עיון ע"ז
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב מהי עבודה זרה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר היחס אל הגויים בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ב. - איסור מו`מ עם עכו`ם המשנה הראשונה במסכת קובעת כי אסור לסחור עם העכו`ם סביב ימי חגיהם. מהו טעם האיסור? מהם הנפקא מינות בין שני הטעמים לאיסור זה? האם נאסרה רק מכירה לגויים או שגם השאלה אסורה? מדוע לא היה מוכן ר' יהודה לקבל כוס דינרים מאת העכו`ם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ב. - ג' ימים לפני יום אידם - המשך אילו ימים נאסרו במשא ומתן עם העכו"ם לפני ואחרי ימי חגיהם? מדוע יש שחילקו בין הגויים שבארץ ישראל לגויים שבחוצה לארץ? האם ישנו מושג של 'אסרו חג' בחגי הגויים? מה דין הסחורה אם עבר על דברי חכמים ונשא ונתן עם העכו"ם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ב. - גזרת ג' ימים בשיעורים האחרונים עסקנו באיסור לסחור עם הגויים סביב ימי אידיהם. בעלי התוספות הגבילו קצת את האיסור והסבירו כי הגויים שחיו בסביבתם אינם נחשבים כעובדי עבודה זרה משום ש'מנהג אבותיהם בידם'. הסבר נוסף להיתר המובא בתוספות הינו כי הקניה מן הגויים כיום נעשית מטעמי חנופה. מהו ההסבר לטעמים אלו? מהן הנפקא מינות ביניהם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ב. - ראשוני אשכנז - ג' ימים לפני יום אידם שיעור זה ממישך לעסוק באיסור הסחר עם הגויים לפני ימי אידם, ובוחן את יחסם של ראשוני אשכנז לאיסור זה. רבנו גרשום לימד זכות על הנוהגים להקל באיסור זה וזאת הן מטעם כי מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין, ובנוסף משיקול הפרנסה. מהן ההשלכות של היתרים אלו על הפסיקה להלכה? מה טען המאירי על הנצרות? כיצד יש להתייחס להלכה זו בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ו. - לפני עיוור מהם גדרי איסור 'לפני עיו''ר לא תתן מכשול'? מי כלול באיסור זה? מהו גדר 'לפני דלפני' והאם הוא נאסר? מה הדין בתרי עברי דנהרא? מה ההבדל בין איסור זה לאיסור מסייע לדבר עבירה? האם קיים איסור לפני עיור במי שמוגדר כ'תינוק שנשבה'? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ו. - טיפ לשליח לדבר עברה שיעור זה ממשיך את העיסוק באיסור 'לפני עיור'? האם ניתן לתת טיפ לשליח לדבר עבירה? האם פעולה כזאת כלולה באיסור? האם מותר לעסוק בהובלת סחורות אסורות? האם ניתן להתיר מעשים אלו מפני דרכי שלום? האם מותר לקנות מוצרים ממפעל שלא שומר שבת? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ז. - חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר הגמרא קובעת כי הנשאל לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר. מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו איסור לשאול לחכם אחר כדי שיחמיר אחרי שהראשון הקל? מה הדין כאשר החכם הראשון טעה בדבר משנה? האן ניתן להקים בית דין לערעורים? מה היתה מחלוקתם שם הרב עוזיאל והרב הירשנזון בשאלה זו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ז. - ספקות בהלכה מהו הדין במקרה של ספק בפסיקת ההלכה? כיצד מכריעם להלכה? ידוע הכללכי בדינים דרבנן הולכים אחר המקל, מהו גדר כלל זה? כיצד יש להסבירו לדעת הרמב`ם? מהם דרכי פסיקת ההלכה בספיקא דדינא? האם ניתן להכריע על פי רוב פוסקי הדורות הקודמים? מהיכן נובעת הגישה המחמירה בכל שאלה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ז: - נצרות - עבודה זרה? האם הנצרות הינה עבודה זרה? הרמב`ם סבר שהתשובה לשאלה זו הינה כן. מהי הגדרת עבודה זרה לדעת הרמב`ם? בעלי התוספות חלקו על דעת הרמב`ם וסברו כי הנצרות אינה נחשבת ע`ז, משום שלא נאסר השיתוף על בני נוח. מהי דעת המאירי בשאלה זו? האם יש לחלק בין הנצרות בתקופתם לנצרות בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יא: - חוקות הגויים מהו מקור האיסור ללכת בחוקות הגויים? מהו ההבדל בין איסור זה לאיסור ההליכה בדרכי האמורי? מהו הטעם לאיסורים אלו? האם מותר לירות מטחי כבוד בהלוויה צבאית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יא: - דרכי האמורי התוספתא בשבת מונה רשימה ארוכה של דברים האסורים משום דרכי האמורי. מה כלול באיסורים אלו? האם אמונות טפלות אסורות? האם אסור לאכול בשר הודו בחג ההודיה? מה דין רפואה אלטרנטיבית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יא: - כניסה לבתי תפילה של דתות אחרות האם מותר להיכנס לבתי עבודה זרה? האם ישנן דרכים בהם למרות האיסור מותר הלכינס לבתים כאלו? ממה נובע איסור ההנאה העבודה זרה? מה דין בתי עבודה זרה בימינו? האם קיימים כאלו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יב. - מראית עין דברים רבים נאסרו מן הטעם של מראית עין. מהו הטעם לאיסור זה? על איזה איסורים הוא חל? האם האיסור חל בכל מקום? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יג: - מכירת נשק לגויים מהו טעם האיסור למכור נשק לגויים? באילו מקרים הותר איסור זה? האם איסור זה חל כלפי כל הגויים? האם מותר למדינת ישראל לבצע עסקאות נשק עם מדינות זרות? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יז. - איסור קרבה אל הערווה מה כולל איסור קרבה אל הערווה? האם איסור נגיעה אסור מן התורה? מהי שיטת הרמב"ם בעניין זה? מהן ההשלכות לפסיקה זו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יא. - צער בעלי חיים האם צער בעלי חיים אסור מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לעבור על איסור זה כאשר ישנו צורך מסוים? מהו הצורך המתיר פעולה כזו? האם הותר האיסור לצורך רבים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יז. - איסור קרבה אל הערווה מהם גדרי ההרחקה בין איש לאישה האסורים זה לזה? מהי דעת הרמב"ם לגבי מגע של חיבה? מהן ההשלכות של שיטת הרמב"ם? האם ניתן ללכת על חוף הים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר טז: - בעקבות רבי חנינא בן תרדיון בשיעור זה ננסה לעקוב אחר דמותו של ר' חנינא בן תרדיון. מי היה האיש? מה היה יחסו לשלטון הרומאי? מה הייתה גישתו בנוגע לפעולה אקטיבית נגד הרומאים? מה אירע למשפחתו? כיצד זוכים לחיי העולם הבא? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב טו. - איסור מכירת בהמה גסה לנוכרי מהו טעם איסור מכירת בהמות לגויים? האם יש לאיסור זה קשר עם איסור שביתת הבהמה בשבת? מה הקשר בין איסור זה לאיסור מחמר? האם ניתן למכור על ידי מתווך? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יח. - מעשה דברוריא אחת מהנשים המפורסמות ביותר בתלמוד הינה ברוריא, אשתו של ר' מאיר. מי הייתה אישה זו? מהו `מעשה דברוריא` המוזכר בגמרא? מהו הפירוש שהציע רש`י וכיצד התמודדו איתו האחרונים? מה ניתן ללמוד ממעשיה בנוגע לשיחת גברים ונשים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יח: - מושב ליצים מהי ההגדרה של מושב ליצים? האם מדובר דווקא במקום הקשור לעבודה זרה או שמא לאו דווקא? מה צריך להיות היחס לתרבות החול? מה מוגדר בימינו כמושב ליצים? מה חשב הפילוסוף עמואל לוינס על בתי הקפה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כ: - לא תחנם מה פירושו של איסור 'לא תחונם'? האם ישנו איסור לשבח גוי? האם ישנו איסור לאפשר לגוי ישיבת ארעי בארץ ישראל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כא. - מכירה והשכרת בתים לגוי מה כלול באיסור השכרה ומכירת בתים לגוי? האם ישנו איסור להשכיר דירה לגוי בארץ? מהו טעם האיסור? מה הדין בשכונת גויים? בשבתך בביתך עבודה זרה

עמודים