עיון פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב צט: - הגם לכבוש את המלכה עמי בבית על איסור אכילה בערב פסח ושבת כידוע, ישנו איסור לקבוע סעודה בערב שבת. הגמרא בתחילת פרק ערבי פסחים דנה באיסור זהה בערב הפסח. האם מדובר באותו איסור? מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו הבדל בין סעודות שונות? האם איסור זה קיים גם בכל ערב יום טוב? בשבתך בביתך פסחים
הרב כתריאל זשוראוועל קו. - קידוש במסגרת הדיונים על ליל הסדר, עוסקת הגמרא בדיני הקידוש של כל שבת ושבת. מהו בדיוק אופיו של הקידוש? מהי מטרתו? בשיעור זה נבחן מספר הבנות אפשריות, ונעלה כמה נפקא מינות אפשריות שעולות בפוסקים (נוסח הקידוש, עמידה בקידוש, קידוש על פת). בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב ק: - קידוש במקום סעודה האם ניתן לעשות את הקידוש במקום אחד ואת הסעודה במקום אחר? בשאלה זו נחלקו האמוראים בגמרא, ובשיעור זה ננסה לבאר את גדרי מחלוקתם. מה נקרא מקום סעודה? מה נקראת סעודה? האם דין קידוש הערב והבוקר זהים בסוגיה זו? בשבתך בביתך פסחים
איתן אדרעי קיד: - קטו. - מצוות אכילת מרור הגמרא קובעת כי ניתן לצאת ידי אכילת מרור גם באכילת חסא. נחלקו האמוראים מתי יש לברר את ברכת 'על אכילת מרור' במקרה זה שהרי החסא נאכלת גם ככרפס. כיצד ניתן לאכול את המרור ולברך עליו רק בשלב מאוחר יותר? שיעור זה סוקר את הסבריהם של כמה מהראשונים והאחרונים, ומציע הסברים נוספים לשיטות אלו. בשבתך בביתך פסחים
הרב כתריאל זשוראוועל קג: - הבדלה שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור בנושא הקידוש. מהו מקור דין הבדלה? מהי מטרת ההבדלה? האם ישנו קשר בין ההבדלה לקידוש? בשיעור זה נבחן שתי גישות בנוגע להבדלה ונעלה מספר נפקא מינות אפשריות ביניהן. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב קח. - מצוות הסבה בזמנים עברו היו נוהגים להסב במהלך הסעודה, ונוהג זה קבע כמה הלכות שהידועה שבהם היא ההסבה בליל הסדר. מה היא בדיוק ההסבה? מה הדין כיום במצב בו איננו נוהגים להסב כלל? באילו חלקים מליל הסדר יש להסב ומתי היא מעכבת ודורשת חזרה? האם נשים צריכות להסב בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת פסחים בהשיעור זה נסקור את סוגית הפתיחה למסכת פסחים הדנה בשאלה האם כוונת המילה 'אור' הינה לערב או ליום. נדון בסוגיה עצמה, ובתפקידה כסוגית פתיחה למסכת. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר לא נתנה התורה למלאכי השרת הביטוי- 'לא נתנה התורה למלאכי השרת', עולה במספר הקשרים והוא טומן בתוכו מספר פירושים. בשיעור זה ננסה לעמוד על ביאורו של הביטוי תוך כדי דיון במספר סוגיות בהם הוא מוזכר (בדיקת חמץ, בדיקת חרקים בירקות ועוד). בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב הבוקר אור שלושה סוגי אורות מוכרים לנו בספרות הלכה: אור היום (השמש), אור הלבנה, ואור הנר. לכל מצווה התלויה באור ישנה דרישה לסוג אור מסוים. אור השמש נדרש לבדיקת סכין השחיטה, להכרעות בדין תורה, לברכת יוצר אור. מאידך, לברכת הלבנה: יש לברך לאור הלבנה, ואילו לבדיקת חמץ די באור הנר. מטרת שיעור זה הינה להראות כיצד השימוש באור בכל אחת מן הסוגיות ההלכתיות שנסקור, מביע רעיון שונה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מצוות אכילת מצה בערב ט"ו כידוע, ישנה חלוקה בין חג הפסח (י`ד בניסן) ובין חג המצות שנחוג במשך שבעת ימים. בשיעור זה נראה כי לחלוקה זו ישנם השלכות הלכתיות ולמדניות, הנתונות למחלוקות בין הראשונים בנוגע למנין המצוות, מצוות אכילת מצה והשלכות הלכתיות נוספות. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב האם סומכים על הנשים? האם נשים יכולות לבצע בדיקת חמץ? בכדי לענות על שאלה זו נברר שני נושאים: נאמנות נשים ומטרת בדיקת החמץ. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מצה עשירה מהי מצה עשירה? האם מי פירות אכן אינן מחמיצין? האם ניתן לאכול מצה עשירה בחג הפסח? מהי מחלוקתם של הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו בעניין זה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר כוס חמישית כמה כוסות של יין עלינו לשתות בליל הסדר? מהו טעם מצווה זו? האם ישנה מצווה לשתות כוס חמישית? מה עומד מאחורי דין הכוס החמישית? מדוע ראה הרב גורן חשיבות רבה בשתתית כוס חמישית? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב בדיקת חמץ כפי שראינו בשיעורים קודמים, בדיקת חמץ אינה בדיקה שייעודה לאתר חמץ בבית, כי אם לתת לבית חזקת בדוק. בשיעור זה ננסה להבין מהו טיב הבדיקה המקנה לבית חזקה זו, ובאיזו צורה יש לבדוק בערב בדיקת החמץ? האם ישנו צורך בבדיקה רצינית או שמא די בטקס איתור עשרת הפתיתים שהוחבאו בפינות הבית. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר פסח שני אחד מייחודיו של קרבן הפסח, הינה העובדה שהתורה מאפשרת להשלים את קיום המצוה במועד ב'. מדוע אפשרות זו קיימת דוקא בקרבן הפסח? האם מדובר בתשלומים על הפסח הראשון או במצוה עצמאית? מה הם ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני? כיצד תפס הרבי מלובביץ' את דין פסח שני? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר חיוב נשים בפסח שני האם ישנו הבדל בין רמת חיובה של האישה בפסח ראשון לחיובה בפסח שני? האם הסיבה שבגללה לא הקריבה פסח ראשון, משפיעה על רמת חיובה בפסח שני? ובאופן כללי, האם ישנו חיוב על האדם למנוע מצב שהוא יעבור על איסור שנעשה בעבר? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב עובר לעשייתן חכמים קבעו כי ברכת המצוות נאמרת 'עובר לעשייתן'. מהו הרעיון שמאחורי כלל זה? מהם המקרים החריגים בהם יש לברך לאחר קיום המצוה? מדוע? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר אינו כדרך הנאתו ונותן טעם לפגם בשיעור זה נעסוק בסוגיה מהלכות 'איסור והיתר' העולה בפרקנו, במסגרת הדיון בהלכות חמץ בפסח. מהו דין 'נותן טעם לפגם'? האם נחיל דין זה גם על מקרים בהם ישנה כמות גדולה של טעם פגום? כיצד סוגיה זו משפיעה על כשרותן של התרופות? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב טבעם של איסורי הנאה שיעור זה יתמקד באיסור הנאה מחמץ בשבעת ימי הפסח. במקראות לא מצאנו שום אזכור לכך שחמץ אסור בהנאה. חכמים, שהיו מודעים להעדרו, ניסו להבין כיצד ניתן למצוא את יסודותיו במקורות. בשיעור זה נעניין בדברי חכמי א`י שעסקו בשאלה זו, ומתוך כך נבין טוב יותר את איסור הנאה מחמץ בפסח. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר תוקף מנהג המקום את הסוגים השונים של מנהגי המקום, ניתן לחלק לשלוש קבוצות: מנהג כחומרא וסייג, מנהג טעות ומנהג שנובע ממחלוקת הפוסקים. בשיעור זה נסקור מנהגים אלו, את מקור תוקפם ובשאלה מתי אפשר / ניתן לבטל מנהג. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ב) - ההולך ממקום למקום כיצד על האדם הנודד ממקום למקום לנהוג בנוגע למנהגי המקום ממנו יצא, ולמנהגי המקום אליו הוא מגיע? מהי משמעותו של איסור 'לא תתגודדו' לעניין זה? האם ההלכה שונה במקרה של קהילה שלמה שנאלצה לגלות ממקומה? האם ניתן ללמוד מכאן בנוגע למנהגי האישה לאחר החתונה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ג) – מנהגי אבות האם הבנים חייבים לשמור על מנהגי אבותיהם? האם פסיקת ההלכה של האב מחייבת את הבן? האם חובת השמירה על מנהגי אבות נובעת מהחיוב של מנהגי המקום, או שמדובר בעניין נפרד? מה מעמד המנהגים שאינם נחלת כלל הציבור, אלא שייכים לקבוצה מסוימת או שהאב קיבל על עצמו? כיצד ניתן לבחון את סוגיית שינויי מבטא התפילה בהקשר זה? מה הדין במנהגים שסיבת תיקונם כבר חלפה מן העולם? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ד) – מנהג בפסיקת הלכה האם יש מקום לדבר על מנהג בפסיקת הלכה? כידוע, מקובל שעדות שונות נוהגות להלכה כדעת פוסקים שונים שאינם בין החיים. מהי רמת החיוב של קבלה זו? על מה מתבסס הרב עובדיה יוסף בקובעו כי על בני עדות המזרח לנהוג כמרן ר' יוסף קארו? נבחן סוגיה זו גם סביב מנהגי העדות השונות בנוגע לייחוד לאחר החופה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים, האמנם? כלל לימדונו חכמים: 'שלוחי מצווה אינם ניזוקים'. האם השליחות היא תעודת ביטוח מפני הסכנה? בשיעור זה ננסה לעמוד על התנאים המגבילים של כלל זה, ומתוך כך ננסה לעמוד על השאלה, האם אכן חכמים סברו שקיום מצווה מבטח את האדם מפני הסכנה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב יום טוב שני מהו הגדר ההלכתי של יום טוב שני לאחר שפסקו מלקדש את החודש על-פי הראיה? כיצד צריך לנהוג תושב חו`ל שמגיע לארץ ישראל לחגים? האם בן ארץ ישראל צריך לשמור על יו`ט שני במהלך טיול בחו`ל? אילו מקומות מוגדרים בחו`ל לעניין זה? מה דין העיר אילת? בשבתך בביתך פסחים

עמודים