עיון סוטה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב פרשת סוטה – בין ישראל לעמים פתיחה למסכת סוטה, לאור פסוקי פרשת סוטה והשוואתם לחוקים שהיו מקובלים בעבר בקרב עמי המזרח. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הרואה סוטה בקלקולה – מקומה של מסכת סוטה בסדר נשים דיון במיקומה של מסכת סוטה והמשמעויות העולות ממנו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב נישואין – בין גורל להשתדלות נעמוד על תפיסתם של חז"ל את מוסד הנישואין, ועל הקשר בין תהליך בחירת בת הזוג וחיי הנישואין שלאחר מכן, לאור הקדמתו של ריש לקיש למסכת סוטה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב תהליך השקאת הסוטה בתורה ובדברי חז"ל נדון במשמעותו של תהליך השקאת הסוטה, לאור ההבדלים באופן הצגתו בתורה ובדברי חז"ל. בשבתך
הרב אביעד ברטוב קינוי בזמן הזה ר' חנינא מסורא קבע שאדם האומר לאשתו "אל תסתרי עם איש פלוני" עלול לאוסרה על עצמו, ואפילו בזמן הזה. נדון בגדרי דין זה ובהשלכותיו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב בין טומאה לסתירה נבחן את משמעותו של משך הזמן של הסתירה המגדירה את האשה כ'טמאה'. בשבתך
הרב אביעד ברטוב 'עד ככר לחם' – חובת נטילת ידים נדון באופייה של תקנת נטילת ידים, לאור מקורותיה ודיניה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב גסות הרוח וחטא הזנות נדון בחומרתה של גסות הרוח, ובקשר בין מידה זו לחטא הזנות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב תקופת הביניים נעסוק במעמדה של הסוטה במהלך התקופה שבין הסתירה לשתייה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ועד אין בה – עדות לאחר שתיית המים המרים נדון בהשפעתם של עדים על תהליך השקאת הסוטה, ובמשמעויותיו של הדבר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ליווי הסוטה למקדש נראה את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בשאלה האם יש למנוע מן הבעל להתייחס עם אשתו הסוטה, ונדון בשיקולים השונים בסוגיה זו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ההגעה לבית המקדש – האיום נדון באופיו של האיום שמאיימים בית הדין הגדול על הסוטה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב 'ימי העיון בתנ"ך' של הסוטה מדוע מספרים לסוטה אודות אנשים שהודו בחטאיהם, וכיצד הדבר קשור לקריטריונים שעל פיהם יש לבחור מנהיג? בשבתך