן מסוים לפני השקיעה, וזמן זה נקרא תוספת יום הכיפורים. מהי משמעותו ההלכתית של זמן זה? האם אופיו דומה לאופי התוספת בשבת? כיצד נלמד דין זה בפסוקים? האם תוספת יום הכיפורים דורשת קבלה בפה? מדוע הזכיר הרמב"ם רק את דין תוספת שבת ולא את תוספת יום הכיפורים? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פב. - מצוות חינוך ביום הכיפורים בניגוד למצוות אחרות בהם ישנה חובה כללית לחנך את הילדים, ביום הכיפורים אנו מוצאים דיונים מפורשים בנושא. האם הדין ביום הכיפורים זהה לדין בשאר המצוות? מהו היקף החיוב על הקטנים ביום הכיפורים? האם מותר לקטן להתענות למרות שהוא פטור מכך? על מי מוטל החיוב הזה? מהו דינם הבנות הקטנות? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פב. - הפרשת קטן מאיסורים האם מוטלת על האב חובה להפריש את ילדיו מאיסורים? האם הדין זהה ביום הכיפורים? האם ביום הכיפורים יכולים הורים לתת בידים אוכל לילדיהם? האם מצוות החינוך מוטלת על ההורים בלבד? האם מותר לאישה כהנת מעוברת להיכנס לבית קברות? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עט. - אכילה מחוץ לסוכה מה הקשר בין אכילה מחוץ לסוכה למסכת יומא? מה חייבים לאכול בתוך הסוכה, ומה מותר לאכול מחוץ לסוכה? האם ישנו הבדל בין הימים השונים לעניין זה? האם מי שלא אכל ביום הראשון בסוכה יכול להשלים חובה זו? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פה. - בגדרי פיקוח נפש מהו המקור לדין שמחללים שבת לטובת פיקוח נפש? האם שבת הותרה בפני פיקוח נפש או רק דחויה בפניו? כיצד בודקים האם המצב שלפנינו הינו מצב של פיקוח נפש? האם זו שאלה סוביקטיבית או אוביקטיבית? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פח - מעוברת ויולדת ביום הכיפורים המשנה קובעת כי עוברה שהריחה אוכל ורוצה לאכול - מאכילין אותה עד שתתיישב נפשה. מה ההבדל בין מעוברת לחולה? האם החשש במעוברת הוא לאישה או לעובר? מהו מעמד העובר בהלכה? לשאלה זו משמעות רחבה כאשר באים לעסוק בדיני הפלה, ונעסוק בענין זה בקצרה. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פב. - מאכילין אותו הקל קל תחילה בשיעור זה נמשיך לעסוק בהיתר האכילה של מעוברת. הבריתא קובעת כי יש להאכיל את המעוברת הקל קל תחילה - כלומר מן האיסור הקל יותר אל החמור. האם כלל זה נכון בכל דיני פיקוח נפש? האם יום הכיפורים הותר לגמרי או רק נדחה מפני פיקוח נפש? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פד: - ספקות בפיקוח נפש הגמרא אומרת כי יש לחלל שבת אף במקרה של ספק פיקוח נפש. מה מוגדר ספק פיקוח נפש. מהו דין קבוע בו לא התירו לחלל שבת במקרה של ספק? האם ניתן לחלל שבת כדי לרפא גויים? האם רופא יכול לנהוג חזרה לביתו בשבת, לאחר שנקרא לטפל בחולה בבית החולים? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פג. - רפואה סגולית מהי רפואה סגולית? האם מותר להשתמש בה? האם מותר לחלל בשבילה שבת? מהם הגדרים הקובעים איזו רפואה מותרת בשבת ואיזו אסורה? האם מותר לחלל שבת כדי לבקש מצדיק שיתפלל על חולה? מהו יחס ההלכה לרפואה משלימה? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פה. - קביעת רגע המוות כיצד נקבע רגע המוות? האם הולכים על פי הנשימה או ניתן להתחשב במוות מוחי? מהו ניסוי הכבשים שערך הגרש"ז עם הרב פרופ' אברהם שטיינברג? מהי השאלה הפילוסופית העומדת מאחורי מחלוקת הפוסקים בעניין זה? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פה. - מקור היתר פיקוח נפש בשבת הגמרא מביאה 7 דעות למקור היתר פיקוח נפש בשבת. ישנן מחלוקות עקרוניות בין הדעות? מדוע יש צורך בכל הדרשות? שיעור זה מנתח את המקורות לדין פיקוח נפש בשבת, ומצע כי ריבוי המקורות נובע ממחלוקת עמוקה שהיתה עם הכת האיסיים. הוכחת טענה זאת נעשית תוך עיון במקורות האיסיים וניתוחם. בשבתך בביתך יומא
אביגדור שלומוביץ שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1 שיעור גמרא לדוגמה 1