עיון כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן הקדמה - בעניין כתובה דאורייתא או דרבנן האם חיובה של הכתובה הוא מדאורייתא או מדרבנן? עיון בשיטות השונות, ובעיקר בשיטת הרמב"ם באמצעות חלוקה בין עקרון הכתובה לבין פרטי דיניה. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ב. - הגיע זמן ולא נישאו אם הגיע הזמן שנקבע לנישואין ובני הזוג לא נישאו - הבעל חייב במזונות ארוסתו. מה קורה אם הם לא נישאו מחמת אונס? מהו אופי תשלום המזונות במקרה זה: האם זהו קנס, התחייבות או החלת חלק מחובות הבעל לאשתו? מה בדיוק חייב הבעל לשלם במקרה זה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ב: - אונס בגיטין הגמרא מתלבטת האם יש טענת אונס בתנאֵי גיטין או לא. מהו ההיגיון בדעה ש"יש אונס בגיטין"? השיעור מציע שלוש אפשרויות: אומדנא של דעת המגרש, מעשה באונס אינו מתייחס לעושה אותו, או התנאי הוא תנאי מיוחד שאינו מתקיים באונס. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ג. - אפקעינהו רבנן לקידושייהו השיעור עוסק ביסוד הדין של "אפקעינהו", ובשאלה כיצד יכולים חכמים לבטל קידושין דאורייתא. כמו כן, השיעור עוסק בהבדל שבין קידושי כסף לבין קידושי ביאה, ובאפשרות לטהר ממזרים באמצעות "אפקעינהו". גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ג: - ולדרוש להו דאונס שרי השיעור עוסק בחובת מסירות הנפש בשלוש העבירות החמורות ובפרהסיא. עיקר השיעור דן בשיטת בעל המאור, שאין צורך למסור את הנפש על "הנאת עצמם". גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ג: - אבילות בשבעת ימי המשתה האם מצוַת האבילות היא מדאורייתא או מדרבנן? לפי השיטה שמצווה זו דאורייתא - כיצד היא נדחית מפני שמחת החתונה? השיעור עוסק בשאלה זו, וכן בשאלה ממתי מתחילה האבילות: מרגע המיתה או מרגע הקבורה. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ה: - מקלקל בחבורה כמבוא לסוגיית עשיית חבורה בשבת, השיעור עוסק בכמה מעקרונות דיני המלאכה בשבת: דבר שאינו מתכוון, מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה ופסיק רישא. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ז. - מתוך שהותרה לצורך - הותרה נמי שלא לצורך מהו יסוד ההיתר של "מתוך שהותרה לצורך - הותרה נמי שלא לצורך"? האם ביו"ט הותר לעשות מלאכות אוכל נפש, או נאסר לעשות מלאכות עבודה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ז. - ברכת חתנים מהי מהות הברכה שמברכים תחת החופה? האם שבע הברכות קשורות לסעודה, או שיש להן מעמד עצמאי? מהי מטרת אמירתן? מה תפקידם של ה'פנים החדשות'? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ט. - נאמנות הבעל לאסור עליו את אשתו המאמר עוסק בדין "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא". כיצד יכול האדם להחיל על עצמו איסורים חדשים? האם יש פה עדות מצומצמת, החלת נדר או נאמנות מסוג אחר? האם בית הדין חייב למנוע מהאדם לעבור על איסור כזה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ט. - ספק ספיקא מה היסוד של דין "ספק ספיקא"? האם יסוד הדין הוא רוב סטטיסטי או "רוב אפשרויות"? האם רוב רק מכריע בספקות או מברר את המציאות? מדוע לא מתייחסים בסוגייתנו לחזקת ההיתר של האישה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן י: - מוחזקות בכתובה האם לאחר הגירושין הבעל נחשב למוחזק בממון, או האישה - שבידה הכתובה - נחשבת למוחזקת? האם דיני הכתובה זהים לדיני השטרות הרגילים? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן יא. - גר קטן כיצד ניתן לגייר קטנים? כיצד ניתן להשתמש בעיקרון של 'זכין לאדם שלא בפניו'? האם יש משמעות לגרות בלי קבלת עול מצוות? האם הקטן הוא גר מדאורייתא או רק מדרבנן? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן יא: - כתובת מנה ומאתיים חכמים תיקנו שבתולה - כתובתה מאתיים, ובעולה - כתובתה מנה. מהי הגדרת בתולה? האם הקריטריון הוא פיזי או אישותי? מדוע הבחינו כך חכמים בין בתולה לבין בעולה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן יב: - ברי ושמא ישנה דעה שלפיה "ברי ושמא - ברי עדיף". מהו ההיגיון בשיטה זו? האם עדיפות טענת ה"ברי" מבוססת על נאמנות מוחלטת או על דין אחר? האם ניתן לגבור על חזקת ממון באמצעות טענת ברי בצירוף טענה נוספת (כגון מיגו)? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן יג. - משנת ראוה מדברת משנת "ראוה מדברת" עוסקת ביסודות דיני החזקה. גמרא כתובות
הרב ברוך גיגי יג: - המכשיר בה, מכשיר בבִתה האם חזקת כשרות של אישה יכולה להיות משמעותית גם לבתה? הסוגייה עוסקת בשאלה זו, ומעלה את השאלה העקרונית יותר: האם חזקתו של אדם אחד יכולה להועיל לאדם אחר? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן יד. - אלמנת עיסה מי נחשבת ל"אלמנת עיסה"? מה דינה של אלמנה זו? הדיון בסוגייה זו כרוך בשאלות של חזקה, רוב, ספק ספיקא, והעיקרון של "מעלה עשו ביוחסין". גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן טו. - רוב וקבוע מתי מכריעים על פי הרוב, ומתי המיעוט נחשב ל'קבוע' שאינו בטל ברוב? גמרא כתובות
הרב שמואל שמעוני טו: - היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר אלמנה נשאתיך הסוגיה הפותחת את הפרק השני מהווה סיכום מסוים של סוגיות רבן גמליאל ורבי יהושע מסוף הפרק הראשון, והשיעור מתמקד בחלק הנוגע למחלוקתם בעניין `היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו, והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות`. הגמרא מחלקת בין מצב של ברי וברי למצב של ברי ושמא, ויש לבחון את הדין במצב של שמא ושמא ואת טיבו של הצירוף המדובר. הגמרא מעלה הצעה מפתיעה, שרוב הפועל לטובת אחד הצדדים יכול להגדיר סיטואציה של ברי וברי כברי ושמא, והשיעור בוחן מספר דרכים לבאר תופעה זו. גמרא כתובות
הרב שמואל שמעוני טז. שור שחוט לפניך ראשית השיעור עוסקת בתפקיד המיגו במסגרת צירופיו של רבן גמליאל. האם המיגו שמבוסס על יכולת האישה לטעון `מוכת עץ אני` הוא מיגו פשוט? כיצד ניתן להבין את הדרך בה הוא מועיל? המשך השיעור עוסק בשיטת רבי יהושע, המחלק בין מיגו זה למקרה של `הפה שאסר הוא הפה שהתיר`, שבו אין `שור שחוט לפניך`. חילוק זה זכה להסברים שונים ומגוונים בראשונים, הסברים הנוגעים בשאלות יסוד בנוגע למיגו, `הפה שאסר` וגדרי מוחזקות בקרקע ובמטלטלין.
הרב שמואל שמעוני טז. רוב נשים בתולות נישאות נחלקו האמוראים אם ניתן להוציא ממון ע"י רוב, ולהלכה נפסק שלא ניתן. אף על פי כן, סוגייתנו מציעה להוציא ממון בעזרת "רוב נשים בתולות נישאות". האם הדבר תואם את הפסיקה בעניין רוב וממון? כיצד ניתן להבין את ההצעה שצירוף של רוב לחזקת הגוף יכול להוציא ממון? האם אכן ברור שבמקרה דנן יש צירוף של רוב וחזקת הגוף?
הרב שמואל שמעוני יז. מת, כלה ומלך הברייתא עוסקת בסדרי קדימויות של מלך, מת וכלה. מדוע קודמת הכלה למת? האם הדבר תקף גם ביחס לקרובי המת האבלים עליו? מדוע אין המלך יכול למחול על כבודו? הראשונים מעלים גישות שונות בנושא זה, הנוגעות לשורש מוסד המלכות בישראל. כיצד נתפס ויתור שלו על כבודו למטרת מצוה? האם יש הבדל בין ויתור של המלך לטובת כלה מאשר לסתם אדם?
הרב שמואל שמעוני יז:-יח. חזקת ג' שנים סוגייתנו פותחת צוהר לנושא של חזקת ג' שנים. על מה מבוסס המנגנון של חזקה זו? מה תוקפה? כיצד משפיע הדבר על טיבה של המחאה הנדרשת ועל שאלת מחאה שלא בפניו הנדונה אצלנו?
הרב שמואל שמעוני יח. טענת "פרעתי" הראשונים במסכת שבועות העלו הסברים שונים בפשר הדעה שהמלוה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים, אך נראה שמסוגייתנו עולה הסבר שונה, הנוגע במהות ההבדל שבין טענת פירעון לטענת להד"מ. מדוע הראשונים בשבועות לא נקטו בהסבר זה? מה נשאר מתוך הסבר זה במסגרת הפסיקה שהמלוה את חברו בעדים אינו צריך לפורעו בעדים? האם יש הבדל בין הלווה בעדים לגוזל בעדים?

עמודים