עיון כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני יח: - העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה מחלוקת לישנות בסוגייתנו מעלה לדיון מספר שאלות: האם דין `כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד` חל ביחס לשטר? האם בעיית `אין אדם משים עצמו רשע` תקפה ביחס לעדים המעידים שחתמו על השטר בקטנותם? האם `הפה שאסר הוא הפה שהתיר` פותר את בעיית `אין אדם משים עצמו רשע`? מדוע בעיית `כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד` אינה קיימת במצב של שטר שאינו מקוים? גמרא כתובות
הרב שמואל שמעוני יח: - יט. מודה בשטר שכתבו נחלקו האמוראים אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו - האם הלווה שקיום השטר נשאר בידיו נאמן לומר פרעתי. במסגרת בירור המחלוקת נעמוד מעט על מעמדו של שטר שאינו מקוים וגדרי טענת מזויף, ועל הדרך בה מונע שטר רגיל מלווה לטעון טענת פירעון, ומתוך כך נברר את השיטות השונות.
הרב שמואל שמעוני יט: ידענו שכתב ידם הוא אבל הברייתא קובעת שכאשר יש שטר מקוים אין נאמנות לעדים אחרים לבוא ולטעון שעדי השטר פסולים הם. הגמרא מסבירה שיש להם נאמנות, אלא שזהו מצב של תרי ותרי. בשיעור נדון בשתי שאלות שהעסיקו את הראשונים על אתר: א. אימתי חלקו עדי השטר על העדים הפוסלים, ואף אם נפרש שהם חלקו - האם יש להם נאמנות לעשות כן? ב. מדוע לא להאמין לעדים הפוסלים במיגו?
הרב שמואל שמעוני יט:-כ. תפיסה הברייתא קבעה לגבי עדים שבאים לפסול שטר מקוים ש"אין אלו נאמנים". הגמרא ציינה שמדובר בתרי ותרי (ראה שיעור קודם) ועל כן לא ניתן לגבות באמצעות השטר. מה אם כן המשמעות המעשית לכך שהעדים אינם נאמנים? ישנן מספר תשובות בראשונים, אך הגישה הרווחת היא שהתובע יכול לתפוס בכוח את המגיע לו על פי השטר. מדוע מתאפשרת תפיסה במצב ספק שכזה?
הרב יאיר קאהן מו: - זכויות האב בבתו אילו זכויות יש לאב בבתו? מהיכן נלמדים זכויות אלו? התשובות לשאלות אלו נעוצות בעיון בסוגיית קבלת גט ע"י האב עבור בתו. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן מז. - הבא לפדות את אשתו להלכה אנו פוסקים שאישה יכולה לומר "איני ניזונת ואיני עושה", לקבל את מעשי ידיה ולוותר על מזונותיה. האם אישה יכולה להתנות לקבל את פירות נכסיה ולוותר על פדיונה? מה ההבדל בין תקנת המזונות לבין תקנת הפדיון? האם "תיקנו פרקונה תחת פירותיה" לטובת הבעל או לטובת האישה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן מח. - עולה עמו ואינה יורדת עמו הגמרא קובעת שרמת חייה של האישה צריכים לעלות בעקבות נישואיה, ולא לרדת. האם תנאי זה חל גם לאחר מיתתה של האישה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן מח: - מסר האב לשלוחי הבעל מה מעמדה של נערה שנמסרה לבעל (או לשלוחיו) אך עדיין לא נכנסה לחופה? לאילו דברים היא נחשבת ארוסה, ולאילו דברים היא נחשבת נשואה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן מט. - חיוב האב במזונות ילדיו האם האב חייב במזונות ילדיו? האם יש הבדל בין ילדים מתחת לגיל שש לבין ילדים מעל גיל זה? האם בית הדין יכול לכפות את האב לשלם את המזונות? האם כופים על מצוות עשה שמתן שכרן בצדן? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נ: - חיוב פרנסה לפי דין תורה, רק הבנים יורשים את אביהם. בנים אלו חייבים לדאוג לצורכי הבנות, ולכן הם חייבים במזונותיהן ובפרנסתן. מהי ההגדרה של פרנסה? האם אפשר לגבות את הפרנסה גם ממטלטלין? האם "שמין בדעת האב"? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נא. - כתובה כתנאי בית דין השיעור עוסק במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדבר יכולת האישה למחול על כתובתה. מהו מעמד הכתובה במסגרת חיי הנישואין? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נא: - תחילתו באונס וסופו ברצון רבא ואבוה דשמואל נחלקו בדבר אישה שנאנסה - האם היא אסורה על בעלה שמא תחילתה הייתה באונס וסופה ברצון, או שהיא מותרת לו אפילו אם היא הביעה את רצונה לאונס באמצעו משום "יצר אלבשה". מהם היסודות של מחלוקת זו? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נב. - פדיון אשת כהן חז"ל תיקנו שהבעל חייב לפדות את אשתו אם נשבתה. האם יש הבדל מהותי בין ישראל הפודה את אשתו לבין כהן הפודה את אשתו (שהיא אסורה עליו אחרי פדיונה)? האם גם ישראל חייב לפדות את אשתו אם היא נאסרה עליו? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נב: - חיוב פדיון חכמים קבעו שהבעל חייב לפדות את אשתו אפילו יותר מכדי דמיה ויותר מדמי כתובתה, אך חילקו בין הפדיון הראשון לבין הפדיון השני. מה ההבדל בין הפדיונות השונים? האם ניתן ללמוד מכך על אופי חיוב הפדיון? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נג. - חיוב קבורה חכמים תיקנו לאישה את קבורתה תחת כתובתה. האם חיוב הקבורה מוטל על היורשים? האם הקרובים חייבים להתעסק בקבורה גם אם הם אינם יורשים את האישה? ובכלל - האם חיוב הקבורה הוא מדאורייתא או מדרבנן? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן נד. - מדור אלמנה ההלכה קובעת שהיורשים צריכים לדאוג למגורי האלמנה. מה הדין כאשר לבעל שנפטר היה רק בית קטן? לדעת מר בר רב אשי, אישה שאינה זכאית למדור - אינה זכאית גם למזונות. מהו יסוד המחלוקת? גמרא כתובות
הרב עזרא ביק שיעורים מוקלטים בכתובות מאת הרב עזרא ביק

עמודים