עיון מועד קטן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר איסור מלאכה בחול המועד (א) השנה, אנו מתחילים לעסוק במסכת מועד קטן, העוסקת בעיקרה בדיני עשיית מלאכה בחול המועד. בנוסף לכך אנו לומדים במסכת מספר נושאים נוספים הקשורים לדיני שביעית, אבלות ועוד. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר איסור מלאכה בחול המועד (ב) - מהמקדש למדינה השבוע נדון בפסיקת הרמב"ם בנוגע למקור איסור מלאכה בחוה"מ. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר איסור מלאכה בחול המועד (ג) - תוקף האיסור השבוע נעסוק בשאלת תוקף האיסור, וזאת בעקבות מחלוקת הראשונים בנושא. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר מלאכות האסורות בשביעית בסדרת השעורים הבאה נעסוק במספר אספקטים של הלכות שביעית הנזכרים במשנתנו. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר שביעית בזמן הזה על מצוות השמיטה נצטוו ישראל במדבר, אולם בתנאי המצווה נאמר כי יש למנות שמיטין ויובלות רק לאחר כניסתם לארץ. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר נישואין בחול המועד המשנה במסכת מועד קטן קובעת שאין לשאת נשים במהלך ימי חול המועד. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר חול המועד, שביעית ואבל מסכת מועד קטן עוסקת בעיקרה בדיני חול המועד, אך ישנם נושאים נוספים שתופסים מקום נכבד בדיוני המסכת. במסגרת זאת, בפרק ראשון אנו מוצאים מספר סוגיות מרכזיות בענייני שביעית, ובפרק שני ושלישי סוגיות נרחבות בענייני אבלות. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר חנוכת מקדש שלמה בדיוננו על סוגיית נישואין במועד עסקנו במקור ההלכה האומר כי "אין מערבין שמחה בשמחה". בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר מקללות לברכות – רשב"י ובנו השבוע נמשיך לעסוק במדרשים ובאגדה במסכת מועד קטן. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר גילוח בחול המועד אחר שהתרה בו גדול שבדיינים, אמר לו: מיסייה פנסו, משמך אמרו שחכם חייא התיר לך לגלח בחול המועד, השיב לו: מפי לא יצאו הדברים... אלא שיצא קול וביקשנו להעמיד את הדבר על בוריו... בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר כיבוס בחול המועד השבוע נרחיב בסוגיית הגמרא לגבי כיבוס במועד ונראה את הדומה והשונה לסוגיית הגילוח. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר חכם ששמועתו רעה הגמרא בפרק השלישי עוסקת בדיני נידוי, ובכלל זה נידוי של אדם שעובר על ההלכה או פוגע בתלמידי חכמים באופן אישי. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר הלכה כדברי המקל באבל פרק שלישי במסכת מועד קטן עוסק ברובו בדיני אבלות, והוא אף מהווה מקור הלכתי העיקרי לנושא זה. במסגרת השיעור נעסוק בכלל הלכתי שקבע שמואל בנוגע לפסיקת ההלכה בדיני אבלות, ונבחן את היקפו וטעמו לאור הסוגיות השונות בפרק. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב אין אבלות לקטן מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה מטיל על האדם את י"א חיובי האבלו. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב י"א חיובי אבלות מותו של קרוב משאיר את האדם עם תחושת חידלון. עד לפני מספר שעות הקרוב היה חלק משגרת חייו, והנה הגיע המוות והפסיק את השגרה. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב י"א חיובי אבלות – המשך בשיעור זה נמשיך לעסוק בי"א חיובי אבלות. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב י"א חיובי אבלות כיבוס, סיכה, רחיצה, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר נישואין ואבלות – מה הקשר? בשיעור השבוע נעסוק בקשר הלכתי ומחשבתי מפתיע שקיים בין שני תחומים שנראים, במבט ראשון, כזרים זה לזה – אבלות ונישואין. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר גדרי המצווה וכוונת התורה בשיעורים האחרונים עסקנו בהקשרים שונים של דיני אבלות. השבוע נחזור לדון בהבנה בסיסית ביסוד דיני אבלות שהציג הרב סולובייצ'יק, הבנה שנוגעת למהותם ומטרתם. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר גדרי המצווה וכוונת התורה בשיעורים האחרונים עסקנו בהקשרים שונים של דיני אבלות. השבוע נחזור לדון בהבנה בסיסית ביסוד דיני אבלות שהציג הרב סולובייצ'יק, הבנה שנוגעת למהותם ומטרתם. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר 'וקדשתו' – קדימות הכהנים לפני מספר שיעורים עמדנו על הקשר שבין נישואין ואבלות. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב הספד – יקרא דחיי או יקרא דשכבי? בשיעור זה נעמוד על השאלה מהי מטרת ההספד: יקרא דשכבי - כבוד הנפטר, יקרא דחיי - כבוד החיים. בשבתך מועד קטן